مجله پیشرفت‌های حسابداری یکی از چهار نشریه‌ای است که با سیاست جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیوند با تخصصی شدن مجله‌ها از دل مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز برآمده است. انشاءالله در هر سال دست کم دو شماره به چاپ خواهد رسید. این مجله با توجه به پیشینه‌ی شایسته‌ی مجله علوم اجتماعی و انسانی، علمی- پژوهشی است.

هدف از انتشار مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل حسابداری و مالی است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی و سایر زمینه‌های نوین حسابداری نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به مواردی که در صفحه راهنمای تدوین و ارسال مقاله آمده است، پذیرفته می‌شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح‌های تحقیق و تکنیک‌های آماری پیشرفته و ارایه موضوع‌های نوین در پژوهش‌های کاربردی و تخصصی از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود.

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر (PDF)

فرم تعارض منافع (PDF)

cope : این نشریه از منشور اخلاقی (cope) استفاده می کند.

 نرم افزار همانند جو  (https://tik.irandoc.ac.ir)

دسترسی آزاد به این سایت 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-229 

5. تأثیر افشای ریسک و انواع آن بر ریسک سقوط قیمت سهام

صفحه 133-171

10.22099/jaa.2020.6115

سیده زهرا طباطبائی؛ سیدعباس سیدعباس هاشمی؛ هادی امیری


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2008-9988
شاپا الکترونیکی
2716-9626

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان