تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22099/jaa.2022.44253.2256

چکیده

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان‌دهنده حرکت شرکت‌ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت‌ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت‌ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت‌ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال‌های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام‌مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت‌ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت‌ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به‌طورکلی شرکت‌ها با مدیریت ریسک‌های پیش روی شرکت قادرند سریع‌تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت‌ها این تأثیر کاهش می‌یابد. بنابراین شرکت‌ها می‌بایست برنامه‌های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of risk management on the speed of adjusting financial leverage in the life cycle stages of companies

نویسندگان [English]

  • Vahab Rostami 1
  • Mehdi Mehravar 2
  • Hamed Kargar 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran Iran.
2 accounting, university of isfahan
3 Master of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction

The speed of adjustment of financial leverage indicates the movement of companies towards the optimal capital structure and clearly shows the financing policies of companies. The importance of optimal leverage is such that the growth and survival of companies depends on this factor and affects the risk and expected returns of companies. One of the ways to reach the optimal leverage level is to reduce the risks faced by the company and consequently increase the company's efficiency. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of risk management on the speed of adjustment of financial leverage in the life cycle stages of companies.
 

Hypotheses

Company-specific risks and market risks affect companies' achievement of optimal financial leverage, so by managing internal and external risks, the company can achieve optimal leverage sooner. In general, when a company moves from one stage to the next in the stages of the life cycle, the target financial leverage in the next stage is an important factor in determining the current capital structure, and companies should adopt their strategies according to the stages of the life cycle. Based on the stated contents, the research hypotheses are presented as follows:
H1: Risk management has a positive and significant effect on the speed of adjustment of financial leverage.
H2: Risk management during the growth period of companies has a positive and significant effect on the speed of adjustment of financial leverage.
H3: Risk management in the maturity period of companies has a positive and significant effect on the speed of adjustment of financial leverage.
H4: Risk management during the decline period of companies has a positive and significant effect on the speed of adjustment of financial leverage.
 

Method

The current research is applied and from the methodological point of view, correlation is causal type (post-event). The statistical population under investigation in this research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the period under investigation is from 2011 to 2020. In this research, the systematic elimination method was used to reach the sample, and 128 companies were selected as the research sample. Data analysis has been done by using the combined data method and with the data panel approach and by using Eviews 12 software to test the hypotheses.
 

Results

The results of the research showed that risk management has a direct effect on the speed of adjustment of financial leverage. Also, risk management in the growth period of companies has a direct effect on the speed of adjustment of financial leverage with an increasing factor; But in the maturity period, risk management has no effect on the speed of adjustment of financial leverage. Also, risk management in the period of decline of companies with a decreasing and negative coefficient has an inverse effect on the speed of adjustment of financial leverage.
 

Discussion and Conclusion

The financial leverage of the company is affected by the market risks and specific risks of the company, and by fully managing and identifying these risks and using specialized risk management teams and committees, these risks can be minimized so that the company can quickly move towards the optimal leverage and its goal. Risk management during the growth period of companies has the most positive effect on the speed of lever adjustment towards optimal leverage. Among the theories that are related to financial leverage is the theory of the life cycle of companies, and the theme of this theory is that companies always keep resources with different combinations in the stages of the life cycle, and by looking at the methods of financing, they try to parallelize risk, return and goal. They are maximizing the value of the company. In the maturity stage, because the company has a stable situation and with a relative reduction in new investments, the need to finance them has decreased, as a result, they have achieved relative stability in the speed of financial leverage adjustment. Companies in the decline stage have lost their growth value, liquidity indicators are at a minimum and profitability is in a downward trend. At this stage, companies increase the company's risks with large external financing due to the lack of necessary financial resources, and due to the lack of resources to repay debts, the company may face the risk of bankruptcy, and this will slow down the speed of lever adjustment.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial leverage adjustment speed
  • Corporate life cycle
  • Risk management
  • Capital Structure
 
منابع
الف. فارسی
اسدی، غلامحسین؛ تجویدی، الناز؛ اسماعیل‌پور، سهیل. (1400). بررسی رابطه وضعیت مالی و ویژگی‌های صنعت با سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش سرمایه‌گذاری، 10(37)، 1-21.
آقابابایی، محمدحسین؛ خوشکار، فرزین؛ خانمحمدی، محمدحامد. (1399). بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 4(1)، 19-32.
آقایی، محمدعلی؛ نوروزی، محمد؛ بیات، مرتضی؛ محب خواه، محمد. (1397). چرخه عمر شرکت، ریسک‌پذیری و احساسات سهامداران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری، 10(1)، 1-29.
تاری وردی، یداله؛ دامچی جلودار، زهرا. (۱۳۹۱). رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی،15(4)، ۴۳-۶۲.
خودساز، محمد؛ رنجبر، محمدحسین. (1396). اهرم نهایی و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مدیریت نوین، 6(1)، 65-76.
دولو، عزیزی. (1398). بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیر سیستماتیک. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(47)، 48-75.
رستمی، وهاب؛ رضائی، لیلا؛ بازرگانی، زینب. (1400). تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت‌ها با تأکید بر شرکت‌های جدید. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 9(36)، 157-182.
رنجبر، محمدحسین؛ رجب دری، حسین؛ خانی ذلان، امیررضا. (1397). بررسی رابطه بین مخارج سرمایه‌ای و کارایی سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. مجله بررسی‌های حسابداری، 5(18)، 47-64.
زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی؛ حسنی، محمد. (1399). سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بر آن. تحقیقات مالی، 22(2)، 160-181.
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ گروه­ای، پگاه. (1396). بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و غیر سیستماتیک. پیشرفت‌های حسابداری، 9(1)، 101-127.
قادری، صلاح‌الدین؛ تاری وردی، یداله. (۱۳۹۹). مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن در کنترل مؤثر ویژگی‌های سود شرکت، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(46)، ۷۷-۱۰۶.
کرمی، غلامرضا؛ عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 49-64.
محمودآبادی، حمید؛ زمانی، زینب. (1395). بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری شرکت و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکت، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49)، 141-170.
مرادی، مهدی؛ پرهیزکارملک‌آباد، سیده عصمت. (1400). بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: روش گشتاورهای تعمیم‌یافته. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(29)، 23-51.
ولی زاده لاریجانی، اعظم؛ اثنی عشری، حمیده. (1396). ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 62-69.
ب. انگلیسی
Aghababaei, M.H; Khoshkar, F; Khan Mohammadi, M.H. (2020). Investigating the effect of risk management on the relationship between the characteristics of the audit committee and company performance. Research in Accounting and Economic Sciences, 4 (1), pp. 19-32(In Persian).
Aghaei, M.A; Norouzi, M; Bayat, M.o; Mohebkhah, M. (2015). Company life cycle, risk taking and shareholder emotions: evidence from tehran stock exchange. Journal of Accounting Advances, Shiraz University, 10 (1), pp. 1-29(In Persian). 
Aprilia,GF; Tobing, R L; Tampobolon, L. (2022). The moderating effects of enterprise risk management (erm) on managerial ownership, leverage, and company growth on company value in the financial industry sector listed on indonesia stock exchange 2015-2019. Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis. 20(2), pp.113-125.
Arikawa,Y; Hoang, H.N. (2022).Capital structure adjustment in emerging markets: evidence from vietnam. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 4009437 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4009437.
Asadi, Gh H; Tajwidi, E; Esmaeilpour, S. (2021). Investigating the relationship between financial situation and industry characteristics with the speed of capital structure adjustment. Investment Knowledge, 37 (10), pp. 1-21(In Persian). 
Chen,Z.A;Chena,D;Chao,Y.(2021).Foreigninstitutionalownershipandthespeedofleverage adjustment: International evidence. JournalofCorporateFinance. 6(68),pp.1-13.
Doloo, A. (2019). Investigating the relationship between company life cycle and non-systematic risk. Stock Exchange Quarterly, 12 (47), pp. 48-75(In Persian).
DeAngelo, H. DeAngelo, L. Stulz, R.M.(2006). Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. J. Financ. Econ. 81 (2), 227–254.
Fitzgerald, J. Ryan,J. (2018). The impact of firm characteristics on speed of adjustment to target leverage: a UK study. Applied Economics, 2019 - Taylor & Francis.3(51).pp356-368.
Flannery, M.J, Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), pp.469-506.
Ghaderi, S; TariVerdi, Y. (2020). Corporate risk management model and its consequences in effective control of company profit characteristics, Financial Accounting and Auditing Research, 46, pp. 77-106(In Persian). 
Gordon, Lawrence A. Loeb; Martin, P; Tseng, CY. (2009). Enterprise risk management and firm performance: a contingency perspective", J. Account. Public Policy(28),PP. 301–327.
Karami, Gh; Omrani, H .(2010). The effect of company life cycle on the relevance of risk and performance criteria. Financial Accounting Research, 2 (3), pp. 49-64(In Persian). 
Khoodsaz, M; Ranjbar, M.H. (2017). The final lever and its adjustment speed in the life cycle of companies listed on the tehran stock exchange. Modern Management Engineering, 6 (1), pp. 65-76(In Persian).
Mahmoudabadi, H; Zamani, Z. (2016). Investigating the relationship between firm risk-taking and financial performance with emphasis on corporate governance mechanisms, Quarterly Journal of Experimental Financial Accounting Studies,  12(49). pp. 141-170(In Persian). 
Moradi, M; Parhizkarmolkabad, S.E. (2021). Investigating the effect of inflation rate risk and company specific risk on the speed of adjustment of company capital structure: generalized torque method. Empirical Accounting Research, 11 (29), pp. 23-51(In Persian). 
Oino, I. Ukaegbu, B. (2015). The impact of profitability on capital structureand speed of adjustment: An empirical examination of selected firms inNigerian stock exchange, Research in International Business and finance, 9(35).pp111-121
Öztekin, Ö. (2015). Capital structure decisions around the world: Which factors are reliably important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(3), 301-323.
Ranjbar, M H; Rajab Dori H; Khani Zelan, A. (2018). Investigating the relationship between capital expenditures and investment efficiency at different stages of the company life cycle. Journal of Accounting Reviews(18)5. pp. 47-64(In Persian). 
Rostami, V; Rezaei, L. Bazargani, Z. (2021). The impact of product market competition and life cycle on corporate business strategy with emphasis on new companies. Smart Business Management Studies, 9(36), pp. 157-182(In Persian).
Soleimani Amiri, Gh. Garvehei, P. (2017). Investigating the effect of over-management trusts on non-systematic and non-systematic risk. Accounting Advances, Shiraz University. 9 (1), pp. 101-127(In Persian).
Tari Verdi, Y; Damchi Jelodar, Z .(2012). The relationship between risk management and company performance, Journal of Financial Accounting and Auditing, 91, pp. 43-62(In Persian). 
Trung, K. Doa, H. Hongren, H. Puman, O. (2022) .Product market threats and leverage adjustments. Journal of Banking & Finance .10(135).pp101-112.
Valizadeh Larijani, A; Asnaashari, H. (2017). The structure of capital and the speed of its adjustment in the life cycle of the company and the role of profitability. Financial Management Strategy Quarterly, 5 (4), pp. 62-69(In Persian).
Voa M; Thai, A. (2022) .The impact of covid-19 economic crisis on the speed of adjustment toward target leverage ratio: an international analysis. Finance Research Letters. 8(45).pp183-197.
Zamani Sabzi, M; Saeedi, A; Hasani, M .(2020). The speed of adjusting the capital structure and the impact of the boom and bust period on it. Financial Research, 22 (2), pp. 160-181(In Persian).