تماس با ما

 

سردبیر: دکتر محمد نمازی

 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

 

 مدیر داخلی:فاطمه تابنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

آدرس: شیراز- دانشگاه شیراز- پردیس ارم – دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی کد پستی 7194685115

 

ایمیل: JAA@rose.shirazu.ac.ir ، تلفن: 36460657- 71 0 - 0098 


CAPTCHA Image