قطع سامانه در سه روز گذشته

بدلیل قطع سامانه در سه روز گذشته دسترسی به سیناوب امکان پذیر نبود.لذا در چند روز آینده مجله شماره قبل به فرمت جدید در حال بارگذاری می باشد.