هزینه مقالات

هزینه دریافت:عتف به نامه  با شماره سند 3112 در تاریخ 23-1-1400   ابلاغ آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مبلغ 50000 تومان در مرحله داوری و 200000 تومان در مرحله پذیرش دریافت می گردد.