دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1401 
آینده پژوهی حسابداری حقوق بشر: رویکرد تحلیل سناریو

10.22099/jaa.2023.46731.2304

محمود مدهوش؛ مهدی صفری گرایلی؛ جواد رمضانی؛ جواد بابایی خلیلی؛ مهدی خلیل پور