آینده پژوهی حسابداری حقوق بشر: رویکرد تحلیل سناریو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

2 دانشیار حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری ، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

10.22099/jaa.2023.46731.2304

چکیده

حسابداری حقوق بشر به عنوان یک مفهوم نوظهور در بسترهای توسعه این دانش می‌تواند به پایداری بازار سرمایه که مبنایی برای سرمایه‌گذاری افراد با تفاوت‌های نژادی؛ جنسیتی و قومیتی می‌باشد، کمک نماید. هدف این مطالعه، آینده پژوهش حسابداری حقوق بشر در سطح بازار سرمایه ایران می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب‌نظر و دارای تجربه حرفه‌ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 25 نفر از مدیران شرکت‌های کارگزاری و کارشناسان معاونت‌های بخش‌های مختلف بازار سرمایه در این مطالعه مشارکت داشتند. نتیجه‌ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛6 مولفه و 32 مضمون جهت توسعه حسابداری حقوق بشر حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می‌دهد سناریو جاودانگی، آرمانی‌ترین حالت توسعه حسابداری حقوق بشر می‌باشد و سناریو وفاداری پایین‌ترین مبنای توسعه حسابداری حقوق بشر در سطح بازار سرمایه ایران می‌تواند تلقی شود. در واقع نتیجه کسب شده در این مطالعه نشان می‌دهد با ارتقاء سطح شناخت، سناریوهای آتی در حوزه حقوق بشر، می‌توان انتظار داشت دانش حسابداری به تقویت توسعه پایدار نظام بازار سرمایه کمک نماید و با فراهم آوردن بسترهای تقارن و توازن اطلاعات بین ذینفعان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن در این بازار افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future Study of Human Rights Accounting: A Scenario Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mahmood Madhoosh 1
  • mehdi safari gerayli 2
  • javad ramezani 3
  • Javad Babaee Khalili 4
  • MAHDI KHALILPOUR 3
1 PH.D Student Department of Accounting, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.
2 Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Assistant Prof Department of Accounting, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
4 Assistant Prof Department of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
چکیده [English]

Human rights accounting as an emerging concept in the context of the development of this knowledge can help the stability of the capital market, which is the basis for investing people with racial differences; It is gender and ethnicity. The purpose of this study is future study of human rights accounting in Iran's capital market. Therefore, based on the nature of collection, this study can be classified as mixed methods approach. Participants in the qualitative part were 14 experts in the field of accounting, and in the quantitative part, 25 people from the managers of brokerage companies and experts from the vice-chancellors of different sectors of the capital market participated in this study. The result of this study in the qualitative part indicated the existence of 3 categories, 6 components and 32 themes for the development of human rights accounting, which was confirmed based on Delphi analysis. Then, by choosing 2 factors out of 6 identified components as the basis of scenario creation, 10 themes identified as sub-factors of scenario creation were examined. The result of acquisition in a small part tells about the existence of 4 scenarios with a favorable situation, which shows that the scenario of immortality is the most ideal state of development of human rights accounting, and the scenario of loyalty can be considered the lowest basis for the development of human rights accounting at the level of the Iranian capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights Accounting
  • Future Study
  • Micmac Matrix