تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22099/jaa.2023.46506.2295

چکیده

ورشکستگی شرکت‌ها معمولا آثار مخربی بر بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصادی کشورها، وارد می‌آورد. شناسایی عوامل موثر و زمینه‌ساز بحران‌های مالی، امکان واکنش به‌هنگام مدیران و سرمایه‌گذاران در مقابله با مشکلات و موانع نهفته در ساختار مالی بنگاه‌ها را فراهم می‌‌آورد. پژوهش حاضر، تاثیر تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، مطابق ضوابط معین شده در انجام پژوهش‌ها، شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اعمال شیوه حذف سیستماتیک، 124 شرکت، به عنوان نمونه غربال شده،‌ در بازه زمانی مابین سال‌های1391 الی 1400 در نظر گرفته‌شده است. از رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده گردیده و در پایان شایستگی مدل‌ انتخابی احراز و همچنین مطلوبیت و صحت پیش‌بینی مدل که مخصوص رگرسیون لجستیک است نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که هر چه سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش یابد و شرکت زودتر به اهرم بهینه دست یابد، سریع‌تر می‌تواند از حالت درماندگی و بحران مالی خارج شود. بنابراین شرکت‌ها با اندازه بزرگتر، رشد بیشتر، انحراف کمتر نسبت به شرکت‌هایی فاقد ویژگی‌های ذکر شده، با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Capital Structure in Dealing With Financial Helplessness in Companies Admitted to Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein ّFatheh 1
  • leila karami nezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bankruptcy of companies usually brings destructive effects on the capital market and ultimately the economic development of countries. Identifying the effective and underlying factors of financial crises provides the possibility of timely reaction of managers and investors in dealing with the problems and obstacles hidden in the financial structure of companies. The current research has investigated and studied the effect of adjusting the capital structure in dealing with financial helplessness in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present study, according to the criteria set in conducting the research, were the companies registered in the Tehran Stock Exchange, and by applying the method of systematic elimination, 124 companies were screened as a sample, in the period between 1391 and 1400. has been taken Logistic regression was used to test research hypotheses, and at the end, the merit of the selection model, as well as the desirability and prediction accuracy of the model, which is specific to logistic regression, were also tested. The results show that the faster the adjustment of the capital structure increases and the sooner the company achieves the optimal leverage, the faster it can get out of the state of helplessness and financial crisis. Therefore, companies with larger size, greater growth, and less deviation than companies without the mentioned characteristics adjust their capital structure more quickly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Company Bankruptcy
  • Adjustment of Capital Structure
  • Bankruptcy Risk