تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22099/jaa.2023.46506.2295

چکیده

ورشکستگی شرکت‌ها معمولا آثار مخربی بر بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصادی کشورها، وارد می‌آورد. شناسایی عوامل موثر و زمینه‌ساز بحران‌های مالی، امکان واکنش به‌هنگام مدیران و سرمایه‌گذاران در مقابله با مشکلات و موانع نهفته در ساختار مالی بنگاه‌ها را فراهم می‌‌آورد. پژوهش حاضر، تاثیر تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، مطابق ضوابط معین شده در انجام پژوهش‌ها، شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اعمال شیوه حذف سیستماتیک، 124 شرکت، به عنوان نمونه غربال شده،‌ در بازه زمانی مابین سال‌های1391 الی 1400 در نظر گرفته‌شده است. از رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده گردیده و در پایان شایستگی مدل‌ انتخابی احراز و همچنین مطلوبیت و صحت پیش‌بینی مدل که مخصوص رگرسیون لجستیک است نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که هر چه سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش یابد و شرکت زودتر به اهرم بهینه دست یابد، سریع‌تر می‌تواند از حالت درماندگی و بحران مالی خارج شود. بنابراین شرکت‌ها با اندازه بزرگتر، رشد بیشتر، انحراف کمتر نسبت به شرکت‌هایی فاقد ویژگی‌های ذکر شده، با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Capital Structure in Dealing With Financial Helplessness in Companies Admitted to Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein ّFatheh 1
  • leila karami nezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose
Bankruptcy of companies usually brings destructive effects on the capital market and ultimately the economic development of countries. Technological advances and extensive changes in the business world have given increasing momentum to the economy. The competitive conditions of companies have limited success and profitability and companies have faced many crises. In such a way that the survival and continuation of their activity has faced many challenges. Therefore, it can be stated that identifying the effective and underlying factors of financial crises is one of the most important solutions that can be used to get the best results from investment opportunities and waste. . The correct combination of limited resources in optimizing the capital structure is one of the most basic tasks assigned to financial managers in achieving the desired goals of companies. Companies that are at risk of bankruptcy, should change their debt ratio in the capital structure  to a normal state and, to put it better, balance their capital structure. Achieving the desired or optimal structure results in reaching the maximum market value of each share. It is worth mentioning that the emphasis of the capital structure is on the total volume of debts of the profit-making unit, which ultimately reveals the company's ability to fulfill its short-term and long-term obligations. Hence, it seems knowing the factors leading to bankruptcy during the incubation period can largely prevent the emergence of this unbridled phenomenon.
 
Method
Due to the fact that a wide range of stakeholders including financial and credit rating institutions, regulatory institutions and investors and shareholders in the analyzes can use this research, whichis applied research. The statistical population of the present study, according to the criteria defined in the research, was the companies registered in the Tehran Stock Exchange, and by applying the method of systematic elimination, 131 companies have been considered as a screened sample in the period between 2010 and 2019. From logistic regression, which is one of the most accurate methods of measurement in the science of statistics, used to test the research hypothesis and at the end, the merit of the selected verification model, as well as the desirability and prediction accuracy of the model, which is specific to logistic regression, have also been tested.
 
Findings
The results of the research hypothesis test show that, the capital structure adjustment speed variable at a significant level of less than 5% has an inverse relationship with the bankruptcy of companies and the hypothesis of the research is acceptable and accepted at the meaningful level of 95%.
 
Conclusion
The analysis of the results of the hypothesis shows,  the faster the adjustment of the capital structure increases and the sooner the company achieves optimal leverage, the faster it can get out of bankruptcy. Therefore, companies with larger size, greater growth, and less deviation than companies without the mentioned characteristics adjust their capital structure more quickly. In fact, the faster the adjustment of the capital structure increases and the sooner the company reaches the optimal leverage, the faster it can get out of bankruptcy. In other words, by increasing the speed of adjusting the capital structure, the risk of bankruptcy of the company decreases.
 
Knowledge Enhancement
In current study, the theoretical literature expands previous studies on the effect of adjusting the capital structure and bankruptcy of companies. In the field of adjusting the capital structure to prevent the bankruptcy of companies in Iran, it has innovation.
 
Keywords: Capital Structure, Company Bankruptcy, Adjustment of Capital Structure, Bankruptcy Risk.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Company Bankruptcy
  • Adjustment of Capital Structure
  • Bankruptcy Risk
 
منابع
الف. فارسی
اخگر، محمدامید؛ جلوزان، ثریا. (1394). بررسی اثر هموارسازی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت­های ثبت شده در بازار سرمایه تهران. مجله دانش حسابداری. 6(20)، 145-123.
اسدی، غلامحسین؛ تجویدی، الناز؛ اسماعیل پور، سهیل. (1400). بررسی رابطه وضعیت مالی و ویژگی‌های صنعت با سرعت تعدیل ساختار سرمایه، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 10(37)، 21-1.
اسماعیل زاده، قربانعلی؛ نبوی چاشمی، سیدعلی. (1399). رابطه بدبینی مدیریت با کفایت وجه نقد و دفعات پوشش هزینه بهره با توجه به میزان سود انباشته شرکت­ها. نشریه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی،12(47)، 213-191.
افلاطونی، عباس؛ زلقی، حسن؛ عظیمیان مغز، امیرحسین. (1397). تأثیر اهرم عملیاتی برآوردی و اهرم عملیاتی قراردادی بر حق الزحمه حسابرسی: باتأکیدبر نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی. پژوهش­های راهبردی بودجه و مالی، 5(2)، 113-140
امام وردی، قدرت اله؛ کریمی، مجتبی؛ صادقی بناب، هلن. (1396). بررسی اثرآستانه­ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت­های فعال در بازار سرمایه تهران. نشریه اقتصاد مالی، 11(39)، 81-57.
پورحیدری، امید؛ یزدی، سمیه. (1390). بررسی مقایسه­ای توانایی پیش­بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود و زیان، مجله دانش حسابداری. 2(7)، 142-121.
حاجی­ها، زهره؛ فیض آبادی، فرشته. (1392). رابطه بین نسبت­های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت تعهدات. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 5(19)، 151-127.
خواجوی، شکراله؛ امیری، فاطمه السادات. (1392). شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در ورشکستگی شرکت با اسـتفاده از- TOPSIS AHP، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(38)، 90-69.
 خودساز، محمد؛ رنجبر، محمدحسین. (1396). اهرم نهایی و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مدیریت نوین، 6(1)، 65-76.
دباغ، رحیم؛ شیخ بیگلو، سیما. (1399). پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها با روش­های شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر. نشریه توسعه سرمایه، 5(2)، 168-153.
دستگیر، محسن؛ مهرجو، احسان. (1391). بررسی اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت­ها، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(15)، 21-4.
 دولو، مریم؛ ونکی، امیر. (1397). انحراف اهرم مالی از اهرم هدف و هزینه حقوق صاحبان سهام، دانش حسابداری مالی. 29(5)، 153-181.
رستمی، وهاب؛ مهرآور، مهدی؛ کارگر، حامد. (1401). تاثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت­ها. مجله پیشرفت­های حسابداری، 14(1)، 88-59.
زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی؛ حسنی، محمد. (1399). سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بر آن. تحقیقات مالی، 22(2)، 181-160.
ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی، فهیمه. (1400). رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی. پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی، 13(49)، 79-53.
ستایش، محمدحسین؛ کارگرفرد جهرمی، محدثه. (1390). بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، 1(1)، 31-9.
 سید احمدی سجادی، سیدعلی؛ باقریان، امیر. (1394). بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی. دانشنامه حقوق اقتصادی، 7(22).
سینایی، حسنعلی؛ رضاییان، علی. (1384). بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت­ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی). پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، 5(19)، 148-123.
شباهنگ، رضا. (1385). مدیریت مالی، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، جلد یک، چاپ (9)، 86-84
عرب مازار، محمد؛ اکبری شهمیرزادی، مهدیه. (1387). سیستم­های اطلاعاتی و فناوری« پیش بینی ورشکستگی شرکت­ها با استفاده از شبکه عصبی». ماهنامه حسابدار. (200)، 38-34.
عزیزی، صدیقه. (1400). مدل­بندی و تعیین توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش­بینی ورشکستگی مالی شرکت­ها با استفاده از الگوریتم­های هوش مصنوعی. مجله دانش مالی. 14(51)، 190-171.
قدیری مقدم، ابوالفضل؛ اسدیان، فاطمه. (1389). بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت بر ساختار سرمایه. مجله توسعه سرمایه، 3(5)، 155-176.
قلی­زاده، محمدحسن؛ میرعسگری، سیدرضا؛ پورذاکر عربانی، سوگند. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیلات درحرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه شرکت­ها، فصلنامه بورس، 9(34)، 76-53.
کاظمی حسین، مهری؛ نمک آورانی، امید. (1398). تاثیر جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و ساختار سرمایه بهینه. نشریه شباک، 5(3)، 122-110.
کمیجانی، اکبر؛ سعادت فر، جواد. (1385). تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش­بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت­ها درایران. نشریه نامه مفید. 12(57)، 28-3.
گرجی، امیرحسین؛ راعی، رضا. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول. فصلنامه پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 8(25)، 67-43.
معماریان, محسن؛ علوی، ‌سید‌مصطفی. (1399). ویژگی‌های حسابرس و احتمال ورشکستگی. پژوهش­های تجربی حسابداری. 40(11)، 159-182.
منصورفر، غلام­رضا؛ غیور، فرزاد؛ لطفی، بهناز. (1392). ترکیب اجزای جریان نقد و پیش­بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 5(18)، 87-74.
مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ کرمی، غلامرضا؛ یاشار، منصفی. (1384). بررسی کاربرد الگوهای پیش­بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت­های ثبت شده در بازار سرمایه تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 131-105.
هاشمی، سیدعباس؛ کشاورزمهر، داود. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه« مدل آستانه پویا». فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(23)، 78-59.
 نمازی, محمد؛ ابراهیمی، شهلا. (1399). پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان. راهبرد مدیریت مالی، 9(1)، 115-132.
نمازی، محمد؛ قدیریان آرانی، محمدحسین. (1393). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت­ها. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3(3)، 141-115.
ب. انگلیسی
Al-Attar, A., Hussain, S., Zuo, L. Y. (2008). Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows. Accounting and Business Research. 38(1), 5-20.
Altman, E. I., Haldeman, R. G., & Narayanan, P. (1977). ZETATM analysis A new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking & Finance1(1), 29-54.‏
Andreou, P. C., Ehrlich, D., & Louca, C. (2013, January). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. In European Financial Management Association, Annual Conference.‏
Antill, S., & Grenadier, S. R. (2019). Optimal capital structure and bankruptcy choice: Dynamic bargaining versus liquidation. Journal of Financial Economics, 133(1), 198-224
Antoniou, A., Guney, Y., & Paudyal, K. (2008). The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis43(1), 59-92.‏
Cespades, J. Gonzalez, M., Molina, C. A. (2009). Ownership and capital structure in Latin America. Journal of Business Research, 63(3): 1-7.
Chang, Y., Robin, K.C., Chou, Huang, T. (2014). Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence. Journal of Banking and Finance, 48, 374-385
Chen A. S., cora T., Millie D., Chan R. (1996), Possible factor of the accuracy of prospectus earning forecasts in Honk kong, The International Journal of Accounting, Vol. 131(3), 381-398.
Dang, V. A., Kim, M. & Shin, Y. (2012). Asymmetric capital structure adjustments: new evidence from dynamic panel threshold models. Journal of Empirical Finance, 19(4), 465-482
Dang, V. A., Kim, M., & Shin, Y. (2014). Asymmetric adjustment toward optimal capital structure: Evidence from a crisis. International Review of Financial Analysis33, 226-242.‏
Dufour, D., Luu, P., & Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure. Research in International Business and Finance45, 62-71.‏
Drobetz, W., Wanzenried, G. (2006). What determines the speed of adjustment to the target capital structure? Applied Financial Economics, 16(13), 941-958
Fama, E. F., & French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins, K.W. & Smith, J.M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646
Flannery, M. J., & Rangan, K. P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics79(3), 469-506.‏
Gaud, P., Hoesli, M., Bender, A. (2007). Debt-equity choice in Europe. International Review of Financial Analysis, 16(3), 201-222
Huang, R., & Ritter, J. R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative Analysis44(2), 237-271.‏
Jang, Y., Jeong, I., & Cho, Y. K. (2021). Identifying impact of variables in deep learning models on bankruptcy prediction of construction contractors. Engineering, Construction and Architectural Management. 28(10), 3282-3298.‏
Liang, D., Lu. SH., Tsai. CH. & Shih. G. (2016). Financial rations and corporate govermance indicators in bankruptcy predicthon. European Journal of Operational Reaserch. 252(2), 561-572.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review48(3), 261-297.‏
Myers, S. (1984). The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, 39 (1393), 575-592.
Oino, I. and Ukaegbu, B. (2015). The impact of profitability on capital structure and speed of adjustment: An empirical examination of selected firms in Nigerian stock exchange, Research in International Business and Finance, Vol. 35:111-121
Oztekin, O., & Flannery, M.J. (2012). Institutional determinants of capital structure adjustment speeds, Journal of Financial Economics, 103 (1), PP. 88-112
Öztekin, Ö. (2015).Ccapital structure decisions around the world: which factors are reliably important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5(3), 301-323.
Stewater, M. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39(1), 575-592.
Suto, M. (2003). Capital structure and investment behaviour of Malaysian firms in the 1990s: A study of corporate governance befre the crisis. Corporate Governance: An International Review, 11(1): 25-39
Titman, S., Wessels, R., (1988). The determinants of capital structure choice. J. Finance (43), 1-19.
Zavertiaeva, M., & Nechaeva, I. (2017). Impact of market timing on the capital structure of Russian companies. Journal of Economics and Business92, 10-28.‏
Zhou, Q., Tan, K. J. K., Faff, R., & Zhu, Y. (2016). Deviation from target capital structure, cost of equity and speed of adjustment. Journal of Corporate Finance39, 99-120.‏