بررسی میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22099/jaa.2022.43657.2239

چکیده

حاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای شرکت‌ها، سهامداران و سایر ذینفعان، اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین‌کننده میزان رعایت آن است. جامعه آماری پژوهش، 68 شرکت های بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران، است. اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعات در دسترس عموم شرکت ها برای سال منتهی به 29 اسفند 1398 استخراج است. جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سوالات بر اساس الزامات ارائه‌شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (1397) است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی میزان رعایت (شاخص رعایت) از جمع این امتیازها به دست می‌آید. نهایتاً برای بررسی روابط بین متغیر وابسته و مستقل یک مدل رگرسیون چندمتغیره برازش می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های بازار اول بورس، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 48 درصد رعایت می‌کنند و کمترین میزان رعایت در بخش گزارشگری مالی و عملیاتی (92/40)، سپس در بخش ارکان شرکت (08/52) و بیشترین در بخش کنترل‌های داخلی (7/52) گزارش شده است. نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هیئت‌مدیره و اندازه‌ حسابرس، تأثیر مثبت معنی‌داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تأثیر معنی‌داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Compliance with Corporate Governance Requirements in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ganji 1
  • ALI RAHANI 2
  • AFSANE SOLTANI 3
1 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Master of Science, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract: Strong corporate governance (CG) practice is now a sine qua non in corporations due to its benefits to all stakeholders. The objective of this study was to assess the level of compliance of the requirements in the CG reporting under the suggested list provided by Tehran Stock Exchange (TSE), and to investigate the CG determinants that drive the level of the compliance of CG in Iran. The study covered 68 companies listed on the TSE, First Market. The analysis is performed based on publicly available information for the year ended March 19, 2020. In order to assess the level of compliance with the CG requirements, a checklist is compiled in 3 sections, based on the requirements indicated in the Iran Corporate Governance Code (2019). In order to determine the level of compliance with the CG requirements, this study has followed the non-weighting approach in which all items are assumed equally important. Finally, we ran a multivariate regression model to investigate the relationship between dependent (CGI) and independent variables. The findings revealed an average level of 48% of compliance. Considering the lowest level of compliance is reported in the financial and operational reporting (40.92) followed by (52.08) in the company bodies, while the highest level is reported in the internal controls (52.7). The results showed that variables such as the firm size, free float, board structure and audit firm size have significant positive impact on the level of compliance, while the percentage of institutional ownership have no significant influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Determinants
  • Listed Company
  • The level of Compliance