بررسی تاثیر فساد مالی بر تقلب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا- عضو هیات علمی گروه حسابداری

3 عضو هیات علمی

10.22099/jaa.2023.45259.2288

چکیده

فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می‌کند. در واقع می‌توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص‌‍‌های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه‌گیـری شرکت‌های متقلب نیز به‌کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال ـ شرکت) اسـت. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسـیون لاجیت بـرای آزمـون فرضـیه‌هـا استفاده شـده اسـت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of financial corruption on the Fraud

نویسندگان [English]

  • kaveh ghaderi 1
  • Hassan zalaghi 2
  • abbas aflatooni 3
1 payame noor university, iran, tehran
2 Associate Professor in accounting, Faculty of Economic and social Sciences University of bualisina
3 Associate Prof in accounting, Faculty of Economic and social Sciences University of bualisina
چکیده [English]

Institutionalized corruption in a society provides the right platform and opportunity for fraud in financial reporting. In fact, it can be said that the greater the level of corruption in a society, the greater the justification for unethical actions and behaviors, including fraud. This study aims to investigate the effect of financial Corruption on the possibility of fraudulent financial reporting. Thus, we have applies Corruption Perception Index and accountability as indexes of financial Corruption, and also in order to measurement the possibility of fraud we have taken the auditing standards approach Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 161 firms during 2012-2021. Due to the nature of the dependent variable and the homogeneity of the sample, Logit regression method is used to test the hypotheses. The results also show there is a significant relation between the Corruption Perception Index and fraudulent financial reporting. Also, the results showed that the lower the accountability index, the higher the possibility of fraud in financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Corruption Perception Index
  • Fraud