داوران

نام

نام خانوادگی

سمت

مهرداد

ابراهیمی

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز

مهدی

ابراهیمی میمند

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز  و معاون اداری مالی سرمایه گذاری مسکن جنوب

حسین

اعتمادی

استاد گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

عباس

افلاطونی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمد

انواری رستمی

استاد گروه حسابداری (مدیریت )دانشگاه تربیت مدرس

ناصر

ایزدی نیا

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

محمد علی

آقائی

دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

جعفر

بابا جانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

یونس

بادآورنهندی

دانشیار گروه تبریز

محمد علی

باقر پور ولاشانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

الهه

برزگر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

جمال

برزگر خانقاه

دانشیار دانشگاه یزد

عبدالرسول

برهان حقیقی

استادیار بازنشسته آمار بخش ریاضی دانشگاه  شیراز

قاسم

بولو

دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

مهدی

بهار مقدم

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

امید

پور حیدری

استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

زهرا

پور زمانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

پرویز

پیری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

رضا

تقی زاده

استادیار گروه حسابداری  دانشگاه یزد

غلام حسن

تقی نتاج ملکشاه

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

 امیرحسین

ثائبی قلندری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

زهره

حاجیها

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق

رضا

جامعی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان

رضوان

حجازی

استاد بازنشسته گروه حسابداری دانشگاه الزهرا تهران

یحیی

حساس یگانه

استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رضا

حصار زاده

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

محمد

حلاج

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز و سرپرست امور مالی شرکت پتروشیمی شیراز

فرزانه

حیدر پور

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

عبدالله

خانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

بهروز

خدارحمی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

ولی

خدا دادی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

احمد

خدامی پور

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

شکرالله

خواجوی

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

عباس علی

دریایی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

محسن

دستگیر

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

زهرا

دیانتی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی

علی

رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا تهران

نظام الدین

رحیمیان

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم تهران

عباس

رضا لوئی

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز

مهدی

رضایی

استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رامین

زراعت گری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمد حسین

ستایش

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

امیر

سروستانی

استادیار دانشکده فنی باهنر شیراز

احمد

شکر الهی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز و دستیار هیات تحریریه مجله حسابداری سلامت

     

کاظم

شمس الدینی

استادیار دانشگاه باهنر کرمان

محمد

صادق زاده مهارلویی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

مهدی

صالحی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

محمد حسین 

صفرزاده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهدی

عرب صالحی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان،

کاظم

عسکری فر

استادیار گروه مدیریت دانشگاه شیراز

محمد جواد

غفاری

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز

مدیر حسابرسی و مشاور ارشد مالی گروه عالیفرد

رضا

غلامی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

علی

غیوری مقدم

استادیار گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

حسین

فخاری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

محمد اسمایل

فدایی نژاد

دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

امید

فرجی

استادیار دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی

محمدحسین

فرج زاده دهکردی

استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

داریوش

فروغی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

علی

فعال قیومی

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز، مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد کشور

محمدحسین

قائمی

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین

محمدحسین

قدیریان آرانی

دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

بهزاد

کاردان

استادیار دانشگاه مشهد

محمد

کاشانی پور

دانشیار دانشگاه تهران واحد پردیس قم

مصطفی

کاظم نژاد

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز و سرپرست حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی شیراز

یحیی

کامیابی

استادیار دانشگاه مشهد

غلامرضا

کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

غلامرضا

کرمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

حمیدرضا

گنجی

استادیار دانشگاه الزهرا

غلامرضا

رضایی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

محسن

کریمی

دکترای حسابداری از دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی ICPA و شریک موسسه حسابرسی

محمد

کیامهر

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

حمید

محمود آبادی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

فخرالدین

محمدرضایی

استادیاردانشگاه خوارزمی

جواد

مرادی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

مهدی

مرادی

استاد گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

شهناز

مشایخ

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا تهران

بیتا

مشایخی

دانشیار گروه حسابدار دانشگاه تهران

مهدی

مشکی میاوقی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

مهناز

ملا نظری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

اسفندیار

ملکیان کله بستی

استاد گروه حسابداری دانشگاه مازندران

محمود

موسوی شیری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور مشهد

کیهان

مهام

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

زینب

مهتری 

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

غلامحسین

مهدوی

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

محمد رضا 

مهربان پور

استادیار دانشگاه تهران واحد پردیس

هوشنگ

نادریان

مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر

امین

ناظمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

فرزانه

نصیر زاده

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد

نمازی

استاد ممتاز گروه حسابداری دانشگاه شیراز

نوید رضا

نمازی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

میثم

نوشادی

دکترای حسابداری

محمدرضا

نیکبخت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

محمدحسین

ودیعی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا

وکیلی فرد

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

سید عباس

هاشمی

دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمود

یحیی زاده فرد

استاد گروه مدیریت دانشگاه مازندران