قطع سرور دانشگاه و اختلال احتمالی در سیناوب از دوشنبه 25 مردادبه مدت 1 هفته

قطع سرور دانشگاه و اشکال در سیناوب از دوشنبه 25 مردادبه مدت 1 هفته