شناسایی سازه‌های اثرگذار بر میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر نظریه شبکه کنشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران و مربی، گروه حسابداری، دانشگاه

2 دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش حسابداری

3 دانشگاه شیراز

10.22099/jaa.2023.45244.2286

چکیده

هدف این پژوهش اندازه‌گیری میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سه بعد برنامه‌ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و مدیریت عملکرد و همچنین شناسایی و کشف کنشگران مؤثر بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و داده‌ها از طریق توزیع152 پرسشنامه بین کارشناسان ‌بودجه‌ریزی، ذی‌حسابان، مدیران ارشد و مدیران مالی در سال 1400 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS انجام شد. یافته‌ها نشان داد میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ابعاد برنامه‌ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و مدیریت عملکرد به ترتیب 95/25 درصد، 25/31 درصد و 38/34 درصد است. همچنین یافته‌ها نشان داد کنشگران اثرگذار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل کنشگران اقتصادی، کنشگران فنی، صلاحیت مدیریت و تعهد سازمانی هستند. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید رویه موجود در ابعاد دانش مالی سازمان، کنشگران محیطی، تعهد سازمانی باز طراحی و باز اندیشی شود. همچنین ابعاد کنشگران فنی (سیستم اطلاعاتی حسابداری و شبکه‌ها)، کنشگران اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه) و صلاحیت مدیریت و فرهنگ سازمانی از منظر فنی و نظارتی اصلاح و تقویت شوند. نتایج این مطالعه می‌تواند در جلب توجه مدیران ارشد و اجرایی و پژوهش‌گران دانشگاهی و پشتیبانی و اصلاح ابعاد اثرگذار بر اجرای بودجه‌ریزی مؤثر باشد و همچنین مبانی نظری در حوزه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را گسترش ‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing structures that affect performance-based budgeting with emphasis on actor network theory

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ahmadi 1
  • Amin Nazemi 2
  • Navid Reza Namazi 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Shiraz University, Shiraz, Iran, & Instructor, Department of Accounting, Payamnor University, Tehran, Iran
2 Accounting Department, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
3 Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this research is to measure the implementation of performance-based budgeting in the three dimensions of strategic planning, cost analysis and performance management, as well as to identify and discover effective actors on the implementation of performance-based budgeting. The questionnaire and data collection tools were collected through the distribution of 152 questionnaires among budgeting experts, accountants, senior managers and financial managers in 1400. Data analysis was done using structural equation method and SmartPLS software. The findings showed that the implementation of performance-based budgeting in the dimensions of strategic planning, cost analysis, and performance management is 25.95%, 31.25%, and 34.38%, respectively. Also, the findings showed that the actors directly and indirectly influencing the implementation of performance-based budgeting include economic actors, technical actors, management competence and organizational commitment. Based on the results of the research, it can be said that in order to implement performance-based budgeting, the existing procedure in the dimensions of financial knowledge of the organization, environmental activists, and organizational commitment should be redesigned and reconsidered. Also, the dimensions of technical actors (accounting information system and networks), economic actors (program and budget organization) and management competence and organizational culture should be modified and strengthened from a technical and supervisory point of view. The results of this study can be effective in attracting the attention of senior executive managers and academic researchers and supporting and modifying the dimensions that affect the implementation of budgeting, as well as expanding theoretical foundations in the field of performance-based budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance-based budgeting
  • actor network theory
  • Bayesian approach
  • public sector