تاثیر هم‌حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود با در نظر گرفتن رقابت بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22099/jaa.2022.44619.2268

چکیده

ادبیات حسابداری نشان می‌دهد مدیران شرکت‌ها با انگیزه‌های مختلفی فرصت مدیریت و دستکاری سود را در اختیار دارند. با این‌حال، توانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری یا عدم دستکاری سود، بستگی به میزان اطلاعاتی دارد که از سایر منابع اطلاعاتی در صنعت قابل دستیابی است. هم‌حرکتی سود که به حرکت همزمان سود شرکت با سود سایر شرکت‌ها در صنعت اشاره دارد، می‌تواند بر میزان درگیری مدیران با فعالیت‌های دستکاری سود تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم‌حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود و همچنین بررسی این ارتباط تحت شرایط رقابت بازار محصول است. نمونه مورد بررسی شامل 134 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد هم‌حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. به عبارت دیگر، افزایش هم‌حرکتی سود باعث کاهش احتمال دستکاری سود می‌شود. بر اساس نتایج فرضیه دوم در شرکت‌های با رقابت بازار محصول بالا، هم‌حرکتی سود تاثیر معناداری بر احتمال دستکاری سود ندارد ولی در شرکت-های با رقابت بازار محصول پایین، هم‌حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز بیانگر این بود که در شرکت‌های با سن بالا، هم‌حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد ولی تاثیر معناداری در شرکت‌های با سن پایین مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of earnings co-movement on the probability of earnings manipulation: by considering product market competition

نویسنده [English]

  • Narges Hamidian
Accounting Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

1- Introduction
Due to the separation of ownership from management and conflict of interests, asymmetry of information between managers and owners, debt contracts and managers' rewards, there is a probability of distortion and manipulation of earnings by management. In this regard, the information environment of the firms plays a central role in the investors' reaction to the financial reports. There are various sources of information to obtain information, include reports published by the firm or information published by peer firms in the same industry. The ability of managers to manipulate earnings or not, depends on the amount of information that can be obtained from other sources of information such as financial statements of other firms. The intra-industry information transfer and the earnings co-movement can affect the involvement of managers with earnings manipulation activities.
When there is earnings co-movement, capital market’s members can obtain information from the earnings of peer firms about the real and correct earnings of the firm, and as a result, they can better identify bias in financial information and reports. The knowledge of the capital market participants about the true earnings of the firm, the expected benefits of earnings manipulation are reduced. Based on this, the aim of this study is to investigate the effect of earnings co-movement on the probability of earnings manipulation and also to investigate this relationship under the conditions of product market competition.
 
2- Hypothesis
According to the literature, the research hypotheses include:

In firms with higher earnings co-movement, the probability of earnings manipulation will be less.
In firms with low product market competition, compared to high competition, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation will be stronger.

 
3- Methods
In this study, in order to calculate the variables and test the hypotheses, required data has been collected from the annual and quarterly financial statements and its footnotes of listed companies in the Tehran Stock Exchange and the existing databases including “Rahavard Novin” and “Codal”. The sample of this study consists of 134 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2020. To test hypotheses, logit regression and panel data methods have been used.
 
 
4- Results
The results of the first hypothesis test showed that earnings co-movement has a negative and significant effect on the probability of earnings manipulation. That is, in firm with higher earnings co-movement, the probability of earnings manipulation is less.
The results of testing the second hypothesis also showed that in firms with low product market competition, there is a negative relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation, but there is no significant relationship in firms with high product market competition. Therefore, in firms with low competition, compared to high competition, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation is stronger.
Based on the sensitivity analysis test, the relationship between earnings co-movement and probability of earnings manipulation is stronger in companies with old age, compared to young ones.
 
5- Discussion and Conclusion
According to the accounting literature, the intra-industry information transfer and the earnings co-movement can affect the level of involvement of managers with earnings manipulation activities. Based on this, in the current study, the impact of earnings co-movement on the probability of earnings manipulation was investigated, as well as the investigation of this relationship under the conditions of product market competition.
According to the first hypothesis, it was expected that the probability of earnings manipulation would be lower in firms with higher earnings co-movement. The results of the test of this hypothesis showed that the coefficient of earnings co-movement variable is significant and negative at the confidence level of 95%, and the first hypothesis of the research is not rejected. This means that when the firm’s earnings moves with the earnings of other companies in the industry and this co-movement is more, investors can estimate the expected profit of the firms based on the earning’s’ information of other firms in the industry. In this situation, managers will be less able to manipulate earnings, as a result, the probability of earnings manipulation will decrease.
In the second hypothesis, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation in high and low competitive environment was investigated. When product market competition is higher, competition acts as a disciplinary mechanism and limits the biased behavior of managers. Therefore, it was expected that in firms with low product market competition, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation will be stronger than in high competition. The results showed that in firms with high product market competition, earnings co-movement has no significant effect on the probability of earnings manipulation, but in firms with low product market competition, earnings co-movement has a negative and significant effect on the probability of earnings manipulation. That is, the high competition in the product market is a deterrent and a limiting factor for managers' biased behavior.
Based on accounting literature, managers' motivations and their bonus contracts are different based on the firm’ age. Hence, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation was also investigated by considering the age of firms.
The results showed that in older firms, earnings co-movement has a negative and significant effect on the probability of earnings manipulation, but no significant effect was observed in younger firms. This may indicate that old firms are the focus of attention of capital market activists and shareholders. Therefore, in old companies, the earnings co-movement reduces the probability of biased activities of managers and earnings manipulation.
 
Keywords: Earnings Co-movement, Earnings Manipulation, Intra-industry Information Transfer, Product Market Competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Co-movement
  • Earnings Manipulation
  • Intra-industry Information Transfer
  • Product Market Competition
 
منابع
الف. فارسی
ابراهیمی، فهیمه، ستایش، محمدحسین و زارعی فرد، حمیدرضا. (1400). تبیین انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود از منظر تئوری چشم‌انداز تجمعی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(70)، 77-51.
بهشور، اسحاق، شکری کیانی، مسعود و احمدی، فرشته. (1398). رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(7)، 48-33.
حمیدیان، نرگس. (1399). تاثیر هم حرکتی سود بر ضریب واکنش اعلام سودهای فصلی. پیشرفت‌های حسابداری، 12(2)، 159-190.
خانی معصوم آبادی، ذبیح اله، رجب دری، حسین و معتمد، سارا. (1397). رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(37)، 299-320.
خلیل‌زاده، محمد، حیدرپور، دکتر فرزانه، توانگر، دکتر افسانه و جهانشاد، دکتر آزیتا. (1399). تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش. حسابداری سلامت، 9(2)، 71-46.
خلیل­زاده، محمد، حیدرپور، فرزانه، توانگر، افسانه و جهانشاد، آزیتا (1401). تاثیر ویژگی های روانشناختی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود با استفاده از مدل بنیش و واکنش حسابرس به آن. بورس اوراق بهادار. 57، 402-375.
سجادی، زانیار. (1401). اثر تنوع سبد سهامداران عمده بر کیفیت سود و کیفیت افشا با تاکید بر نقش همبستگی درون صنعتی. پیشرفت‌های حسابداری، 14(1).
سجادی، زانیار و پورحیدری، امید (1396). بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضریب واکنش سود، دفعات پیش­بینی سود و هزینه سرمایه. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 11، 232-203.
سجادی، زانیار، پورحیدری، امید و خدامی­پور، احمد (1396). اثرات همبستگی درون صنعتی بر محیط گزارشگری مالی. پیشرفت­های حسابداری، 73 (3)، 62-35.
مشایخ، شهناز، اربابی، زهرا و رحیمی فر، معصومه. (1392). بررسی انگیزه‌های مدیریت سود. حسابداری و منافع اجتماعی، 3(2)، 53-70.
مقدم، عبدالکریم و قدردان، احسان. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 8(31)، 74-59.
نوروش، ایرج، مهرانی، کاوه و عارف­منش، زهره (1386). ویژگی­های شرکت­های هموارساز. بصیرت دانشگاه آزاد، 38، 55-32.
ب. انگلیسی
Balakrishnan, K., & Cohen, D.A. (2012). Product market competition and financial accounting misreporting. Working paper, University of Pennsylvania.
Baker, K., Ni, Y., Saadi, S., & Zhu, H. (2019). Competitive earnings news and post-earnings announcement drift. International Review of Financial Analysis, 63(1), 331–343.
Behshour, I., shokri kiani, M., & ahmadi, F. (2019). tax. Journal of Accounting and Management Vision, 2(7), 33-48. (In Persian)
 
Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. Financial Analysts Journal, 55(5), 26-36.
Beneish, M. D., Nichols, D. C., (2007). The predictable cost of earnings manipulation. Indiana University, Kelley school of business, Working paper series.
Beyer, A., D. A. Cohen, T. Z. Lys, and B. R. Walther. 2010. The financial reporting environment: Review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 296–343.
Bergsma, K. and Tayal, J. (2020). Quarterly earnings announcements and intra-industry information transfer from the Pacific to the Atlantic. International Review of Financial Analysis, 70(1), 1-17.
Brown, P. & R. Ball (1967). Some Preliminary Findings on the Association between the Earnings of a Firm, Its Industry, and the Economy. Journal of Accounting Research, 5(1), 55–77.
Bukit, R.  B., & Iskandar, T. M. (2009). Surplus free cash flow, earnings management and audit committee. International Journal of Economics and Management, 3(3), 204-223.
Chen, S., Wang, K., Li, X. (2012). Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions. China Journal of Accounting Research, 5(1), 293-306.
Christensen, T.E., Huffman, A., Lewis-Western, M. and Scott R. (2022). Accruals earnings management proxies: Prudent business decisions or earnings manipulation? Journal of Business Finance and Accounting, 49(3-4), 536-587.
Chung, R., Firth, M., & Kim, J. B. (2005). Earnings management, surplus free cash flow and external monitoring. Journal of Business Research, 58(1), 766-776.
Cox, R. A. K., Dayanandan, A., & Donker, H. (2016). The ricochet effect of bad news. International Journal of Accounting, 51(3), 385-401.
Davidson III, W. N., Jiraporn, P., Kim, Y. S., & Nemec, C. (2004). Earnings management following duality-creating successions: Ethnostatistics, Impression Management, and Agency Theory. Academy of Management Journal, 2(1), 267-275.
De Angelis, D., & Grinstein, Y. (2015). Performance terms in CEO compensation contracts. Review of Finance, 19(2), 619–651.
 
Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 344–401.
Demerjian, P., Lewis Western, M., & McVay, S. (2020). How does intentional earnings smoothing vary with managerial ability? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 35(2), 406–437.
Ebrahimi, F., Setayesh, M. H., & Zareifard, H. (2021). Explaining managerial incentives for earnings manipulation using cumulative prospect theory (case study: Companies listed in Tehran Stock Exchange). Empirical Studies in Financial Accounting, 18(70), 51-77. (in Persian)
Fama, E.F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, 88(2), 288–307.
Forsyth, J., Teoh, S.H., & Zhang, Y. (2007). Misvaluation, CEO equity-based compensation and corporate governance. Working paper, Pepperdine University.
Gentzkow, M. and J. M. Shapiro. (2008). Competition and truth in the market for news. Journal of Economic Perspectives. 22(2), 133-154.
Gentzkow, M. and Kamenica, E. (2015). Information environments and the impact of competition on information provision. University of Chicago.
Graham, R. C., & King, R. D. (1996). Industry information transfers: The effect of information environment. Journal of Business Finance & Accounting, 23(9-10), 1289–1306.
Freeman, R., and S. Y. Tse. 1992. An earnings prediction approach to examining inter-company information transfer. Journal of Accounting and Economics, 15(4), 509–523.
Lang, M., and R.  Lundholm.  1996.  The relation between security returns, firm earnings, and industry earnings. Contemporary Accounting Research, 13(2), 607–629.
Fischer, P.E. & R.E. Verrecchia (2000). Reporting bias. The Accounting Review, 75(2), 229–45.
Foster, G. (1981). Intra-industry information transfers associated with earnings releases.
Journal of Accounting and Economics, 3(3), 201–232.
Gong, G., L. Y. Li & L. Zhou (2013). Earnings Non-synchronicity and Voluntary Disclosure. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1560–1589.
Hamidian, N. (2020). The effect of earnings co-movement on quarterly earnings response coefficient. Journal of Accounting Advances, 12(2), 159-190. (In Persian)
Healy, P.   M.   (1985).   The   effects   of   bonus   schemes   on accounting decisions. Journal of Accounting and Economics, 7(1-3), 85-107.
Heinle, M. S. & R. E. Verrecchia. (2016). Bias and the Commitment to Disclosure. Management Science, 62(1), 2859–2870.
Ittner, C. D., Lambert, R.A., & Larcker, D.F. (2003).The structure and performance consequences of equity grants to employees of new economy firms. Journal of Accounting and Economics, 34(1), 89–127.
Jackson, A.B., B.R. Rountree, & K. Sivaramakrishnan (2017). Earnings Co-movements and Earnings Manipulation. Review of Accounting Studies, 22(3),1340–1365.
Jackson, A.B., Li. Chao & R. Morris (2020). Earnings Co-movements and the Informativeness of Earnings. The Journal of Accounting Finance and Business Studies, 56(3), 295-319.
Kim, K. and Oler, D. (2021). Net operating assets and earnings manipulation. Working Paper.
Khani masuom abadi, Z., Rajabdorri, H., & motamed, S. (2018). The relationship between different levels of management ownership, free floatation, stock return volatility and age of the company with stock prices synchronization. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(37), 299-320. (In Persian)
Khalilzadeh, M., Heidarpoor, F., tavangar hamzeh kolaie, A., jahanshad, A. (2022). The effect of CEO psychological traits on the earnings manipulation probability (EMP) based on the Beneish M-Score model and the auditor's response to it. Journal of Securities Exchange, 15(57), 375-402. (In Persian)
Khalilzadeh, M., Heidarpour, F., Tavangar, A., Jahanshad, A. (2020). The effect of CEO personality traits on the probability of profit manipulation based on Banish model. Journal of Health Accounting, 9(2), 46-71. (In Persian)
Koo, D.S., Julie Wu, J., & Yeung, P.E. (2017). Earnings attribution and information transfers. Contemporary Accounting Research, 34(3), 1547–1579.
Kothari, S.P, Shu, S, Wysocki, P.D, (2009b).  Do managers with hold bad news? Journal of Accounting Research, 47(1), 241- 276.
Kovacs, T. (2016). Intra-industry information transfers and the post-earnings announcement drift. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1549–1575.
Liu, B., Tan, K., Wong, S. and Yip, R., (2022). Intra-industry information transfer in emerging markets: Evidence from China. Journal of Banking & Finance, 140, 140(1), 106518.
Mashayekh, Sh., Arbabi, Z. and Rahimifar, M. (2013). Study of earnings management incentives. Journal of accounting and social interests, 3(2), 53-70. (In Persian)
Moghaddam, A., & Ghadrdan, E. (2019). Investigating the Factors Affecting Unmanaged Profit by Management. Accounting and Auditing Studies, 8(31), 59-74. (In Persian)
Nekhili, M., I. Ben Amar, I. Chtioui, T. and Lakhal, F. (2011). Free cash flow and earnings management: The moderating role of governance and ownership. Journal of Applied Research, 32(1), 255-268.
Noravesh, I. and Arefmanesh, Z. (2006). Characteristics of Manipulating companies. Azad University insight. 38(1), 32-55. (In Persian)
Pustylnik, E. I. (2017). Detection of earnings management practical approach. Conestoga ITAL, Kitchener, Ontario. Working Paper.
Sajjadi, Z. (2022). Large Shareholder Portfolio Diversification, Earnings and Disclosure Quality and Intra-Industry Connectedness. Journal of Accounting Advances, 14(1), doi: 10.22099/jaa.2022.43516.2234 (In Persian)
Sajadi, Z., Pourhaidari, O. & Khodamipour, A. (2018). Effects of Intra-Industry Connectedness on Corporate Information Environment. Journal of Accounting Advances, 9(2), 35-62. (In Persian)
Sajadi, Z. & Pourhaidari, O. (2017). Intra-Industry Connectedness, Earnings Response Coefficient, Earnings Forecasts Quantity and Cost of Capital. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 6(11), 203-232. (In Persian)
Shleifer, A. (1985). A theory of yardstick competition. RAND Journal of Economics, 16(3), 319–27.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), 737–783.
Strobl, G. (2013). Earnings Management and the Cost of Capital. Journal of Accounting Research, 51(2), 449–473.
Thomas, J., & Zhang, F. (2008). Overreaction to intra-industry information transfers? Journal of Accounting Research, 46(4), 909–940.
Wayo, M. (2014). A review of earnings manipulation literature and the implications on management compensation. Available at ssrn.com.
Zakolyukina, A.A. (2014). Measure of intentional manipulation: A structural approach. Working paper, University of Chicago.