تأثیر نقش تعدیلی درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان بر رابطه حرفه‌گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران

3 استاد بخش حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22099/jaa.2023.45298.2289

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر حرفه‌گرایی حسابرسان از طریق مؤلفه‌های آن بر قضاوت اخلاقی آن‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌گر درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی سازمان پرداخته است. این مطالعه باهدف بهبود و تقویت رفتارهای حرفه‌ای و قضاوت اخلاقی در حسابرسان و با فرض همسوسازی نگرش‌های حرفه‌ای و اخلاقی فردی در حسابرسان به بررسی نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ اخلاقی سازمان در این رابطه می‌پردازد. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مشارکت ۲۰۴ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی از طریق نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازشگر هایس در تحلیل رگرسیون نشان داد بین مؤلفه‌های حرفه‌گرایی؛ تعهد حسابرسان به منافع عمومی و اجرای استقلال با قضاوت اخلاقی آن‌ها ارتباط معناداری وجود دارد و درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان در رابطه حرفه‌گرایی (از طریق مؤلفه‌های آن) بر قضاوت اخلاقی نقش تعدیل‌کننده دارد. به‌عبارت‌دیگر هر‌چه درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان افزایش یابد رابطه تعهد‌به ‌منافع‌ عمومی و تعهد‌به ‌اجرای ‌استقلال به‌عنوان دو مؤلفه حرفه‌گرایی حسابرسان با قضاوت اخلاقی آن‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمانی قوی رابطه حرفه‌گرایی بر قضاوت اخلاقی حسابرس را تقویت می‌نماید. باتوجه‌به نتایج، فرهنگ اخلاقی می‌تواند بر ارتقای سطح رفتارهای حرفه‌ای متعهدانه تأثیرگذار بوده و منجر به بهبود کیفیت قضاوت اخلاقی حسابرسان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the moderating role of the auditor's understanding of the organization's ethical culture on the relationship between professionalism and the auditor's ethical judgment

نویسندگان [English]

  • somayeh yazdi 1
  • omid pourheidari 2
  • ahmad khodamipour 3
1 Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor of Accounting Department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Professor of Accounting Department, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This research has investigated the effect of professionalism through its components on ethical judgment, emphasizing the moderating role of auditors' understanding of the organization's ethical culture. the required data were collected using a questionnaire tool with the participation of 204 auditors working in the audit organization and private sector audit institutions who were selected through available sampling. Analyzing the resulting data using multiple regression and the add-on program of the Hayes processor in the regression analysis showed that between the components of professionalism; There is a significant relationship between the auditors' commitment to the public interest and commitment to the implementation of independence with their ethical judgment. The auditor's understanding of the organization's ethical culture has a moderating role in the relationship between professionalism (through its components; auditors' commitment to public interests, and auditors' commitment to independence) in ethical judgment. This means that the more the auditor's understanding of the ethical culture of the organization increases, the relationship between commitment to public interests and the commitment to exercise independence as two components of professionalism in auditors increases with their moral judgment. Therefore, the auditor's understanding of a strong organizational ethical culture strengthens the relationship between professionalism and the auditor's ethical judgment. According to the results, it can be said that ethical culture can influence the level of committed professional behavior and improve the quality of auditors' ethical judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "commitment to the public interest"
  • "commitment to independence"
  • "ethical judgment"
  • "auditor's understanding of the ethical culture of the organization"