ارزش‌آفرینی گزارشگری شهروند شرکتی در بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی-دانشگاه شیراز-شیراز-ایران

2 دکتری حسابداری دانشگاه شیراز،دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی - دانشگاه شیراز-شیراز-ایران

10.22099/jaa.2023.45200.2282

چکیده

هدف این پژوهش، معرفی گزارشگری شهروند شرکتی برای بانک‌ها به عنوان نوعی گزارشگری مالی و غیرمالی و بررسی پیامدها و عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی (ارزش‌آفرینی) این نوع گزارشگری است. بدین منظور، ابتدا گزارشگری شهروند شرکتی مفهوم‌سازی شده و پس از آن داده‌های پژوهش برای 12 بانک طی سال‌های 1390 الی 1399 جمع‌آوری شد. این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، نوعی پژوهش کمی و تجربی در حوزه حسابداری و مالی است و برای سنجش عوامل موثر بر گزارشگری شهروند شرکتی و هم‌چنین ارتباط بین این متغیرها با پیامدها و در نهایت ارزش بانک، از رویکرد معادلات ساختاری و روش کم‌ترین مربعات نسبی (PLS) استفاده شده است. فرضیه اصلی، مربوط به تأثیر گزارشگری شهروند شرکتی بر ارزش‌آفرینی بانک است. مسیر مستقیم مربوط به این ارتباط با ضریب 271/0 بیانگر این موضوع است که ارزش‌آفرینی بانک به میزان 27 درصد (با آماره t معادل 897/6) از طریق گزارشگری شهروند شرکتی (به صورت مستقیم و بدون دخالت متغیر میانجی) تبیین می‌شود. این بدین معنا است که با افزایش افشاء شاخص‌های گزارشگری شهروند شرکتی، ارزش بانک افزایش می‌یابد. در نتیجه، بانک‌ها با ارائه گزارشگری شهروند شرکتی و افشا‌ء شاخص‌های مالی و غیر‌مالی می‌توانند بر ارزش‌آفرینی بانک تأثیر‌گذار باشند و از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت، کاهش هزینه‌های نمایندگی، افزایش نقدینگی، بهبود عملکرد مالی و کیفیت گزارشگی مالی، منجر به افزایش ارزش بازار سهام بانک و در نهایت افزایش ارزش بانک شوند. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، توسعه مفهوم گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان یک نوع گزارش با ارزش در صنعت بانکداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Creating of Banks' Corporate Citizenship Reporting

نویسندگان [English]

  • mohammad Hossein Setayesh 1
  • mohammad mohammadian 2
1 shiraz university
2 Shiraz university
چکیده [English]

Introduction
The purpose of this study is to introduce corporate citizenship reporting for banks as a type of financial and non-financial reporting and to investigate the consequences and factors affecting the information content (value creating) of this type of reporting. The meaning of value creation is the value that is created by disclosing information in the form of financial and non-financial reporting for banks, and the meaning of corporate citizenship is bank as a citizen that has a legal personality. This means that the society is made up of citizens, both real persons and legal persons (especially banks in countries with a bank-oriented development system), and just as real persons are the place where they live, banks are also citizens of the society and they have rights and duties towards it. As a result, reporting about how the bank plays its role towards society is called corporate citizenship reporting.
 
2- Research Hypothesis
According to the theoretical and empirical background of the research, the basic question that is pursued in this research is whether in Iran, corporate citizenship reporting leads to the value creation of financial and non-financial reporting of banks or not? The main issue is related to the relationship between value bank and corporate citizen reporting. For this purpose, the relationship between the factors influencing the corporate citizenship reporting (characteristics of banks and the competitive status of banks) and also the relationship between the corporate citizenship reporting of banks and its consequences (financial performance, quality of financial reporting and company value) have been investigated.
Hypothesis 1) Corporate citizenship reporting has a significant effect on the bank's value creation.
Hypothesis 2) Bank characteristics have a significant effect on bank value creation through corporate citizenship reporting.
Hypothesis 3) The bank's competitive status has a significant effect on the bank's value creation through corporate citizenship reporting.
Hypothesis 4) Corporate citizenship reporting has a significant impact on the value creation of the bank through the quality of the bank's financial reporting.
Hypothesis 5) Corporate citizenship reporting has a significant effect on the bank's value creation through the bank's financial performance.
 
 
3- Methods
First, corporate citizenship reporting was conceptualized and then research data were collected for 12 banks during the years 2011 to 2021. This research is a quantitative and experimental research in the field of accounting and finance in terms of data collection, and to measure the factors affecting corporate citizenship reporting and also the relationship between these variables and the consequences and value of the bank, the structural equations approach and least squares method (PLS) were used. In the initial model, the characteristics of the bank and the competitive status of the bank are among the effective factors on corporate citizenship reporting in banks. In other words, the relationship between corporate citizenship reporting and bank value creation is affected by these two variables. Therefore, these two variables are considered as independent variables. Also, financial reporting quality and financial performance are considered as the primary consequences of corporate citizenship reporting in banks. Based on this, on the one hand, they are considered as a dependent variable, and on the other hand, they are considered a mediating variable in the relationship between corporate citizenship reporting and bank value creation. As a result, the corporate citizenship reporting variable is an independent variable on the one hand, and a mediating variable on the other hand. Finally, the value creation of the bank is considered as a dependent variable.
 
4- Results
The main hypothesis is related to the effect of corporate citizenship reporting on bank value creation. The direct path related to this relationship with a coefficient of 0.271 indicates that the value creation of the bank at a rate of 27% (with a t-statistic equal to 6.897) is explained through corporate citizenship reporting (directly and without the intervention of a mediator variable). This means that with increasing disclosure of corporate citizenship reporting indicators, the value of the bank increases.
 
5- Discussion and Conclusion
Banks can influence the value creation of a bank by providing corporate citizenship reporting and disclosing financial and non-financial indicators, by reducing the company's capital costs, reducing agency costs, increasing liquidity, and improving financial performance and financial reporting quality, lead to an increase in the market value of the bank's stock and ultimately increase the value of the bank. One of the main obstacles and limitations in this research was the lack of access to information on governmental banks (and the lack of stock exchange information) and the exclusion of these banks from the statistical population. However, this research can be the beginning of conducting academic research at a high level to improve accounting and accountability reporting of (Islamic) banking in the country, so researchers are suggested to investigate and develop concepts such as corporate citizenship, corporate citizen world and critical thinking in financial and non-financial reporting. Also, it is suggested that the central bank monitor the disclosure of financial and non-financial information of banks in line with the rights of citizens. The most important achievement of this research is the development of the concept of corporate citizenship reporting as a valuable type of reporting in the banking industry.
 
Keywords: Value Creating, Disclosure of Financial and Non-Financial Information, Corporate Citizenship Reporting.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Creating
  • Disclosure of Financial and Non-Financial Information
  • Corporate Citizenship Reporting
منابع
الف. فارسی
اکبری، م؛ قاسمی، م. و هوشمند، ف. (1394). اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت. راهبرد مدیریت مالی، 2(2)، 146-127.
بدری، ا. (1394). صورت عملکرد سپرده­های سرمایه­گذاری: ارتقای پاسخ‌گویی در الگو کسب‌و‌کار بانکداری بدون ربا. پژوهشکده پولی و بانکی،1(1)، 1-28.
برزگر، ق. (1392). الگوی برای افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و ارتباط آن با عملکرد مالی (رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران).
بروجردی، پ؛ جلیلی، م. و مردانی، ف. (1389). بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی. پژوهش­های پولی و بانکی، 5(3)، 202-175.
بشیری­منش، ن؛ رحمانی، ع؛ حسینی، ع. و موسوی، م. (1394). قیمت­گذاری افشاء اختیاری در بازار سرمایه ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 279-300.
جلیلی، ص. و قیصری، ف. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 57(1)، 147-170.
چالاکی، پ؛ حیدری، م. و داداش­زاده، ع. (1395). بررسی عوامل موثر بر نقدینگی بانک­ها و موسسه­های مالی اعتباری ایران. راهبرد مدیریت مالی، 12(1)، 76-59.
حاجی­ها، ز. و سرافراز، ب. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری. 14(4)، 105-123.
حجازی، ر. و ابوحمزه، م. (1393). به سوی شهروند شرکتی. پژوهش حسابداری، 13(2)، 20-1.
حجازی، ر. و حیاتی، ن. (1396). جهان شهروند شرکتی: از مفاهیم تا اقدامات. پژوهش حسابداری، 24(1)، 34-17.
حیدری، ق؛ نیکومرام، هـ؛ بنی‌مهد، ب. و وکیلی‌فرد، ح. (1401). تبیین دیدگاه مبادله اجتماعی در گرایش به افشای تخلف‌های حسابداری در سایه صفات پنهان شخصیت نظارت‌کنندگان مالی. پیشرفت‌های حسابداری، 14(1)، 36-1.
خواجوی، ش. و محمدیان، م. (1397). الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی، حسابداری مدیریت، 37(2)، 106-97.
خواجوی، ش؛ بایزیدی، ا. و جبارزاده کنگرلویی، س. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری، 60 (3)، 54-29.
داروغه حضرتی، ف؛ تفتیان، ا؛ معین الدین، م. (1399). شناسایی و رتبه بندی مولفه‌ها و شاخص‌های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی با استفاده از تکنیک ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(36)، 229-250.
رامین­مهر، ح. و پروانه، چ. (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدل­سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل)، چاپ اول، تهران، ایران: انتشارات ترمه.
رحمانی، ع. و حسینی، س. (1391). بررسی شفافیت صورت­های مالی بانک­ها، فصلنامه تازه­های اقتصاد، 135(1)، 78-82.
ستایش، م. و محمدیان، م. (1397). الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی بانک‌ها: از طریق شاخص‌سازی گزارشگری شهروند شرکتی، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 12(7)، 43-70.
سلیمی، م. ج؛ حنفی­زاده، پ. و جعفری، ا. (1396). الگوی برای ارزیابی توان مالی بانک­های ایرانی. راهبرد مدیریت مالی، 17 (2)، 133-101.
شریف خفری، س؛ صفرس گرایلی، م؛ گیوکی، ا. و مسلمی، آ. (1401). بررسی تاثیر آنومی فشار اجتماعی بر گزارشگری شهروند شرکتی. حسابداری ارزشی و رفتاری، 7(13)، 1-21.
فتاحی، ش؛ رضایی، م. و جاهد، ط. (1396). تأثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک­های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه. راهبرد مدیریت مالی، 16(1)، 50-29.
کرمی، غ. و خویدک، ف. (1394). سطح افشاء و عوامل تعیین کننده آن در بانک­ها با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی. تحقیقات مالی، 17(2)، 376-357.
کرمی، غ؛ قیومی، ز. و ابراهیمی کردلر، ع. (1393). ارزیابی شاخص­های افشاء مسئولیت­پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانک­ها در ایران. مدیریت اسلامی، 22(2)، 149-131.
مصطفایی، پ. حسینی، ع. (1400). تحلیل محتوای کیفی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با تأکید بر ذی‌نفعان اجتماعی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(3)، 79-112.
مهرانی، ک. و صفر­زاده، م. (1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. دانش حسابداری، 7(1)، 69-98.
نجارزاده، ر، عزتی، م. و میرزا­نژاد، هـ. (1391). ارزیابی رقابت­پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس. پژوهش­های اقتصادی ایران، 51 (2)، 179-157.
 
ب. انگلیسی
Abdelnur, O. A. O. (2021). Corporate social responsibility Disclosure by Sudanese listed commercial banks. International Review of Management and Marketing11(1), 60-75.
Abubakar, A. S; & Ameer, R. (2011). Readability of corporate social responsibility communication in Malaysia. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18(1), 50–60.
Akbari, M. Ghasemi, M. & Hoshmand. F. (2015). The moderating effect of advertising intensity on the relationship between corporate social responsibility and corporate value. Financial Management Strategy, 2(2), 146-127. (in Persian).
Alafi, K; & Hasoneh, A. B. (2012). Corporate social responsibility associated with customer satisfaction and financial performance a case study with Housing Banks in Jordan. International Journal of Humanities and Social Science, 2(15), 102-115.
Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. (2012). Islamic corporate social responsibility, corporate reputation and performance. World Academy of Science, Engineering and Technology, 64(4), 1070-1074.
Badri, A. (2015). Statement of investing deposits: Promoting accountability in the usury-free banking business model. Monetary and Banking Research Institute, 1(1), 1-28. (in Persian).
Barzegar, Gh. (2011). A model for disclosing corporate social responsibility and its relationship with financial performance. PhD thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian).
Basel Committee on Banking Supervision. (2005). Enhancing corporate governance for banking organizations. Retrieved from www.bis.org/publ/bcbs122.htm
Bashiri Manesh, N; Rahmani, A; Hosseini, A. & Mousavi. M. (2015). Pricing of voluntary disclosure in the Iranian capital market. Accounting and Auditing Reviews, 22(3): 279-300. (in Persian).
Baumann, U; & Nier, E. (2004). Disclosure, volatility, and transparency: An empirical investigation into the value of bank disclosure. Economic Policy Review, 10(2), 31-45.
Berger, A. N., Klapper, L. F., & Turk-Ariss, R. (2009). Bank competition and financial stability. Journal of Financial Services Research, 35(2), 99-118.
Bhasin, M. L; Makarov, R; & Orazalin, N. S. (2012). Determinants of voluntary disclosure in the banking sector: An empirical study. International Journal of Contemporary Business Studies, 3(3), 60-71.
Bidari, G; & Djajadikerta, H. G. (2020). Factors influencing corporate social responsibility disclosures in Nepalese banks. Asian Journal of Accounting Research, 5(2), 209-224.
Boroujerdi, P. Jalili, M. & Mardani. F. (2010) The effect of concentration in the banking industry and other factors on the profitability of state banks. Monetary and Banking Research, 5(3), 202-175. (in Persian).
Boyd, J. H., & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. The Journal of Finance, 60(3), 1329-1343.
Cetorelli, N., & Strahan, P. E. (2006). Finance as a barrier to entry: Bank competition and industry structure in local US markets. The Journal of Finance, 61(1), 437-461.
Chalaki, p. Heydari, M. & Dadashzadeh, A. (2016). The investigation of factors affecting the liquidity of banks and financial credit institutions in Iran. Financial Management Strategy, 12(1), 76-59. (in persian).
Dane, M. Ch. (2016). Corporate accountability reporting and high – profile misconduct. The Accounting Review, 91(2), 377-399.
Darogheh Hazrati, F; Taftian, A. & Moinuddin. M. (2020). Identify and rank the components and indicators of web-based integrated reporting with corporate citizenship reporting approach using fuzzy Delphi combined technique and fuzzy hierarchical analysis. Accounting and Auditing Management Knowledge, 9(36): 229-250. (In Persian).
El Mousaid, F; & Boutti, R. (2012). Relationship between corporate social responsibility and financial performance in Islamic banking. Research Journal of Finance and Accounting, 3(10), 93-103.
Farook, S; Kabir Hassan, M; & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(2), 114-141.
Fatahi, Sh. Rezaei, M. & Jahed. I. (2017). The effect of banking soundness on profitability of commercial banks: Threshold panel regression Approach. Financial Management Strategy, 16(1), 50-29. (In Persian).
Ferrouhi, E. M. (2014). Moroccan Banks analysis using camel model. International Journal of Economics and Financial, 4(3), 622-627.
Fungacova, Z., Shamshur, A., & Weill, L. (2017). Does bank competition reduce cost of credit? Cross-country evidence from Europe. Journal of Banking & Finance, 83(1), 104-120.
Fungacova, Z., Shamshur, A., & Weill, L. (2017). Does bank competition reduce cost of credit? Cross-country evidence from Europe. Journal of Banking & Finance, 83(1), 104-120.
Garriga, E; & Mele, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. Journal of Business Ethics, 53(1), 51-71.
Grougiou, V; Leventis, S; Dedoulis, E; & Owusu-Ansah, S. (2014). Corporate social responsibility and earnings management in US banks. Accounting Forum, 38(3), 155-169.
Hajiha, Z. & Sarafraz. B. (2012). Investigating the relationship between corporate social responsibility and equity costs in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting. 14(4), 105-123. (In Persian).
Haniffa, R; & M. Hudaib. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics, 76(1), 97-116.
Hejazi, R. & Abu Hamza. M. (2013). Towards a corporate citizenship. Accounting Research, 13(2), 20-1. (In Persian).
Hejazi, R. & Hayati. N. (2017). Corporate citizenship world: From concepts to actions. Accounting Research, 24(1): 34-17. (In Persian).
Heydari, G; Nikoomaram, H; Banimahd, B; & Vakilifard, H. (2022). Explain the perspective of social exchange in the willingnees to Whistleblowing of accounting misconducts in the shadow of dark personality traits of fianacial monitors. Accounting Advances, 14(1), 1-36. (In Persian).
Jain, N. R., & Rizvi, I. A. (2018). Impact of corporate citizenship on organizational citizenship behavior of managers: A study from selected Indian Banks. Global Business Review, 20(6), 1–18.
Jalili, S. & Qaisari. F. (2013). Investigating the relationship between earning quality and social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 57(1), 147-170. (In Persian).
Jarrow, R. (2013). A leverage ratio rule for capital adequacy. Journal of Banking & Finance, 37(3), 973-976.
Kabir, R; & Thai, H. M. (2017). Does corporate governance shape the relationship between corporate social responsibility and financial performance? Pacific Accounting Review, 29(2), 227-258.
Karami, Gh, Qayyumi, Z. & Ebrahimi Kordlor, A. (2014). Assessing the indicators of disclosure of social responsibility and examining the relationship between this indicator and the financial performance of banks in Iran. Islamic Management, 22(2), 149-131. (in Persian).
Karami, Gh. & Khoidek. F. (2015). The level of disclosure and its determining factors in banks with emphasis on corporate governance mechanisms and Islamic orientation. Financial Research, 17(2), 376-357. (In Persian).
Khajavi, Sh. & Mohammadian. M. (2018). The conceptual model of citizen accounting based on critical thinking. Management Accounting, 37(2), 106-97. (In Persian).
Khajavi, Sh; Bayazidi, A. & Jabbarzadeh Kongerloui. S. (2011). Investigating the relationship between earning management and social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Advances, 60(3), 29-54. (In Persian).
Li, F., Minnis, M., Nagar, V., & Rajan, M. (2014). Knowledge, compensation, and firm value: An empirical analysis of firm communication. Journal of Accounting and Economics, 58(1), 96-116. ‏
Li, X. (2010). The impacts of product market competition on the quantity and quality of voluntary disclosures. Review of Accounting Studies, 15(3), 663-711.
Lima, C. V; de Souza, F. F; & Cortes, D. V. F. (2011). Corporate social responsibility, firm value and financial performance in Brazil. Social Responsibility Journal, 7(2), 295-309.
Martinez, F. J; Garcia, S. I. M., & Cuadrado, B. B. (2015). Effect of financial reporting quality on sustainability information disclosure. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(1), 45-64.
Matten, D; and Crane, A. (2005). Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization. Academy of Management Review, 30(1), 166-179.
Matten, D; Crane, A; & Chapple, W. (2003). Behind the mask: Revealing the true face of corporate citizenship. Journal of Business Ethics, 45(1), 109-120.
Mehrani, K. & Safarzadeh. M. (2011). Explaining the relationship between corporate governance and earnings quality in Iran. Accounting Knowledge, 7(1), 69-98. (In Persian).
Menassa, E. (2010). Corporate social responsibility: An exploratory study of the quality and extent of social disclosures by Lebanese commercial banks. Journal of Applied Accounting Research, 11(1), 4-23.
Mostafaei, P. & Hosseini. S. A. (2021). Qualitative content analysis of corporate social responsibility reports with emphasis on social stakeholders. Accounting Empirical Research, 11 (3): 79-112. (In Persian).
Najarzadeh, R; ezati, M; & Mirzanejad, H. (2012). Evaluation of the competitiveness of Iran's banking market using the Panzar and Ross model. Economic Researches of Iran, 51(2), 157-179. (In Persian).
Namazi, M., & Namazi, N. R. (2016). Conceptual analysis of moderator and mediator variables in business research. Procedia Economics and Finance36, 540-554.
Oeyono, J; Samy, M; & Bampton, R. (2011). An examination of corporate social responsibility and financial performance: A study of the top 50 Indonesian listed corporations. Journal of Global Responsibility, 2(1), 100-112.
Platonova, E; Asutay, M; Dixon, R; & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from the GCC Islamic Banking Sector. Journal of Business Ethics, 136(1), 1-21.
Raffournier, B. (1995). The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies. European Accounting Review, 4(2), 261-280.
Rahmani, A. &; Hosseini. S. (2012). Investigating the transparency of banks' financial statements. Economic Quarterly, 1(1) 135, 78-82. (In Persian).
Raminmehr, H; & Parvaneh, Ch. (2013). Quantitative research method using structural equation modeling (Lisrel software), first edition, Tehran, Iran: Termeh Publications. (In Persian).
Rezaei Pitenoei, Y., safari gerayli, M., Mohammad hoseini, K., & Gholamrezapoor, M. (2022). An Analysis of the Acceptance of Corporate Citizenship from the Perspective of Audit Committee. International Journal of Finance & Managerial Accounting, 7(27), 125-137.
Salimi, M. Hanafhizadeh. P. & Jafari. A. (2017). A model for assessing the financial strength of the Iranian banks. Financial Management Strategy, 17 (2), 133-101. (In Persian).
Sandhu, H. S, and Kapoor, Sh. (2010). Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure. South Asian Journal of Management, 17(2), 47-80.
Sharif Khafri, S; Safari Gerayli, M; Givaki, E & moslemi, A. (2022). Investigate the Effect of Social Pressure Anomie on Corporate Citizenship Reporting. Value and Behavioral Accounting, 7(13), 1-21. (In Persian).
Shehata, N. F. (2014). Theories and determinants of voluntary disclosure. Accounting and Finance Research, 3(1), 18-26.
Stayesh, MH. & Mohammadian. M. (2018). A model for financial and non-financial reporting of banks: Through indexing corporate citizenship reporting. Applied Research in Financial Reporting, 12(7): 43-70. (In Persian).
Swamy, V. (2017). Determinants of bank asset quality and profitability: An empirical assessment. Applied Economics Quarterly, 63(1), 97-135.
Thomas, L; James, P. N; & Clare, W. (2015). Signaling through corporate accountability reporting. Journal of Accounting and Economics, 60(3), 56-72.
Tuhin, M. H. (2014). Does corporate social responsibility expenditure affect financial performance of islamic banks in Bangladesh? Middle East Journal of Business, 9(2), 44-50.
Ullah, M. H; & Rahman, M. A. (2015). Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh: Impact of regulatory change. Journal of Financial Reporting and Accounting, 13(2), 200-225.
Uwuigbe, U., Amiolemen, O. O., Uwuigbe, O. R., Asiriuwa, O., & Jafaru, J. (2017). Disclosure quality and earnings management of selected Nigerian banks. The Journal of Internet Banking and Commerce, 22(1), 1-12.