دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-214 
تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی

صفحه 123-149

10.22099/jaa.2017.4052

شکرالله خواجوی؛ علی اصغر دهقانی سعدی؛ فرزاد گرامی شیرازی