بررسی رابطه‌ی‌ بین دوره‌ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه‌ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل‌گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه‌ی بین دوره‌ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افزایش دوره‌ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می‌افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می‌شود، درحالی‌که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the relation between audit firm rotation and audit firm tenure on income quality at Tehran Stock Exchange Companies based on Kasznik model

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri
  • Samaneh Barzegari Sadaghiani
چکیده [English]

Introduction
       One of the most important issues nowadays in the audit field is the audit quality. Furthermore, analysts of financial information and stock market participants consider quality of earnings as important information. Various factors affect the quality of audit including the independence of audit, firm size, reputation and tenure and change of independent auditors noted (Namazi, 1390). Also Earnings quality can be measured by accruals quality, earning persistence, earning predictability and earning smoothing (Nichols, 2002). On these issues, some accounting professionals and financial markets believe that the audit quality and earnings quality could have a meaningful relationship and be effective. So to assess the financial and accounting information by business people and investors, a review of the relationship between them is necessary.
        The present study aims at examining the relationship between tenure and change auditor with earnings quality at Tehran Stock Exchange.
 
Hypothesis
       The main goal of the study is to examine the relationship between tenure and change auditor with earnings quality at Tehran stock exchange. Thus research hypotheses are developed as follows:
 H1. There is a significant relationship between auditor tenure and earnings quality.
 H2. There is a significant relationship auditor rotation and earnings quality.
 
Methods
        In this research, the independent variables are auditor tenure and auditor change (as a proxy for audit quality), and dependent variable is earnings quality measured by Kasznik model (1999). According to the literature, control variables include firm size, leverage and grow rate of sales.
 The data required for the research were gathered through official websites of Tehran Stock Exchange. The research method is a descriptive and correlational approach. The 83 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2004 to 2015 were examined. To test research hypotheses, we have used a multiple linear regression model and E-views software.
 
Results
       The first hypothesis of the study was proposed and tested to investigate the relationship between auditor tenure and earnings quality. The results showed that increasing the tenure of the auditors resulted in increasing the accrual items and thus the quality of earnings was reduced. The result of this hypothesis is consistent with the results of the study conducted by Diana (2013), Geiger (2002) and Gul(2009).
       The second hypothesis of this study was the relationship between auditor rotation and earnings quality. The results showed that increasing auditor change caused decreasing accrual so earning quality increased. The results of this hypothesis are consistent with the research results of Levis (2001) and Maxwell (2004).
 
 
 
Conclusion
       The research findings showed that by increasing auditors’ tenure the amount of accruals will increase and thus the earning quality will decrease. Meanwhile, by increasing the amount auditor change, accruals will decrease and the amount of earning quality will increase.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Firm Tenure
  • Audit Rotation
  • Earning Quality
  • Kasznik Model
ای. سی. لیتلتن (1380). ساختار تئوری حسابداری. ترجمه‌ی حبیب‌اله تیموری. انتشارات سازمان حسابرسی، تهران.
بزرگ اصل، موسی و شایسته مند، حمیدرضا (1390). رابطه‌ی بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود. فصلنامه‌یبورساوراقبهادار،13 (بهار 90)، سال چهارم: 213-233.
پورحیدری، امید و بدری خیره مسجدی، احد (1392). بررسی ارتباط بین چرخش مؤسسات و شریک حسابرس با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 65: 1-23.
خدادادی، ولی؛ حاجی‌زاده، سعید و قربانی، رامین (1392). نقش نظارتی حسابرس و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 64: 113.
سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسین و قربانی، صادق (1391). تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 4(1): 81-109.
عزیزخانی، مسعود و صفروندی، علی (1391). بررسی تأثیر طول دوره‌ی تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش‌بینی‌شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3): 61-78.
کرمی، غلام‌رضا؛ بذرافشان، آمنه و محمدی، امیر (1390). بررسی رابطه‌ی بین دور‌یه تصدی حسابرس و مدیریت سود. مجله‌ی دانش حسابداری، 2(4): 65-82.
کاشانی پور، محمد؛ مران جوری، مهدی و مشعشعی، سید محم. (1391). بررسی رابطه‌ی بین دوره‌ی تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری. دهمینهمایشملیحسابداریایران، 3 و 4 خرداد 1391، دانشگاه الزهرا.
مهرانی، ساسان؛ مشایخی، بیتا؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلام‌رضا (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42: 61-74.
نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور و جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه‌ی تحقیقات حسابداری، 3 (9): 4-12.
نونهال نهر، علی‌اکبر؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید و یعقوب پور، کریم (1389). رابطه‌ی بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 17 (1): 55-70.
ب. انگلیسی
Barker, R. (2010) On the definitions of income, expenses and profit in IFRS. Accounting in Europe, 7 (2). pp. 147-158.
Behn, B. K., Choi, J. H., & Kang, T. (2008). Audit quality and properties of analyst earnings forecasts. The Accounting Review, 83(2), 327-349.
Davis, R., Soo, B., & Trompeter, G. (2009). Auditor tenure and the ability to meet or beat earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 26 (2), 517-548.
Diana, M., & Magda, H. (2013). Auditor independence, audit quality and the mandatory auditor rotation in Egypt. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 6 (2), 116-144.
Dechow, P. (1994). Accountig earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accruals. Journal of Accounting and Economics, 18, 3-42.
 Dechow, P., Sloan, R., & Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-226.
Geiger M. A., & Raghunandan, K. (2002). Auditor tenure and audit reporting failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21 (1), 68-78.
Gul, F. A., Fung, S. Y., & Jaggi, B. L. (2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors, industry expertise. Journal of Accounting and Economics, 47 (2), 265-287.
Stolowy, H., &  Breton, G. (2004). Accounts manipulation: A literature review and proposed conceptual framework. Review of Accounting and Finance, 3(1), 5-66.
Johnson V. E., Khurana, I. k., & Reynolds, J. k. (2002). Audit-firm tenure and the quality financial reports. Contemporary Accounting Research, 19 (4), 637-660.
Landsman, W. R., Nelson, K. K., & Rountree, B. R. (2009). Auditor switches in the pre-and post-Enron eras: Risk or realignment. The Accounting Review, 84 (2), 531-558.
Mansi, S. A., Maxwell, W. F., & Miller, D. P. (2004). Does auditor quality and tenure matter to investors? Evidence from the bond market. Journal of Accounting Research, 42 (4), 755-793.
McNichals, M. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings. The role of accruals estimations errors. The Accounting Review, 76, 342-359.
Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, C. T. (2003). Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation? The Accounting Review, 78 (3), 779-799.
Nashwa, G. (2004). Auditor rotation and the quality of audit. The CPA Journal, 74(December), 22-26.
Regan, N., & Schmidt, E. (2014). The effects of auditor rotation on client management's negotiation strategies. Managerial Auditing Journal, 29(2), 110-130.
Vanstraelen, A. (2000). Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality. The European Accounting Review, 10 (2), 419-442.
Walker, P. L., Lewis, B. L., & Casterella, J. R. (2001). Mandatory auditor rotation: Arguments and current evidence. Accounting Enquiries, 10(2), 209-242.