قیمت‌گذاری نادرست سهام و رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها: شواهدی از نظریه‌ی ارضای سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ادبیات مالی تأثیر قیمت‌گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت‌ها را تأیید می‌کند. یکی از پدیده‌هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت‌گذاری نادرست سهام است که می‌تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت‌گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه‌ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت‌گذاری نادرست از رویکرد تجزیه‌ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده‌شده است. نمونه‌ای شامل 173 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون‌ها نشان داد که قیمت‌گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه‌ی قیمت‌گذاری نادرست- سرمایه‌گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه‌ی ارضای سهامداران می‌تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه‌گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه‌مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock mispricing and firms investment behavior: Evidence from stockholders catering theory

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi
  • Mohammad Norouzi
چکیده [English]

 
Introduction
       Both theory and empirical evidence support the notion that equity mispricing has an impact on managers’ investment and financing decisions. For instance, misevaluation can drive firms’ takeover behavior (Rhodes-Kropf et al., 2005). Stock mispricing occurs when the stock price deviates from its fundamental value. The purpose of this paper is to examine the relationship between stock mispricing and corporate investment behavior. We also examine the impact of financial constraint on mispricing-investment relationship. Then we test a catering theory describing how managers cater to the firm's short-horizon shareholders.
 
Hypothesis
Hypothesis 1: Stock mispricing has a significant and positive impact on firm investment.
Hypothesis 2: The more the firm depends on equity (financially constrained), the higher the sensitivity of firm investments to stock mispricing.
Hypothesis 3: The shorter the investment horizon of shareholders, the more pronounced the effect of stock mispricing on corporate investments.
 
Methods
       We base our sample selection on all of the firms listed on the TSE during 2006-2015 period. The sample consists of 173 Tehran Stock Exchange firms. The sample excludes the following: 1-financial firms, 2-firms in the utility industry, 3-firms-year with missing data, and 4-firms that have not fiscal year end on 12.29 or change the fiscal year end during the time period. The resulting sample yields 1496 firm-year observations. Our basic methodology involves multiple regressions using Panel Data method. The models are estimated with Ordinary Least Square (OLS) and Generalized Least Square (GLS). Variables definitions are as follows:
 
Dependent Variable
       Investment: We define investment as sum of capital expenditures (dividend plus interest paid), fix asset acquisitions minus sale of fixed assets divided to beginning year total asset.
      
Independent Variables
       Mispricing: To obtain the mispricing variables we rely on Rhodes-Kropf, Robinson and Viswanathan’s (2005) market-to-book decomposition methodology. They decompose the MTB ratio to mispricing and growth components. Mispricing is the ratio of the market value of firm i at the time t on the fundamental value of firm i at time t, (M/V). If mispricing is positive (negative) then the firm is overvalued (undervalued). The fundamental value of the firm V is a function of certain accounting variables (θ) and their multiples (αs) and is calculated in two steps: First, we estimate the model (1):
                       
where M is the firm market value, BV is the book value of equity, NI is net income, D (NI it <0) is a dummy variable equal to 1 when NI is negative (firm-year with loss) and 0 otherwise, and LEV is the ratio of total debt to total asset. Next, using the estimated multiples (regressions Fitted Value) and Market values, we calculate the mispricing and growth components of market to book ratio.
       Financial Constraint: The degree of financial constraint (Zit) captures the firm’s dependence on equity. We follow Raei and Hesarzadeh (2010) estimation of Kaplan and Zingales (1997) index as model (2) follows:
 
       In equation (2), CF is cash flow from operations, DIV is cash dividends, and C is sum of cash and short-term investments. All three preceding variables are scaled by beginning year book value of total assets. DEBT is the total debt divided by total asset.
       Investors Horizon: We follow Polk and Sapienza (2009), and use share turnover ratio as a proxy for the average length of time that investors hold their stocks. Firms that are owned by short- (long-) horizon shareholders are more likely to have high (low) share turnover ratios. Share turnover ratio is calculated as the average of the monthly ratios of traded shares to shares outstanding during the fiscal year.
 
Control Variables
       Net Equity Issuance: the ratio of net equity issued to total assets.
       Cash Flow: Cash Flow from Operations to Total Asset.
       Growth: according to the Rhodes-Kropf, et al (2005) Growth component is equal to the fundamental value of the firm (v (it)) divided by Book Value.
       Free Float: this variable is included to control the Share Turnover ratio.
 
Results
       The results show that stock mispricing has positive impact on investment behavior. However, the degree of financial constraints has not significance impact on mispricing-investment relationship. The results also show that catering theory was true and the managers are going to cater stockholders in short-Horizon.
 
Discussion and Conclusion
       Some behavioral reasons such as shareholders herding behavior, over (under) reaction and information asymmetry are the main factors that cause the mispricing. Standard finance theory could not explain behavioral problems and capital market expectations, but the behavioral finance has tried to explain these issues. The aim of this study was to examine the impact of mispricing on the investment behaviors of firms. The results showed that mispricing has a direct impact on investment decisions. The results also showed that the financial constraints have no effect on mispricing-investment relationship. In case of catering theory it was found that managers seek to cater shareholders who have short - horizon (and more traded shares) and do not pay attention to long run performance. The results are consistent with Morck et al. (1990), Chang et al. (2007), Alzahrani and Rao (2014) and not inconsistent with the behavioral finance theories like market timing theory, catering theory, agency theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock Mispricing
  • Investment
  • Catering Theory
  • Financial Constraint
افلاطونی، عباس. (1395). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 8، 1، 2-24.
پاکیزه، کامران و بشیری جویباری، مهدی، (1392). تأثیر ارزشیابی نادرست بر تصمیمات سرمایه‌گذاری. فصلنامه‌ی مدیریت دارایی و تأمین مالی. 2، 3، 81-98.
پورحیدری، امید؛ رحمانی، علی و غلامی، رضا. (1392). بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 5، 1، 55-85.
تلنگی، احمد. (1383). تقابل نظریه‌ی نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، سال ششم، 3-25.
تهرانی، رضا و حصارزداه، رضا. (1388). بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری. فصلنامه‌ی پژوهش‌های حسابداری، 1، 3، 50-68.
حیدرپور، فرزانه و احسانی طباطبائی، مریم‌السادات. (1394). نقش سرمایه‌گذاران نهادی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، 7، 1، 1-23.
زرا نژاد، منصور و انواری، ابراهیم. (1384). کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی. فصلنامه‌ی بررسی‌های اقتصادی، 2، 4، 21-52.
ستایش، محمدحسین و شمس‌الدینی، کاظم. (1395). بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی اول، پیاپی 70، 103-125.
سعدی، رسول و قلی پور، آرین و قلی پور، فتانه. (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه‌گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 41-58.
شهرآبادی، ابوالفضل و یوسفی، راحله. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار. فصلنامه‌ی مدیریت توسعه و تحول، دوره‌ی 1388، شماره‌ی دوم، 57-64.
عباسی، ابراهیم و شریفی، مریم. (1393). تأثیر قیمت‌گذاری نادرست بر سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های با محدودیت مالی. تحقیقات مالی، 16 (2)، 289-308.
مرادی، جواد و احمدی، غلامرضا. (1390). تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عرصه بازارهای ناقص. مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی، 3، 2، 125-136.
موسوی شیری، محمود؛ خلعتبری، حسن و وقفی، سید حسام. (1391). اثر بیش‌ارزشیابی سهام بر مدیریت سود. فصلنامه‌ی دانش حسابداری، 3، 1، 143-166.
ب. انگلیسی
Alzahrani, M., & Rao, R. P. (2014). Managerial behavior and the link between stock mispricing and corporate investments: Evidence from market-to-book ratio decomposition. The Financial Review, 49(1), 89-116.
Baker, M., & Stein, J. C. Wurgler, J. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Quarterly Journal of Economics, 118(3), 969-1005.
Basu, S. (1983). The relationship between earnings yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics, 12(1), 129-156.
Benz, R. (1981). The relationship between return and market value of common stock. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.
Biais, B., Hilton, D., Mazurier, K., & Pouget, S. (2005). Judgmental overconfidence, self-monitoring and trading performance in an experimental financial market. Review of Economic Studies, 72(2), 287-312.
Chang, X., Lewis, H. K., & Juntan, G. W. (2007). The real impact of stock market mispricing: Evidence from Australia. Pacific-Basin Finance Journal, 15, 388-408.
Chi, J., & Gupta, M. (2009). Overvaluation and earning management. Journal of Banking and Finance, 33(3), 1652-1663.
Donald, B. K. (1986). Dividend yields and the January effect. The Journal of Portfolio Management, 12(2), 54-60.
De Bondt, W. F. M., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
Fama, U. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the return on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
Fama, U. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
Freidman, M. (1953). The Case for Flexible Exchange Rates, in Essays in Positive Economics. Chicago:  University of Chicago Press.
Gilchrist, S., Himmelberg, A., & Huberman, G. (2005). Do stock price bubbles influence corporate investment? Journal of Monetary Economics, 52, 805-827.
Goyal, V. K., & Yamada, T. (2004). Asset prices, financial constraints, and investment: Evidence from Japan. The Journal of Business, 77, 175-199.
Kau, J. B., Linck, J. S., & Rubin, P. H. (2008). Do managers listen to the market? Journal of Corporate Finance, 14, 347-362.
Keim, D. (1983). Size, related anomalies and stock return seasonality: Further empirical evidence. Journal of Financial Economics, 12, 13-32.
Kengatharan, L. (2014). The influence of behavioral factors in making investment decisions and performance: Study on investors of Colombo Stock Exchange. Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1), 18-37.
Latif, M., Arshad, S., Fatima, M., & Farooq, S. (2011). Market efficiency, market anomalies, causes, evidences, and some behavioral aspects of market anomalies. Research Journal of Finance and Accounting, 2(9/10), 1-14.
Li, H., Henry, D., & Chou, H. (2011). Stock market mispricing, executive compensation and corporate investment: Evidence from Australia. The Journal of Behavioral Finance, 12, 131-140.
Marsh, T. A., & Merton, R. C. (1986). Dividend variability and variance bond tests for the rationality of stock market prices. American Economic Review, 76(1), 483-498.
Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1990). The stock market and investment: Is the market a sideshow? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 157-215.
Pantzalis, C., & Park, J. C. (2014). Agency costs and equity mispricing. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43, 89-123.
Polk, C., & Sapienza, P. (2009). The stock market and corporate investment: A test of catering theory. Review of Financial Studies, 22(1), 187-217.
Reinganum, M. R. (1983). The anomalous stock market behavior of small firms in January: Empirical tests for the tax-loss selling effects. Journal of Financial Economics, 12(1), 89-104.
Rhodes-Kropf, M., Robinson, D. T., & Viswanathan, S. (2005). Valuation waves and merger activity: The empirical evidence. Journal of Financial Economics, 77, 561–603.
Roll, R. (1988). R-Squared. Journal of Finance, 43(2), 541-566.
Shafir, E., & Thaler, R. H. (2006). Invest now, drink later, spend never: On the mental accounting of delayed consumption. Journal of Economic Psychology, 27, 694-713.
Shiller, R. (1981). Do stock market prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? American Economic Review, 71, 421-436.
Stein, J. C. (1996). Rational capital budgeting in an irrational world. Journal of Business, 69(2), 429-455.
Trinugroho, I., & Rinofah, R. (2011). The effect of mispricing on investment of Indonesian firms: Do financial constraints matter? Middle Eastern Finance and Economics, 9(1), 14-23.
Wu, W., & Wang, L. (2016). Institutional ownership mispricing and corporate investment. Open Journal of Business and Management, 4(2)