تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خودشیفتگی یک ساختار شخصیتی است که می‌تواند قضاوت مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا طبق مطالعات اخیر مشاهده‌شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت‌های مرتبط با مدیریت سود و نمایش عملکرد مالی مطلوب دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه‌ی آماری، شامل 624 مشاهده‌ی (سال-شرکت) برای بازه زمانی 1393-1382 است. پس از تجزیه‌وتحلیل‌های آماری صورت گرفته با استفاده از فن معادلات ساختاری، نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش بیان‌کننده‌ی از آن است که رابطه‌ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و شاخص‌های مرتبط با مدیریت سود و عملکرد مالی وجود دارد. به سخنی دیگر، مشاهده شد به هراندازه که مدیران از خودشیفتگی بالاتری برخوردار باشند برای نمایش عملکرد مالی مطلوب در کوتاه‌مدت به ذی‌نفعان، بیش‌تر به سمت‌وسوی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت سود سوق پیدا خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi
  • Aliasghar Dehghani Sa'di
  • Farzad Gerami Shirazi
چکیده [English]

 
Introduction
Narcissism as a personality characteristic has some indications such as influence of personal wishes, requesting others to answer, and cognitive bias. Narcissism of managers may have some effects on organizational consequences through the impact on managers` decisions in different fields such as strategy, structure and recruitment. Obviously, narcissism compared with other personal characteristics make managers do activities in order to seek the attention of others that subsequently affects the performance of the organization. According to recent studies, it is argued that narcissism has a vital role in earnings management activities and ideal financial performance exhibition. In this respect, the main goal of this research is to conduct an empirical study of the impact of managers’ narcissism on earnings management and financial performance of listed companies of Tehran Stock Exchange.
 
Research Questions or hypotheses
       The research hypotheses are as follows:
First main hypothesis: CEO Narcissism has a significant positive effect on earning management.
First subsidiary hypothesis: CEO narcissism has a significant positive effect on discretionary revenues.
Second subsidiary hypothesis: CEO narcissism has a significant positive effect on discretionary accruals.
Second main hypothesis: CEO narcissism has a significant positive effect on financial performance.
First subsidiary hypothesis: CEO narcissism has a significant positive effect on ROA ratio.
Second subsidiary hypothesis: CEO narcissism has a significant positive effect on PEG ratio.
 
Methodology
This study is an ex-post research with a quasi-experimental design. The sample consists of 52 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2004-2015. SPSS software, structure equation modelling (SEM), and Image J were used for preparing the data and statistical analysis, respectively.
 
Results
Statistical analysis using structural equation techniques shows that there is a significant positive relation between managers’ narcissism and earnings management and financial performance indicators. In other words, it was seen that in giving ideal financial performance declaration to stakeholder, more narcissism in managers leads to more tendency to earnings management.
 
 
 


 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Behavioral Finance
  • CEO Narcissism
  • Earnings Management
  • Financial Performance
  • SEM-PLS
امانی، جواد؛ خضری‌آذر، هیمن و حجت محمودی (1391). معرفی مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی-PLS-PM- و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری. دانش روان‌شناختی، 1، 55-41.
باباجانی، جعفر؛ تحریری، آرش؛ ثقفی، علی و احمد بدری (1393). رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. پیشرفت‌های حسابداری، 2، 26-1.
جبارزاده‌کنگرلویی، سعید؛ محمدزاده سالطه، حیدر؛ بایزیدی، انور و غلام‌رضا مونس‌خواه (1389). بررسی رابطه‌ی مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، سال سوم، 11، 106-91.
خواجوی، شکرالله؛ بایزیدی، انور و سعید جبارزاده‌کنگرلویی (1390). بررسی رابطه‌ی بین مدیرت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 3 (1)، 54-29.
سیادت، سیدعلی و اکرم گودرزی (1384). بررسی رابطه‌ی بین جوسازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه‌ی شهر اصفهان. علوم تربیتی و روانشناسی، 2، 142-125.
شرودر، ریچارد؛ کلارک، مایرتل و جک کی‌تی (1391). تجزیه‌وتحلیل تئوری حسابداری مالی، ترجمه: علی پارساییان. تهران: انتشارات ترمه.
صدر اصفهانی، آریو و علی ثقفی (1391). پیامدهای دست‌کاری سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 34، 32-1
فرهی‌بوزنجانی، برزو (1384). معرفی الگوی توسعه‌ی توانایی‌های مدیریتی موردنیاز مدیران. فصلنامه‌ی دانش مدیریت، 18 (1)، 92-73.
قلی‌پور، آرین؛ خنیفر، حسین و سمیرا فاخری کوزه‌کنان (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران برآشفتگی سازمان‌ها. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 6 (18)، 94-79.
کریمی، کیانا و فریدون رهنمای رودپشتی (1394). تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود. فصلنامه‌ی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4 (14)، 31-15.
کمیته‌ی تدوین استانداردهای حسابداری (1392). استانداردهای حسابداری، چاپ 16. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ زارع‌زاده مهریزی، محمدصادق و رضا تاکر (1390). تأثیر پاداش هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 5 (18)، 152-137.
مگی، رابرت پی (1392). حسابداری مدیریت پیشرفته، ترجمه: محمد نمازی و شهلا ابراهیمی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
نمازی، محمد (برگرداننده) (1389). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی، چاپ دوم. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
نوین‌نام، غلام‌عباس؛ شکرکن، مهناز و حسین مهرابی‌زاده‌هنرمند (1380). بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری مدیران. علوم تربیتی و روانشناسی، 3 (3-4)، 106-87.
ب. انگلیسی
Amernic, J. H., & Craig, R. J. (2010). Accounting as a facilitator of extreme narcissism. Journal of Business Ethics, 96, 79-93.
Bamber, L., Jiang, J., &Wang, I. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. The Accounting Review, 85 (4), 1131-1162.
Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Personality and Social Psychology, 75 (1), 219-229.
Campbell, W. K., & Campbell, S. M. (2009). On the self-regulatory dynamics created by the peculiar benefits and costs of narcissism: A contextual reinforcement model and examination of leadership. Self and Identity, 8, 214-232.
Campbell, W. K., & Foster, J. D. (2007). The Narcissistic Self: Background, an Extended Agency Model, and Ongoing Controversies. New York: Psychology Press.
Capkun, V. (2011). Earnings management: Emerging insights in theory, practice, and research, Joshua Ronen, Varda Yaari. Springer, New York University (Book review). The International Journal of Accounting, 46 (2), 236-237.
Chatterjee, A., & Hambrick, D. C. (2007). It’s all about me: Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and performance. Administrative Science Quarterly, 52, 351-386.
Chen, S. (2010). The role of ethical leadership versus institutional constraints: A simulation study of financial misreporting by CEOs. Journal of Business Ethics, 93 (1), 33-52.
Davidson, R. H., Dey, A., & Smith, A. (2015). Executives “off-the-job” behavior, corporate culture, and financial reporting risk. Journal of Financial Economics, 117 (1), 5-28.
Dejong, D., & Ling, Z. (2013), Managers: Their effects on accruals and firm policies. Journal of Business Finance and Accounting, 40 (1-2), 82-114.
Dikolli, S. S., Mayew, W. J., & Steffen, T. D. (2012). Honoring one's word: CEO integrity and accruals quality. Working paper. Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract.
Easton, P. D. (2004). PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital. The Accounting Review, 79 (1), 73-95.
Fields, T. D., Lys, T. Z. & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. Journal of Accounting and Economics, 31, 255-307.
Foster, J. D., Reidy, D. E., Misra, T. A., & Goff, J. S. (2011). Narcissism and stock market investing: Correlates and consequences of cocksure Investing. Personality and Individual Differences, 50 (6), 816-821.
Frino, A., Lim, M. Y., Mollica, V., & Palumbo, R. (2015). CEO Narcissism and Earnings Management, Working Paper, http://ssrn.com/abstract= 2539555.
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Puri, M (2013). Managerial attitudes and corporate actions. Journal of Financial Economics, 109 (1), 103-121.
Jia, Y., van Lent, L., & Zeng, Y. (2014). Masculinity, testosterone, and financial misreporting. Journal of Accounting Research, 52 (5), 1195-1246.
Judd, J. S., Olsen, K. J., & Stekelberg, J. M. (2015). CEO Narcissism, Accounting Quality, and External Audit Fees, Working Paper, http://ssrn.com/abstract =2605172.
Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Kosalka, T. (2009). The bright and dark side of leader traits: A review and theoretical extension of leader trait paradigm. The Leadership Quarterly, 20 (6), 855- 875.
Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 163-197.
Lewis, G. J., Lefevre, C. E., & Bates, T. C. (2012). Facial width-to-height ratio predicts achievement drive in US presidents. Personality and Individual Differences, 52 (7), 855-857.
Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12 (4), 177-196.
Norberg, P. (2009). “I don’t care that people don’t like what I do”–business codes viewed as invisible or visible restrictions. Journal of Business Ethics, 86 (2), 211-225.
Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2015). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1-22.
Olsen, K. J., Dworkis, K. K., & Young, S. M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits. Journal of Management Accounting Research, 26 (2), 243-267.
Papps, B. P., & O'Carroll, R. E. (1998). Extremes of self‐esteem and narcissism and the experience and expression of anger and aggression. Aggressive Behavior, 24 (6), 421-438.
Pfattheicher, S. (2016). Testosterone, cortisol and the Dark Triad: Narcissism (but not Machiavellianism or psychopathy) is positively related to basal testosterone and cortisol. Personality and Individual Differences, 97, 115-119.
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (5), 890-902.
Rijsenbilt, A., & Commandeur, H. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO narcissism and fraud. Journal of Business Ethics, 117 (2), 413-429.
Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53 (1), 311-329.
Scott, W. R. (2003). Financial Accounting Theory. Fifth Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Stirrat, M., & Perrett, D. I. (2010). Valid facial cues to cooperation and trust male facial width and trustworthiness. Psychological Science, 21 (3), 349-35.
Stubben, S. R. (2010). Discretionary revenues as a measure of earnings management. The Accounting Review, 85 (2), 695-717.
Tabassum, N., Kaleem, A., & Nazir, M. S. (2013). Impact of real earnings management on subsequent financial performance. Middle-East Journal of Scientific Research, 17 (4), 551-560.
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002). The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (5), 819-834.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten-year perspective. The Accounting Review, 65 (1), 131-156.
Wong, E. M., Ormiston, M. E., & Haselhuhn, M. P. (2011). A face only an investor could love, CEOs’ facial structure predicts their firms’ financial performance. Psychological Science, 22 (12), 1478-1483.
Xiong, Y. (2006). Earnings management and its measurement: A theoretical perspective. Journal of American Academy of Business, 9(1), 214-219.
Zyglidopoulos, S. C., Fleming, P. J., & Rothenberg, S. (2009). Rationalization, overcompensation and the escalation of corruption in organizations. Journal of Business Ethics, 84 (1), 65-73.