دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-500 
7. بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام

صفحه 187-212

10.22099/jaa.2020.36175.1984

ندا رضایی؛ عسگر پاکمرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه


10. بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

صفحه 263-298

10.22099/jaa.2020.33372.1866

رقیه محمودی؛ محمد حسین ودیعی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مهدی جباری نوقابی


12. توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع

صفحه 323-351

10.22099/jaa.2020.34280.1894

کاوه مهرانی؛ هیراد نظری؛ محمدرضا قاسمی فرد