دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 1-389