توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 حسابداری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 حسابداری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. این خصوصیت تحت تاثیر توانایی مدیریتی می تواند مستقیما اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا این پژوهش با هدف گذاری، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر به موقع بودن گزارشگری مالی صورت پذیرفته است. بدین منظور از داده های 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله 1387-1396 استفاده گردید. اندازه گیری توانایی مدیران با مدل دمرجیان و همکاران (2013) و روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که مدیران توانمند، اثر انفعالی بر تاخیر اعلان سود و گزارش حسابرسی داشته و در نتیجه افشای اطلاعات مالی به موقع تری را موجب می شوند. در مجموع نتایج نشان می دهد، افزایش توانمندی مدیران تاثیر مثبتی بر بهنگام بودن گزارشگری مالی دارد و با انتشار به موقع اخبار اطلاعات مالی، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Financial Reporting Timeliness

نویسندگان [English]

  • Kaveh Mehrani 1
  • hirad Nazari 2
  • mohammad reza ghasemi fard 3
1 Associate Prof.faculty management, university tehran, tehran, iran.
2 Accounting, Faculty of Management University of Tehran, iran
3 MSc. Student Accounting, Faculty of Managment, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Journal of Accounting Advances, (2020) 12(1): 323-351
DOI: 10.22099/JAA.2020.34280.1894
  Journal of Accounting Advances (JAA)
Journal homepage: www.jaa.shirazu.ac.ir/?lang=en
Managerial Ability andFinancial Reporting Timeliness

ABSTRACT
Received: 2019-7-13
Accepted: 2020-5-11
  The timely presentation of financial information in annual reporting as an information advantage has always been the focus of investors. This feature, under the influence of management ability, can directly overshadow the effectiveness of external information disclosure. In this regard, the aim of this study was to investigate the effect of management ability on the timeliness of financial reporting. For this purpose, the data of 127 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the 10-year period of 2008-2018 were used. Measurement of managers' ability has been done with Demerjian et al.'s (2013) model and data envelopment analysis (DEA) method. The results of the hypothesis test showed that capable managers have a passive effect on the delay in announcing profits and audit reports, and as a result, the disclosure of financial information in a more timely manner. Overall, the results show that increasing the ability of managers has a positive effect on the timeliness of financial reporting and by publishing timely financial information news, leads to a reduction in information asymmetry between the company and investors.

1- Introduction
       The timeliness provision of financial information in annual reporting as an information advantage has always been the focal point of investors. This feature, under the influence of managerial ability, can directly affect the effectiveness of disclosure of external information. In this regard, the present study aims to investigate the effect of management's ability in timeliness in financial reporting.
 
2- Research Question or Hypothesis
       In accordance with the disclosure guidelines of companies listed on the Tehran Stock Exchange for requiring companies to submit financial statements for up to 4 months after the end of the financial year, the timing of the financial statements is a management decision that can be made at any time between the end of the fiscal year and the above-mentioned legal requirement. With regard to what was stated, this research seeks to answer the question of whether empowered managers can influence the timing of financial reports? In other words, can senior executives report financial reports closer to the end of the financial year than other peers?
 
3- Methods
       For this purpose, the data of 127 companies listed in Tehran Stock Exchange were used during the 10-year period of 2008-2018. Measuring the ability of managers was done with the  Demerjian et al. (2013) model and data coverage analysis (DEA) was performed.
 
4- Results                   
       The results of the hypothesis test showed that empowered managers have a passive effect on the Lag of the Earnings announcement and audit reports and, as a result, reveal more Timeliness financial information. Overall, the results show that increasing managers' ability to have a positive impact on the timeliness of financial reporting, and timely publication of financial information results in a reduction of information asymmetry between the company and investors.
 
5- Discussion and Conclusion
       The results show that there is a positive and significant relationship between managers' ability and timeliness of financial reporting. This means that empowered executives are able to provide timely financial reporting by reducing the time interval between 12/29 and the date of Earnings announcement and audit reports and help reduce information asymmetry through timely publication of financial information news. It should also be noted that the results of the stability test in Fig. 5 strongly support the early findings of the research hypothesis and strengthen the stability of the results and analyses obtained from the hypothesis test.
  Keywords: Audit Report Lag, Earnings Announcement Lag, Financial Reporting Timeliness, Managerial Ability.

                             
منابع
الف. فارسی
اسدی، غلامحسین؛ باغومیان، رافیک؛ کامرانی، جواد (1391). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و به‌موقع بودن گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای، مطالعات تجربی حسابداری مالی،
10 (33)،119-146.
افلاطونی، عباس (1397). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Eviews، تهران، انتشارات ترمه.
نشریه 160 سازمان حسابرسی. (1392). استانداردهای حسابداری.
ایزدی نیا، ناصر؛ گوگردچیان، احمد و مژگان تنباکویی (1393). تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی،6 (3): 21-36.
برزیده، فرخ و معیری، مرتضی. (1385). عوامل مؤثر بر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی، مطالعات حسابداری، 4(16): 43-69.
 
پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه و سیما خدایار یگانه (1393)، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه‌های عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 21، 99-118.
پورحیدری، امید؛ برهانی نژاد، سعیده و محمدرضاخانی، وحید (1394). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 14(58)،85-104.
حمیدیان، نرگس؛ عرب صالحی، مهدی و امیری،‌هادی (1397). بررسی واکنش سرمایه‌گذاران به اعلام سود سالانه شرکت‌ها، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت، پیشرفت‌های حسابداری، 10(1)،61-94.
شاکری، شبنم و امری، امید (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
صالحی، مهدی؛ اورادی، جواد و سالاری فورگ، زینب (1395). تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، 7(26)،59-83.
صفری گرایلی، مهدی و پودینه، شیوا (1395). اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات، 24(31)،101-118.
عباس زاده، محمدرضا؛ پورحسینی حصار، سید مهدی و جعفری نسب، ندا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر اعلان سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد پولی مالی، 20(6)، 86-105.
کاشانی پور، محمد؛ راعی عزآبادی، محمدابراهیم و ارشادی، محمود (1396). تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر تأخیر گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای: مطالعه مورد بورس اوراق بهادار تهران، سیاست‌های مالی و اقتصادی، 5(17)، 169-194.
کیقبادی، امیررضا و فتحی، سمیه (1398). تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و ضعف کنترل‌های داخلی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام، دانش حسابرسی، 19(75)،143-168.
محمدرضایی، فخرالدین؛ تنابی، محسن و علی‌آبادی، ابوالفضل. (1397). خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 51-70.
ب. انگلیسی
Abaszadeh, M., Pourhosseini Hasar, M. & Jafari Nasab, N. (2013). Investigating factors influencing income statement in listed companies of Tehran Stock Exchange, Financial Monetary Economics, 20(6), 86-105 (In Persian).
Abernathy, J. L., Beyer, B., Masli, A. & Stefaniak, C. (2014). The association between characteristics of audit committee accounting experts, audit committee chairs, and financial reporting timeliness. Advances in Accounting, 30(2), 283–297.
Abernathy, John L. Kubick, Thomas R. Masli, Adi. (2018). Evidence on the relation between managerial ability and financial reporting timeliness, Wileyonlinelibrary.com/Journal/ijau, (22):185–196.
Aflatooni, A. (2019). Econometrics in Accounting and Finance Using Eviews, Tehran, Termeh Publishers [In Persian].
Aier, J. K., Comprix, J., Gunlock, M. T. & Lee, D. (2005). The financial expertise of CFOs and accounting restatements. Accounting Horizons, 19(3), 123–135.
Asadi, GH., Baghomeyan, R. & Kamrani, J. (2012). Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 10(33), 119-146 (In Persian).
Ashton, R. H., Willingham, J. J. & Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research, 25(2), 275-292.
Bamber, L., Jiang, J. & Wang, I. (2010). What's my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. The Accounting Review, 85(4), 1131–1162.
Bamber, E. M., Bamber, L. S. & Schoderbek, M. P. (1993). Audit structure and other determinants of audit report lag: An empirical analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12(1), 1–23.
Banimahd, B., Moradzadehfard, M. & Zeynali, M. (2012). Audit report lag and auditor change: Evidence from Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(12), 12278-12282.
Barzideh, F. & Moayeri, M. (2007). The effective factors on timeliness of audit report: evidence from Iran, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 4(16), 43-69 (In Persian).
Begley, J. & Fischer, P. (1998). Is there information in an earnings announcement delay? Review of Accounting Studies, 3(1), 347–363.
Bertrand, M. & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1169–1208.
Boeker, W. (1989). Strategic change: The effects of founding and history. Academy of Management Journal, 32(3), 489–515.
Crabtree, A. D. & Kubick, T, R. (2014). Corporate tax avoidance and the timeliness of annual earnings announcements. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(1), 51–67.
DeJong, D. & Ling, Z. (2013). Managers: Their effects on accruals and firm policies. Journal of Business Finance & Accounting, 40(1-2), 82–114.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F. & McVay, S. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463–498.
Demerjian, P., Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229–1248.
Ettredge, M., Li, C. & Sun, L. (2006). The impact of SOX section 404 internal control quality assessment on audit delay in the SOX era. Auditing ; A Journal of Practice and Theory, 25(2), 1–23.
Fee, C. E. and Hadlock, C. J. (2003). Raids, rewards, and reputations in the market for managerial talent. Review of Financial Studies, 16(4), 1315-1357.
Feltham, G. A. (1972). Information evaluation. Studies in Accounting Research, No. 5. Sarasota, FL. American Accounting Association.
Financial Accounting Standards Board. (2010). Conceptual framework for financial reporting. Chapter 1, The objective of general purpose financial reporting, and Chapter 3, Qualitative characteristics of useful financial information: A replacement of FASB concepts statements no. 1 and no. 2. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.
Francis, J., Huang, A. H., Rajgopal, S. & Zang, A. Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109–147.
Ge, W., Matsumoto, D. & Zhang, J. L. (2011). Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemporary Accounting Research, 28(4), 1141–1179.
Givoly, D. & Palmon, D. (1982). Timeliness of annual earnings announcements: Some empirical evidence. The Accounting Review, 57(3), 486–508.
Goodman, T. H., Neamtiu, M., Shroff, N. & White, H. D. (2013). Management forecast quality and capital investment decisions. The Accounting Review, 89(1), 331–365.
Hambrick, D. C. & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. The Academy of Management Review, 9(2), 193–206.
Hamidyan, N., Arabsalehi, M. & Amiri, H. (2018). Investors' reaction to corporate earnings announcement considering market uncertainty and company information uncertainty, Journal of Accounting Advances, 10(1), 61-94 (In Persian).
Impink, J., Lubberink, M., van Praag, B. & Veenman, D. (2012). Did accelerated filing requirements of SOX affect the timeliness of 10‐K filings? Review of Accounting Studies, 17(2), 227–253.
Izadinia, N. Googerdchian, A. & Tanbakoue. M. (2015). The impact of managerial ability on earnings quality of companies listed in Tehran Stock Exchange, Financial Accounting Researches, 6(3), 21-36 (In Persian).
Jaggi, B. & Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: Further evidence from Hong Kong. Accounting and Business Research, 30(1), 17–28.
Kashanipour, M., Raei Az Abadi, M. & Arshadi, M. (2017). The impact of corporate governance mechanisms on intermediate financial reporting lag: A case study of the Tehran Stock Exchange, Fiscal and Economic Policies, 5(17), 169-194 (In Persian).
Keyghobadi, A. & Fathi, S. (2019). Impact of abnormal audit report delays and weak internal controls and audit quality on stock price risk, Audit Science, 19(75), 143-168 (In Persian).
Knechel, W. R. & Sharma, D. S. (2012). Auditor‐provided nonaudit services and audit effectiveness and efficiency: Evidence from pre‐ and post‐ SOX audit report lags. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 85–114.
Koester, A., Shevlin, T. & Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability   incorporate tax avoidance. Management Science , Forthcoming, Georgetown McDonough School of Business Research Paper No. 2753152, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2753152
Kor, Y. Y. (2003). Experience-based top management team competence and sustained growth. Organization Science, 14(6), 707–719.
Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 105–231.
Krishnan, G. V. & Wang, C. (2015). The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(3), 139–160.
Krishnan, J. & Yang, S. (2009). Recent trends in audit report and earnings announcement lags. Accounting Horizons, 23(3), 265–288.
Kross, W, & Schroeder, D. A. (1984). An empirical investigation of the effect of quarterly earnings announcement timing on stock returns. Journal of Accounting Research, 22(1), 153–176.
Lee, H. Y., Mande, V. & Son, M. (2009). Do lengthy auditor tenure and the provision of non‐audit services by the external auditor reduce audit report lags? International Journal of Auditing, 13(2), 87–104.
Leventis, S. & Weetman, P. (2004). Timeliness of Financial Reporting: Applicability of Disclosure Theories in an Emerging Capital Market. Accounting & Business Research, 34(1), 43-56.
Milbourn, T. (2003). CEO reputation and stock-based compensation. Journal of Financial Economics, 68(2), 233–262.
Mohamadrezaei, F., Tanani, M.  & Aliabadi, A. (2018). Audit failure: Audit report lag and moderating role of family ownership, Journal of Accounting and Auditing Review, 25 (1), 51-70 (In Persian).
Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital. Accounting & Business Research, 30(3), 241-254.
Plumlee, M. & Yohn, T. (2010). An analysis of the underlying causes attributed to restatements. Accounting Horizons, 24(1), 41–64.
Piri, P., Didar, H. & Khodayar Yeganeh, S. (2014). Investigating the influences of managerial ability on financial reporting quality in the life cycle of listed firms in the Tehran stock exchange market, The Journal of Financial Accounting Research, 3(21), 99-118 (In Persian).
Pourheydari, O. & Borhaninezhad, S (2015). Investigating the impact of audit quality on the timeliness of audit reporting in companies listed in Tehran Stock Exchange, Audit Science, 14(58), 85-104 (In Persian).
Rajgopal, S., Shevlin, T. & Zamora, V. (2006). CEOs' outside employment opportunities and the lack of relative performance evaluation in compensation contracts. The Journal of Finance, 61(4), 1813-1844.
Safari Gerayeli, M., & Podineh, Sh. (2016). Tax avoidance and timely statement of Profit: An experimental test from the Tehran Stock Exchange, Journal of Tax Research, 24(31), 101-118 (In Persian).
Salterio, S. (2012). Fifteen years in the trenches: Auditor–client negotiations exposed and explored. Accounting & Finance, 52(1), 233–286.
Schmidt, J. & Wilkins, M. S. (2013). Bringing darkness to light: The influence of auditor quality and audit committee expertise on the timeliness of financial statement restatement disclosures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1), 221–244.
Schwartz, K. B. & Soo, B. S. (1996). The association between auditor changes and reporting lags. Contemporary Accounting Research, 13(1), 353–370.
The 160 Audit Organizations. (2014). Accounting Standards, Audit Organization Publications (In persian).
Shakeri, Sh. & Amri, O. (2017). Investigating the relationship between management ability and timely financial reporting, Conference on World New Scientific Researches in Management, Accounting Law and Social Sciences, Islamic Azad University, Zarghan Branch-Shushtar University of Applied Science (In Persian).
Siti, R. I., Nazli, A. & Mohd, G. (2011). Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence. Managerial Auditing Journal, 27(4), 403- 424.
Siuko, S. (2009). Earnings reporting lead-time. Helsinki school of economics abstract. Master’s Thesis in Accounting.
Wang, C., Raghunandan, K. & McEwen, R. A. (2013). Non‐timely 10‐K filings and audit fees. Accounting Horizons, 27(4), 737–755.