دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-350 
5. بررسی تاثیر معاملات غیرعادی معامله‌گران آگاه بر نقدشوندگی سهام

صفحه 143-169

10.22099/jaa.2019.31576.1785

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی میاوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی