چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی های تجدید ساختار: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

استراتژی‌های تجدید ساختاری که شرکت‌ها انتخاب می‌کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر یکی از مؤلفه‌های مهمی که در تدوین استراتژی‌های تجدید ساختار باید به آن توجه نمود این است که شرکت در کدام مرحله از چرخه‌ عمر خود قرار دارد. بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر چرخه‌ی عمر و درماندگی مالی بر تجدید ساختار نمونه‌ای شامل 180شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تأثیر توأمان چرخه عمر و درماندگی مالی بر نوع استراتژی تجدید ساختار یعنی تجدید ساختار مدیریتی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر درماندگی مالی بر اتخاذ استراتژی‌های تجدید ساختار مدیریتی و مالی است؛ همچنین چرخه‌ عمر دارای تاثیر معنی‌داری بر تجدید ساختار عملیاتی است. نهایتا یافته‌های تحقیق مبین تاثیر چرخه‌ی عمر و درماندگی مالی بر ابعاد مختلف استراتژی‌های تجدید ساختار مالی است.

کلیدواژه‌ها


آقایی، محمدعلی و نوروزی، محمد و  بیات، مرتضی و محب­خواه، محمد (1397). چرخۀ عمر شرکت، ریسک‌پذیری و احساسات سهامداران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجلهپیشرفت‌هایحسابداری، 10(1)، ۱-۲۸.
اعرابی، سید محمد و رزمجویی، محرم (1390) استراتژی‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه‌ مطالعات مدیریت راهبردی، 8، 141-166.
خوانساری، رسول. (1388)، ارزیابی کاربرد مدل ساختاری کی ام وی در پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌های ایرانی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدمدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع).
عابدی، رحیم و زینال‌زاده، رحیم (1394). مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخۀ عمر سازمان با عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)،58-996.
رابینز، استفان (1392)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه‌ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چ۳۸، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رحیمیان، نظام­الدین و قیطاسی و روح­اله و کریمی، محمدباقر (1389). اثر چرخۀ عمر واحد تجاری بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی، فصلنامه مطالعات حسابداری، 28، 63-87.
رستمی، محمدرضا، فلاح شمس، میرفیض و فرزانه اسکندری (1390). ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه‌ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(3).
رضایی، فرزین و پیری، عبداله و نیلی، وحید (1392). تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخۀ حیات، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 5(13)، 19-27.
سوری، علی (1395)، اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews 8 و Stata 12، ج۱، چ۵، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
صالح نژاد، سید حسن (1394). بررسی ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت، (پذیرفته‌شده در کنفرانس بین‌المللی مدیریت در ترکیه)، مجله بین‌المللی علوم پایه و تحقیقات کاربردی، شماره 3749-2147.
طایفه ابراهیمی، امیر (1390). بررسی اثر چرخۀعمر واحد تجاری روی تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی رجا.
مشایخی، بیتا و حاجی‌عظیمی، فرزاد (1397). اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخۀ عمر، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(27)، 29-53.
مهدوی، غلامحسین و کنعانی، لیلا (1396). بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر گزارشگری مالی محافظه‌کارانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی‌های حسابداری، 4(15)، 113-134.
 Aarabi, M. S., Razmjoee, M. (2011). Financial strategies and stock return of companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Strategic Management Studies, 2(8), 141-166. (In Persian).
Abedi, R., Zeynalzadeh, H. (2015).The coordination model of financial strategy and organizational life cycle with financial performance. Journal of Accounting Advances, 7(2), 85-116. (In Persian)
Adizes, I. (2014). Managing Corporate life cycle: How organizations Grow, Age and Die and what do about it. Englewood Cliffs, NJ, One Edition, California: Adizes Institute Publications.
Aghaei, M. A., Norouzi, M., Bayat, M., Mohebkhah, M. (2018). Corporate life cycle, risk-taking and investor sentiment: evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 10(1), 1-28. (In Persian)
Altman, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, Forth Edition, New Jersey: John Wiley & Sons.
Altman, E., & Hotchkiss, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. New Jersey: U.S.A. John Wiley & Sons.
Anthony, H., & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: a test of the lifecycle hypothesis, Journal of Accounting and Economics15, 203-227.
Atanassov, J., & Kim, H. (2009). Labor and Corporate Governance: International Evidence from Restructuring Decisions. Journal of Financ64(1), 341–373.
Barker, V., & Duhaime, I. (1997). Strategic Change in the Turnaround Process: Theory and Empirical Evidence. Journal Strategy Manage18(1), 13–38.
Bixia, X. (2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor. Journal of Accounting and Finance6(2), 162-175.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2001). Risk Management, New York: McGraw-Hill.
Denis, D., & Kruse, T. (2000). Managerial discipline and corporate restructuring following performance declines. Journal Financ Econ, 55(2), 391–424.
Dickinson, V. (2007). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. Fisher School of Accounting, Warrington College of Business, University of Florida, 35.
Tayefe Ebrahimi, A. (2011). The Impact of Business Unit Life Cycle on Capital Structure Decisions in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, MSc Thesis, Raja Institute of Higher Education. (In Persian)
Gulec, Omer Faruk and Karacaer, Semra (2017). Corporate life cycle methods in emerging markets: Evidence from Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting4 (3), 224-236.
Habib, Ahsan and Hasan, Mostafa Monzur (2018). Corporate Life Cycle Research in Accounting and Finance: A Survey, and Directions for Future Research. Journal of Accounting & Organizational Change. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3180154.
Higgins, R. (2007). Analysis for Financial Management. NewYork: McGraw-Hill.
Jabło´nski, A. & Jabło´nski, Marek. (2016). Research on business models in their life cycle, Sustainability8(430), 2-37.
Kang, J. K., & Shivdasani, A. (1997). Corporate restructuring during performance declines in Japan. Journal Financ46(3), 510–546.
Khansari. R. (2009). Evaluation of the Application of KMV Structural Model in Credit Risk Prediction of Iranian Bank Legal Clients. Master's Degree in Financial Management. Imam Sadegh University. (In Persian)
Kliestik, Tomas and Misankova, Maria and Kocisova, Katarina (2015). Calculation of Distance to Default, Procedia Economics and Finance23(2), 238-243.
Koh, S., Durand, R., Dai, L., & Chang, M. (2015). Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring. Journal of Corporate Finance33(1), 19–33.
La Rocca, M., & La Rocca, T. (2009). Capital structure decisions during a firm’s life cycle. Journal Small business economics37(1), 107-130.
Li-Hsing and Tsai, Chen-Cheng (2018). A model constructed to evaluate sustainable operation and development of state-owned enterprises after restructuring. Sustainability. 10(4), 2-11.
Mahdavi, M., Kanani, L. (2017). Investigating the impact of life cycle on the conservative financial reporting of the companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Review, 4 (15), 113-134. (In Persian)
Manzaneque, M., Priego, A. & Merino, E. (2016). Corporate governance effect on financial distress likelihood. Revista de19(1), 111-121.
Mashayekhi, B., Haji Azimi, F. (2017). Managerial ability and company performance in life cycle stages. Journal of Empirical Research in Accounting, 7(3), 29-54. (In Persian)
Ndekugri, A. (2018). Corporate restructuring and investment. Asian Journal of Finance & Accounting10(1), 129-144.
Nidar Rizki, A., and Utomo, P. (2017). Company life cycle and capital structure of manufacturing sector in the consumer goods industry. Jurnal Bisnis & Manajemen18(1), 46-54.
Park, Y., and Chen, K. H. (2006). The effect of accounting conservatism and life-cycle stages on firm valuation. Journal of Applied Business Research22(3), 75-92.
Rahimi, Farideh and Fallah, Saeed (2015). Study of organizational life cycle and its impact on strategy formulation. Procedia - Social and Behavioral Sciences207, 50–58.
Rahimiyan, N. (2009). Life cycle effect on pricing audit services. Empirical Studies in Financial Accounting7(28), 71-95. (In Persian)
Rezaei, F., Piri, A., & Nili, V. (2013). Influence of intellectual capital on firm’s market value in different life-cycle stages. Journal of Development Evolution Management5(13), 19-27. (In Persian).
Rostami, M. R., Fallah Shams, M., Eskandari, F. (2011). The assessment of financial distress in Tehran stock exchange: a comparative study between data envelopment analysis (DEA) and logistic regression (LR). Management Research in Iran15(3), 129-147. (In Persian)
Salehnezhad. S. h. (2015). Investigating the Relationship between Company Strategy, Capital Structure and Corporate Performance, (Accepted at the International Management Conference in Turkey), International Journal of Basic Sciences and Applied Research, No. 3749-2147. (In Persian)
Schweizer, Lars and Nienhaus, Andreas. (2017). Corporate distress and turnaround: Integrating the literature and directing future research, Business Research10 (1), 3–47.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1992). Liquidation values and debt capacity: A market equilibrium approach. Journal of Finance47(4), 1343–1366.
Sori. A. (2016). Econometrics with the Use of Eviews 8 and Stata 12, Vol. 1, Tehran, Tehran: Cultural Studies Publications. (In Persian)
Stephen, R. (2006). Organizational behavior. 12th Edition, Prentice Hall. (In Persian)
Sudarsanam, S., & Lai, J. (2001). Corporate financial distress and turnaround strategies: an empirical analysis. Journal of Management12(2), 183-199.
Suyono, Eko and Yarram, Subba Reddy and Riswan, Riswan (2017). Capital structure, corporate performance and life cycle: Evidence from Indonesia. Corporate Ownership & Control14(4), 449-461.
Thanh, Su Dinh and Nguyen, Doan Vu and Trung, Bui Thanh (2017). Corporate restructuring in Vietnam: An analysis of asset restructuring. Journal of Economic Development23(3), 2-35.
Wruck, K. (1990). Financial distress, reorganization, and organizational efficiency, Journal Financ Econ27(3), 419-444.