توانمندی مدیران و ارزش نهایی وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فلسفه زیربنایی مدیریت منابع، ایجاد اثربخشی و کارایی است. از جمله منابع مهم و اساسی هر واحد اقتصادی، که در اختیار مدیریت است و می‌توان با آن هدایت و کنترل امور را به دست گرفت، وجوه نقد است. این وجوه می‌تواند در نزد سهامداران بیش از ارزش اسمی آن ارزش‌گذاری شود. پژوهش حاضر به دنبال اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی وجه نقد است. نتایج پژوهش براساس 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1386 الی 1395 بیانگر آن است که توانمندی مدیران ارزش نهایی وجه نقد را افزایش می‌دهد. همچنین در شرکت‌های با مکانیزم راهبری شرکتی قوی به همراه شرکت‌های دارای محدودیت مالی، ضریب افزایش ارزش نهایی وجه نقد بزرگتر از ضریب افزایشی شرکت‌های با مکانیزم راهبری شرکتی ضعیف و عدم محدودیت مالی است. از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Marginal Value of Cash(Evidence from Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Moosa Bozorgasl 1
  • Manouchehr Roosta 2
1 Faculty member, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Accounting department, Management and accounting faculty, Allameh Tabatabai'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Efficient and effective use of sources is the sign of sufficient and complete tact in source management. One of sources of managers is cash. Shareholders have concerns about internal sources usage. Capable managers can increase the value of these sources by recognition of opportunities and threats of company. Beside the effect of managers abilities on the marginal value of sources, some factors like corporate governance, free cash flow and financial constraints could be effective.Therefore, the existence of strong corporate governance mechanisms and financial constraints can affect the managerial ability about the marginal value of cash. Based on testing hypotheses, the managerial ability increases the marginal value of the companies cash. Furthermore, the interactive effect of managerial ability on the marginal value of cash in companies with financial constraints and strong corporate governance mechanisms is more intense. Furthermore, the interactive effect of managerial ability on the marginal value of cash in companies with financial constraints and strong corporate governance mechanisms is more intense.
1- Introduction
Efficient and effective use of sources is the sign of sufficient and complete tact in source management. One of sources of managers is cash. Shareholders have concerns about internal sources usage. Capable managers can increase the value of these sources by recognition of opportunities and threats of company. Beside the effect of managers abilities on the marginal value of sources, some factors like corporate governance, free cash flow and financial constraints could be effective.
 
2- Hypotheses
Due to theoretical framework and literature review, we have four hypotheses in this research:

Managerial ability increases the marginal value of cash.
Managerial ability increases the marginal value of free cash flow.
Increased coefficient of marginal value due to managerial ability in companies with strong corporate governance is more than companies with weak corporate governance.
Increased coefficient of marginal value due to managerial ability in companies with financial Constraints is more than companies without financial Constraints.

 
3- Research Method
This research is practical in nature and quasi-experimental. The data is based on stock market transactions and financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange. For measurement of variables and testing hypotheses, Eviews, DEA Frontier and Smart Topsis software have been used. Companies listed in Tehran Stock Exchange constitute the statistical society of this research. 104 companies for the time period 2007-2016 have been selected as research sample.
 
4- Results
Due to the tests, hypotheses 1, 3 and 4 have been accepted and hypothesis 2 has not been accepted.
 
5- Final Results
Cash could be valued more than nominal value by company’s shareholders. One of the reasons that influence this valuation is the ability of managers who have full access on cash. Additionally, the managerial ability can influence the marginal value of free cash flows. Therefore, the existence of strong corporate governance mechanisms and financial constraints can affect the managerial ability about the marginal value of cash. Based on testing hypotheses, the managerial ability increases the marginal value of the companies cash (Hypothesis 1). Furthermore, the interactive effect of managerial ability on the marginal value of cash in companies with financial constraints and strong corporate governance mechanisms is more intense (Hypotheses 3 and 4). However, the results of the research show that the effect of managerial ability on marginal value of free cash flow is not significant (second hypothesis). The results of this study about hypotheses 1, 3 and 4 are compatible with the study of Gan and Park (2017).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Marginal Value of Cash
  • Marginal Value of Free Cash Flow
  • Corporate Governance
  • Financial Constraint
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان نقد آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری، تحقیقات حسابداری، 3، 50-67.
دیانتی دیلمی، زهرا و شکرالهی، پریسا (1394). بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 15، 39-61.
رشاد، عبدالخلیق و بیپین ب. آجین‌کیا (1389). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی، ترجمه محمد نمازی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
مهدوی، غلامحسین و صابری اسفرجانی، مهدی (1395). قابلیت مدیران و محدودیت تأمین مالی (با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها) ، فصلنامه حسابداری مالی، 31، 51-73.
مشکی میاوقی، مهدی و صنایعی، مهیار (1395). بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد، راهبرد مدیریت مالی،13، 103-120.
نمازی، محمد، رئیسی، زهره؛ حسینی، سید مجتبی (1392)، بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 22، 25-51.
نمازی، محمد و شکراللهی، احمد (1395). بررسی تعامل بین جریان نق
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان نقد آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری، تحقیقات حسابداری، 3، 50-67.
دیانتی دیلمی، زهرا و شکرالهی، پریسا (1394). بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 15، 39-61.
رشاد، عبدالخلیق و بیپین ب. آجین‌کیا (1389). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی، ترجمه محمد نمازی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
مهدوی، غلامحسین و صابری اسفرجانی، مهدی (1395). قابلیت مدیران و محدودیت تأمین مالی (با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها) ، فصلنامه حسابداری مالی، 31، 51-73.
مشکی میاوقی، مهدی و صنایعی، مهیار (1395). بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد، راهبرد مدیریت مالی،13، 103-120.
نمازی، محمد، رئیسی، زهره؛ حسینی، سید مجتبی (1392)، بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 22، 25-51.
نمازی، محمد و شکراللهی، احمد (1395). بررسی تعامل بین جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان سه مرحله‌ای، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، (3)70، 189-223.                                                      
Baik, B., Farber, D., & Lee, S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research28(5), 1645–1668.
Banker, R. D., Darrough, M. N., Huang, R., & Plehn-Dujowich, J. M. (2013). The relation between CEO compensation and past performance. The Accounting Review, 88(1), 1-30.
Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229–1248.
Dianati Dilami, Z., & Shokrollahi, P. (2015). The Effect of corporate governance structure on the relation between tax avoidance and corporate cash holdings level and value. Journal of empirical research in accounting4(3), 39-62. (In Persian)
Dittmar, A., & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83, 599–634.
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. TheJournal of Finance, 61(4), 1957–1990.
Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–206.
Francis, J., Huang, A., Rajgopal, S., & Zang, A. Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109–147.
Gan, H., & Park, M.S. (2017). CEO managerial ability and the marginal value of cash. Advances in Accounting, 38, 126–135.
Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. The Journal of Finance, 54, 1969–1997.
Harford, J., Mansi, S. A., & Maxwell, W. F. (2008). Corporate governance and firm cashholdings in the US. Journal of Financial Economics, 87, 535–555.
Harris, M., and Holmstrom, B. (1982). A theory of wage dynamics. Review of Economic Studies. 49, 315–333.
Harris, R. I. D. (1995). Using Co integration analysis in econometric modeling, London: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323–329.
Jian, M., & Lee, K. W. (2011). Does CEO reputation matter for capital investments? Journal of Corporate Finance, 17, 929–946.
Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints? The Quarterly Journal of Economics, 112(1), 169-215.
Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment. In: Interest and Money, Harcourt Brace, London.
Lee, E., & Powell, R. (2011), Excess Cash Holdings and Shareholder Value. Accounting and Finance, 51, 549–574.
Mahdavi, G. H., & Saberi M. (2016). Managerial ability and financial constraints (using data envelopment analysis). Quarterly Financial Accounting Journal8 (31), 51-73. (In Persian)
Meshki, M., & Sanayeei Masuleh, M. (2016). The Effect of deviation from the optimal level of cash holding on the marginal value of cash holding. Financial Management Strategy4(2), 103-120. (In Persian)
Milbourn, T. T. (2003). CEO reputation and stock-based compensation. Journal of Financial Economics, 68, 233–262.
Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firmshave information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13,187–221.
Namazi, M., & Shokrollahi, A. (2016). Extended abstract a study of the interaction between free cash flow and performance of companies listed in Tehran stock exchange using a three-stage system of simultaneous equations (3sls). Journal of Accounting Advance. 8(1), 189-223. (In Persian)
Namazi, M., Raesi, Z, & Hoseyni, M. (2013). Investigating the relationship between corporate governance index and stock returns of companies listed in Tehran Stock Exchange Tehran. Stock Exchange Quarterly. 22, 25-51. (In Persian)
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Rohan, W. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics. 52, 3-46.
Rashad A. Kh, & Bipin A. K. (2010). Empirical Research in Accounting: Methodological Perspective, Translated by Mohamad Namazi, Shiraz: Shiraz University Press (In Persian).
Stewart, G. B. (1991). The quest for value. 1st Edition. New York: HarperCollins.
Tehrani, R., & Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment. Accounting Research. 3, 67-50. (In Persian)
Tsui, S. L. J., & Gul, A. F. (1998). A test of free cash flow and debt monitoring hypothesis. Working Paper, Online Available at: www.ssrn.com.
Ward, ch., Yin, ch., & Zeng, Y. (2018). Institutional investor monitoring motivation and the marginal value of cash, Journal of Corporate Finance. 48, 49–75.
 
 
د آزاد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان سه مرحله‌ای، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، (3)70، 189-223.