- آراستگی منفعت طلبانه ارقام سود (زیان) و بدهی با تاکید بر نقش نظام راهبری شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی آراستگی منفعت طلبانه ارقام سود و بدهی و اثر نظام راهبری شرکتی بر روی آن می‌پردازد. به‌منظور سنجش آراستگی روبه بالای سود و روبه ‌پایین زیان و بدهی از شیوه‌ای به نام قاعده بنفورد (1938) استفاده‌شده است. نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از یک شاخص تجمیعی با استفاده از معیارهای استقلال هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و نوع حسابرس سنجیده شد. در این راستا داده‌های 155 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1387 الی 1397 آزمون شده است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد سود (زیان) و بدهی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون وی کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد مدیران ارقام سود را برای بهره‌‌مندی از واکنش‌‌های روانی استفاده‌کنندگان، به‌صورت معناداری به سمت بالا می‌آرایند؛ این در حالیست که چنین قاعده‌ای در خصوص ارقام زیان و بدهی برقرار نیست و این ارقام از سوی مدیران آراسته نمی شوند. بعلاوه، نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام راهبری شرکت توان مدیران را در آراستگی مبالغ سود (زیان) و بدهی کاهش نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmetic Earnings (Losses) and Debt Management with Emphasis on Corporate Governance Role

نویسندگان [English]

  • hamideh Esnaashari 1
  • Mohamad hossein safarzadeh bandari 1
  • Hossein Rezaei 2
1 Department of Accounting, Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting, Tehran, Iran
2 hesabres dakheli
چکیده [English]

Journal of Accounting Advances, (2020) 12(1): 1-27
DOI: 10.22099/JAA.2020.35676.1959
 
 
 
 
 
Journal of Accounting Advances (JAA)
Journal homepage: www.jaa.shirazu.ac.ir/?lang=en
 
 
 
 
 
 
 
Cosmetic Earnings (Losses) and debt Management with Emphasis on Corporate Governance Role
Hamideh Asnaashari1, Mohammad Hossein Safarzadeh2,
Hossein Rezaei Namavar3
 
 
Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, hosein470@gmail.com
M.A. of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 
 
 
 
 
 
ARTICLE INF
 
 
ABSTRACT
 
 
 
 
 
Received: 2020-10-10
Accepted: 2020-11-18
 
 
 
This study examines the Cosmetic earnings and debt management and the effect of Corporate Governance on them. Our approach to investigate the cosmetic earnings upward and debts downward is based on “Benford's Law”. To evaluate Corporate governance we used 4 variables: percentage of non-Executive managers, percentage of institutional shareholders, concentration of ownership, auditor type and an aggregate index.  With regard to this, we tested the data gathered from 145 firms listed in Tehran’s Stock Exchange (TSE) from 2009 to 2009. Normal Z test, Chi-squared distribution and Cramer V test are used to examine and compare actual distribution numbers of earnings (loss) and debts with expected distribution (Benford's). Results show that managers manipulate the second digits of earnings upward. Nonetheless, this is not the case of losses and debts. Furthermore, the findings show that corporate governance does not diminish the managers’ opportunity in manipulating the digits of earnings (losses) and debts.
 
 
 
 
 
* Corresponding author:
Mohammad Hossein Safarzadeh
 
Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
 
Email: hosein470@gmail.com
 
 
 
 
 
1- Introduction
Earnings management is an essential issue in accounting and auditing for financial researchers, auditors and analyzers. The phenomenon of cosmetic earnings (loss) and debt management is considered as a kind of deception and important fraudulent activity done by the managers to draw the shareholders’ attention to the initial figures of earnings (loss) and debt. Cosmetic earnings and debt management provides a relatively more suitable perspective for the users than the time when it does not happen. This type of earnings management will mislead the users in their decisions and encourages the fraudulent thinking in the company.  Previous studies showed that legal protections including corporate governance may reduce the managers’ desire for arranging the financial statements, considerably.   
 
2- Research Purpose
The goal of this study is surveying the Cosmetic earnings and debt management and the effect of Corporate Governance on them.
 
3- Methods and Results
To measure the cosmetic upward earnings and downward loss and debt management, Benford’s Law has been applied. The corporate governance system was also measured using a cumulative index and making use of board independence criteria, institutional shareholders, concentration of ownership and the type of auditor. The data were gathered from 145 firms listed on Tehran’s Stock Exchange (TSE) between 2009 and 2019. To examine and compare the actual distribution of profit (loss) and debt statement with the expected Benford’s distribution, the standard Z-test, Chi-square distribution and Cramér’s V-test were utilized. The results indicated that managers arrange the earnings figures significantly upward in order to benefit from the users’ psychological responses; while such a rule is not true about the loss and debt figures and they are not arranged by the managers. Furthermore, the findings of the study show that the company’s corporate governance will not decrease the managers’ power in arranging the earnings (loss) and debt.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic Earnings
  • Losses and Debt Management
  • Benford's Law
  • Corporate Governance  
منابع
الف. فارسی
اثنی عشری، حمیده و جوانمرد، شبنم. (1396). رابطه انگیزه‌های مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(1)، 61-80.
دهدار، فرهاد؛ محمد، مژده. (1395). تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر جلوگیری مدیریت سود، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری. 16(3)، 1-11.
کامران, مهدیه؛ اسدی, غلامحسین و اثنی عشری, حمیده. (1399). بررسی رابطه غیرخطی افشای اختیاری و ارزش شرکت با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی 27(2)، 231-257.
کردتبار، حسین و رسائیان، امیر. (1389). بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدی اختیاری و برخی از ابزارهای نظام راهبری شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی. 2(6)، 50-72.
مشایخ، شهناز؛ اربابی، زهرا و رخیمی فر معصومه. (1392). بررسی انگیزه‌های مدیریت سود. پژوهش های حسابداری، 3(2)، 53-70.
 
ب. انگلیسی
Alali, F. A., & Romero, S. (2013). Benford's Law: Analyzing a decade of financial data. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 10(1), 1-39.
Aono, J. & Guan, L. (2008). The impact of Sarbanes-Oxley Act on cosmetic earnings management. Research in Accounting Regulation, 20, 205-215.
Bader, A. A., & Saleh, M. M. A. (2017). Evidence on the extent of cosmetic earnings and revenues management by jordanian companies. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 20-30.
Brenner, G. A., & Brenner, R. (1982). Memory and markets, or why are you paying $2.99 for a widget? Journal of Business, 55(1) 147-158.
Carslaw, C. A. (1988). Anomalies in income numbers: Evidence of goal oriented behavior. Accounting Review, 321-327.
Dechow, P. M., Hutton, A. P., Kim, J. H., & Sloan, R. G. (2012). Detecting earnings management: A new approach. Journal of Accounting Research, 50(2), 275-334.
Dechow, P. A., R. G. Sloan A. P. Sweeney. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the sec. Contemporary Accounting Research, 1(13), 1-36.
Dehdar, F. Mozhdeh. (2016). The effect of the audit committee and audit quality on earnings management. Journal of Research in Management and Accounting, 16 (3), 1-11 (in Persian).
 Esnaashari, H., & Javanmard, S. (2017). The relation of upward earnings management incentives and corporate governance mechanism to asymmetric expense behavior. Empirical Research in Accounting, 7(3), 61-80 (in Persian).
Geyer, D., & Drechsler, C. (2014). Detecting cosmetic debt management using Benford's Law. Journal of Applied Business Research, 30(5), 1485-1492.
Guan, L., He, D., & Yang, D. (2006). Auditing, integral approach to quarterly reporting, and cosmetic earnings management. Managerial Auditing Journal, 21(6), 569-581.
He, D., & Guan, L. (2014). Rounding phenomenon in reported earnings and revenues: evidence from Japan. International Journal of Accounting and Information Management, 22(1), 68-79.
He, D., & Tian, Y. (2014). Do firms manage research and development expenses? An investigation of the rounding phenomenon in the reported R&D expenses. Journal of Accounting and Finance, 14(5), 138-146.
Hendriksen, E. S. & Van Berda, M. F. (1992). Accounting Theory. 5th. New Yurok: Irwin.
Jordan, C. E., Clark, S. J., & Pate, G. R. (2015). Earnings management to report an additional cent of EPS: Evidence from pre-and post-SOX Periods. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 19(3), 153-164.
Jordan, C. E., Clark, S. J., & Waldron, M. A. (2014). Cosmetic earnings management before and after corporate governance legislation in Canada. Accounting and Finance Research, 3(4), 105-114.
Jordan, C. E., Clark, C. S. J., & Thomas, P. B. (2017). Audit quality audit differentials for constraining cosmetic earning management in the pre-SOX ERA: Analysis of the audit firm size and brand global. Jornal of Accounting and Finance, 1(1), 13-32.
Kamran, M., Assadi, G., & Asna Ashari, H. (2020). Investigating of the nonlinear relationship between voluntary disclosure and firm value by the use of PSTR model. Accounting and Auditing Review, 27(2), 231-257 (in Persian).
Kang, N., & Jin, J. (2013). Rounding reported earnings numbers and firm characteristics in Korea. Pan-Pacific Journal of Business Research, 4(2), 18-32.
Kinnunen, J., & Koskela, M. (2003). Who is miss world in cosmetic earnings management? A cross-national comparison of small upward rounding of net income numbers among eighteen countries. Journal of International Accounting Research, 2(1), 39-68.
Kordtabar, H., & Rasaeian, A. (2010). Investigating the relationship between earnings based on total Discretionary accruals and some indicator of corporate governance. Quarterly Financial Accounting, 2(6), 50-72 (in Persian).
Lebert, S., Mohrmann, U., & Stefani, U. (2019). Rounding up performance measures in German firms: Earnings cosmetics or earnings management on a larger scale?. Available at SSRN 2882741.
Lin, F., & Wu, S.-F. (2014). Comparison of cosmetic earnings management for the developed markets and emerging markets: Some empirical evidence from the United States and Taiwan. Economic Modelling, 36(1), 466-473.
Istrate, C. (2019). Detecting earnings management using Benford’s Law: The case of Romanian listed companies. Journal of Accounting and Management Information Systems, 18(2), 198-223.
Man, C.-k., & Wong, B. (2013). Corporate governance and earnings management: A survey. Journal of Applied Business Research, 29(2), 391-418.
Man, Y., Locke, S., & Hewa Wellalage, N. (2018). Earnings Management and Agency Costs: Evidence from China.
Mashayekh, SH., Arbabi, Z., & R ahimi Far. (2013). Study of Earnings Management Incentives. Accounting and Auditinf Research, 2(3), 53-70 (in Persian).
Nigrini, M. J. (2011). Forensic analytics: Methods and techniques for forensic accounting investigations (Vol. 558). John Wiley & Sons.
Nigrini, M.J. (2005), An assessment of the change in the incidence of earnings management around the Enron-Andersen episode. Review of Accounting and Finance, 4(1), 92-110.
 
Ozarı, Ç., & Ocak, M. (2008). Detection of earnings management by applying benford's law in selected accounts: Evidence from quarterly financial statements of Turkish public companies. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 59(4). 37-42.
Shette, R., & Kuntluru, S. (2014). Rounding-up in reported income numbers: Evidence from Indian companies. Review of Accounting and Finance, 13(2), 156-170.
Shleifer, A., & Wolfenzon, D. (2002). Investor protection and equity markets. Journal of Financial Economics, 66(1), 3-27.
Thomas, J. K. (1989). Unusual patterns in reported earnings. Accounting Review, 64(4) 773-787.
Van Caneghem, T. (2002). Earnings management induced by cognitive reference points. British Accounting Review, 34(2), 167-178.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. New Jersey: PrenticeHall.