دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-180 
1. رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

صفحه 1-26

10.22099/jaa.2015.3025

جعفر باباجانی؛ ارش تحریری؛ علی ثقفی؛ احمد بدری


6. رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری

صفحه 131-166

10.22099/jaa.2015.2858

محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی؛ علیرضا ممتازیان