دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

صفحه 1-26

10.22099/jaa.2015.3025

جعفر باباجانی؛ ارش تحریری؛ علی ثقفی؛ احمد بدری