تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه-گذاری

نویسندگان

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران ایفا می­کند. در این پژوهش تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری با توجه به سطح سرمایه­گذاری نسبت به ارزش خالص سرمایه داخلی، مورد بررسی قرار می­گیرد. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری در هر دو حالت بزرگتر بودن سرمایه­گذاری نسبت به ارزش خالص سرمایه داخلی و کوچک­تر بودن سرمایه­گذاری نسبت به ارزش خالص سرمایه داخلی، رابطه­ی معنی­داری وجود دارد اما، ارتباط بین محافظه­کاری و کارایی سرمایه­گذاری با توجه به سطوح مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها