دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، شهریور 1386 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر اهرمی در بازار سهام تهران

صفحه 1-11

10.22099/jaa.2007.3552

اسمعیل ابونوری؛ مانی معتمدی