دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1384 
6. کاربرد تحلیل پوششی داده ها

صفحه 75-89

10.22099/jaa.2005.3468

شکرالله خواجوی؛ علیرضا سلیمی فرد؛ مسعود ربیعه