دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، آذر 1384 
کاربرد تحلیل پوششی داده ها

صفحه 75-89

10.22099/jaa.2005.3468

شکرالله خواجوی؛ علیرضا سلیمی فرد؛ مسعود ربیعه