دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-244 
1. بررسی تاثیر ویژگیهای حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

صفحه 1-32

10.22099/jaa.2015.3544

فاطمه افشار زیدآبادی؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ مرضیه زیدآبادی