دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-244 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر ویژگیهای حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

صفحه 1-32

10.22099/jaa.2015.3544

فاطمه افشار زیدآبادی؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ مرضیه زیدآبادی