دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-217 

مقاله پژوهشی

بررسی ویژگیها و توان پیش بینی سری های زمانی جریان های نقدی

صفحه 1-26

10.22099/jaa.2013.1651

محمد علی آقائی؛ وحید احمدیان؛ فیروز دویران