دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-194 
2. اعلان سودهای فصلی و عدم‌تقارن اطلاعاتی

صفحه 31-50

10.22099/jaa.2011.3406

محمد قائمی؛ محمد رحیم پور؛ روح الله نوذری؛ بهزاد روحی