دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-197