دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-197