دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-203 

کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگهیای هیات...

صفحه 119-149

10.22099/jaa.2012.1662

مهدی مرادی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ مرضیه نجاریان؛ علی تقوی مقدم