تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تعامل بین هزینه‌های نمایندگی و سرعت تعدیل قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 عضو هیات علمی

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبناب

چکیده

 
چکیده
هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام، با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی است. برای سنجش هزینه‌های نمایندگی از هشت شاخص پانتزالیس و پارک (2013) استفاده شده است؛ همچنین برای سنجش سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز (2005) و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از دو شاخص مدیریت سود مک‌نیکولز و استوبن (2008) و امتیاز شفافیت اطلاعات مالی استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده‌های مطالعه‌شده این پژوهش شامل 1098 سال- شرکت از سال‌های 1388 تا 1396 است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس‌رویدادی و روش آزمون فرضیه‌ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد هزینه‌های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام تأثیر منفی و معنی‌دار دارد. در مورد نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی در تعامل بین هزینه‌های نمایندگی و سرعت تعدیل قیمت سهام شواهدی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Reporting Quality on Interaction between Agency Costs and Speed of Adjustment of Stock Price

نویسندگان [English]

  • Younes Badavar Nahandi 1
  • Asgar Pakmarm 2
  • Ghodrat Ghaderi 3
1 Department of accounting, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Bonab Univercity
3 PhD Student., Faculty of Management-Department of Accounting, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Introduction
       The influence of information on prices is at the core of the market. This means that, as soon as new information is released, instantaneous and real-time reaction is created, changing prices in this way. In the financial literature, it is believed that low quality of information is economically costly and delays the stock price adjustment process. Delay in price adjustment is risky for the buyer and seller, and this risk is due to the lack of full reflection on the price information. Full and immediate reflection of the information may have a negative or positive effect on the stock price (Kalen & et al. 2012). The aim of this study is to examine the effect of financial reporting quality on the interaction between agency costs and speed of adjustment of stock price.
 
Hypothesis
The agency costs of eight indicators of Pantzalys & Park (2013), and the speed of adjustment of stock price by the Hue & Muskwitzen (2005) method were used. Thus research hypotheses developed as follows:
H1. Agency costs have an impact on the speed of adjustment of stock price.
H2. Financial reporting quality have an impact on the interaction between agency costs and the speed of adjustment of stock price.
 
Methods
The samples of this study are the companies listed on the TSE. The approached data for this study were the years 2009 to 2017. The method of research is correlation and causal. The test method hypotheses are correlation test and regression.
 
Results
The results of this study showed that the agency costs have a negative and significant effect on the speed of adjustment of stock price, and there is no evidence of the moderating role of financial reporting quality in the interaction between the agency costs and the speed of adjustment of stock price.
 
Conclusion
It can be deduced that companies that have the phenomenon of information asymmetry and hence higher agency costs have less speed of adjustment of stock price. The results of the research indicate that the financial reporting quality of companies do not weaken the relationship between the agency costs and the speed of adjustment of stock price. Therefore, theoretical foundations are not consistent with the results of this hypothesis. According to the results of this hypothesis, in the Iranian capital market, financial reporting quality does not modify the relationship between agency costs and the speed of adjustment of stock price.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs
  • Speed of Adjustment of Stock Price
  • Financial reporting quality
الف. فارسی
افلاطونی، عباس (1394)، بررسی رابطة بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام، دانش حسابداری، 6 (22)، 107-130.
افلاطونی، عباس (1395)، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام، پیشرفت‌های حسابداری، 9 (11)، 1-24.
بادآورنهندی، یونس و داداش زاده، قادر (1394)، ارتباط بین هزینة نمایندگی و قیمت‌گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش میانجی پاداش هیئت‌مدیره، راهبرد مدیریت مالی، 3 (11)، 51-71.
برادران حسن‌زاده، رسول و تقی‌زاده خانقاه، وحید (1395)، تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (32)، 139-163.
بهارمقدم، مهدی و جوکار، حسین (1397)، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 21-50.
پورابراهیمی، محمدرضا؛ محمدی، احمد و طباطبائیان، پریسا. (1394)، بررسی واکنش نامتقارن سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات جدید در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 8 (31)، 53-70.
پورزمانی، زهرا و قمری، منا (1393)، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی، 8 (21)، 91-116.
ثقفی، علی و فدائی، محمدرضا (1386)، گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسة مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50)، 3-24.
جهانخانی، علی و صفاریان، امیر (1382)، واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 5 (2)، 61-81.
حساس یگانه، یحیی و امیدی، الهام (1393)، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (42)، 31-58.
خانی، عبدالله و فراهانی، داوود (1387)، ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت، پژوهش‌های حسابداری، 3 (31)، 55-72.
ثقفی، علی؛ علوی طبری، حسین و رباط میلی، مژگان. (1393)، کیفیت اطلاعات حسابداری و سرعت تعدیل قیمت سهام، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (12)، 21-45.
زمانی، علی اصغر؛ انوری رستمی؛ علی اصغر،  بادآورنهندی، یونس و سعیدی، علی. (1396)، بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)، 25-44.
عباسیان، عزت اله و ذوالفقاری، مریم (1392)، تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21 (65)، 231- 254.
عبده تبریزی، حسین و جهان‌خانی، علی (1372)، نظریة کارای بازار سرمایه، تحقیقات مالی، 1 (1)، 8-23.
مشایخی، بیتا و محمدپور، فرهاد (1393)، کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری، راهبرد مدیریت مالی، 2 (7)، 1-14.
نمازی، محمد و شکراللهی، احمد (1395)، بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله‌ای، پیشرفت‌های حسابداری، 8 (1)، 189-223.
نمازی، محمد (1384)، بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت، پیشرفت‌های حسابداری، 22 (2)، 147-164.
نیکومرام، هاشم؛ سعیدی، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و معدن چی زاج، مهدی. (1394)، سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها، مدل و نتایج، دانش سرمایه‌گذاری، 4 (14)، 95-124.
هاشمی، عباس؛ دستگیر، محسن و شریفی، داود. (1393)، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 6 (24)، 121-142.
ب. انگلیسی
Abbasian, E., & Zolfaghari,  M. ( 2013). Dynamic analysis of weak efficiency in the Tehran Stock Exchange, using the kalman filter. Journal of Economic Research and Policies. 3. 21 (65), 231-254. (In Persian)
Abdmoulah, W. (2010). Testing the evolving efficiency of arab stock markets. International Review of Financial, 19 (1), 25-34.
Abdo Tabrizi, H., & Jahankhani, A. (1993). Efficient theory of capital market, Financial Research, 1 (1), 8-23. (In Persian)
Aflatooni, A. (2015). Investigating relationship between both of accruals quality and earnings persistence and reflection speed of information in stock prices. Journal of Accounting Knowledge, 6(22), 107-129. (In Persian)
Aflatooni, A. (2016). Investigating the effect of financial reporting quality and information asymmetry on stock price delay. Journal of Accounting Advances, 8(1), 1-22. (In Persian)
Alzahrana, m. & Ramesh, P. (2014). Managerial Behavior and the Like between Stock mispricing and corporate Investments. The Financial Review, 49(4), 89-116.
Amihud, Y. & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17(2), 223-249.
Amihud, Y. & Mendelson, H. (1987). Trading mechanisms and stock returns: An empirical investigation. The Journal of Finance, 42(3), 533-553.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
Aspris, A. & Frino, A. (2013). board independence, stock liquidity and price efficiency. Journal of Accounting and Economics, 42(2), 101-154.
Baharmoghaddam, M., & Jokar, H. (2018). Investigating the effect of quality accounting information and information uncertainty on the investor sentiment. Accounting and Auditing Review, 25(1), 21-50. (In Persian)
 
Badavarnahandi, Y., & Dadashzade, G. (2015). The relationship between agency costs and stock mispricing with emphasis on the role of intermediate compensation of the board. Financial Management Strategy, 3(4), 51-71. (In Persian)
Brothers Hassanzadeh, R., & Taghizadeh Khaneghah, V. (2016). The effect of agency costs on investment behavior, Financial Accounting and Auditing Research, 8 (32), 139-163. (In Persian)
Bushman, R. M., Smith, A. J.  & Wittenberg-Moerman, R. (2010). Price discovery and dissemination of private information by loan syndicate participants. Journal of Accounting Research, 48 (5), 921-972.
Callen, J., Khan, M. & Lu. H. (2012). Accounting quality, stock price delay, and future stock returns. Contemporary Accounting Research, (1)30, 295-269.
Chen, C. & Xiaobei, R. S. (2010). Short sales and speed of price adjustment: Evidence from the Hong Kong stock market. Journal of Banking & Finance, 34(5), 471-483.
Chen, J., Dong, W. & Yu. Sh. (2018). Perceived audit quality, state ownership, and stock price delay: Evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 25(1), 1-23. 
Chiao, C., Hung, K. & Lee. B. (2004). The price adjustment and lead-lag relations between stock returns: Microstructure evidence from the Taiwan stock market, Journal of Empirical Finance, 11(5), 709–731.
Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor  sentiment and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting, 2(2), 325-345
Damodaran, A. (1993). A simple measure of price adjustment coefficients. The Journal of Finance, 48(1), 387-400.
Decamps, J. & Mariotti, T. (2008). Free cash flow, issuance costs and stock price volatility. Mathematics and Economics, 42(3), 2899-2939.
Du, D., Denning, K. & Zhao. X. (2011). Evidence on stock reaction to market-wide information. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 14(2), 297-325.
Easton, P., Nikolaev, V. & Lent. L. (2009). Price convexity, debt-related agency costs, and timely loss recognition. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 4-26.
Eom, C. (2015). Do foreign investors help the price discovery process? Evidence from Korea. http://ssrn.com/abstract=2553033.
Fama, E. F, & French, K. R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds. .Journal of Financial Economics, (1)33, 3-56.
Fama, E. L., Fisher, M. J., & R, Roll. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review, 10, 1-21.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. & Schipper. K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
Gordon, N. & Wu, Q. (2014). Informed trade, uninformed trade, and stock price delay. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2209073.
Hashemi A, Dastghir M, & Sharifi, D. ( 2015). The study of effect accounting information quality on reflecting of information timeliness in stock price of companies listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (24) ,121-142. (In Persian)
Hassas Yeganeh, Y., & Omidi, E. (2014). Accounting quality, stock price delay and future stock returns. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(42), 31-58. (In Persian)
Hou, K. & Moskowitz, T. (2005). Market friction, price delay and the cross-section of expected returns. Review of Financial Studies, 18(3), 981-1020.
Jahankhani, A., & Saffarian, A. (2003). Stock market reaction to declaration of estimated profit percentage on the Tehran Stock Exchange, Financial Research Journal, 5 (2), 61-81. (In Persian)
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995). Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits. Review of Financial Studies, 14(4), 973-993.
Jennings, R. & Starks, L. (1985). Information content and the speed of stock price adjustment. Journal of Accounting Research, 23(1), 336-350.
Jennings, R. & Starks, L. (1986). Earnings announcement, stock price adjustment, and the existence of option markets. The Journal of Finance, 3(1), 107-125.
 Jorgensen, B. N., Lee, Y. G. & Yoo, Y. K. (2011). The valuation accuracy of equity value estimates inferred from conventional empirical implementations of the abnormal earnings growth model: US evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 38(4), 446-471.
Karlosson, A., Josefsson, N. & Osterlund, U. (2011). Stock Price Valuation: A Case Study in Dividend Discount Models & Free Cash Flow to Equity models.  Master’s Thesis. Jönköping University.
Khani, A., & Farahani, D. (2008), Performance evaluation of Tehran Stock Exchange using price modification, Accounting Research, 3(31), 55-72. (In Persian)
Lee, C. H., Hsieh, T. & Cheng, L. (2010). Financial reporting quality and speed of price adjustment. International Research Journal of Finance and Economics, 53(6), 134-143.
Lim, A. & Sinnakkannu, J. (2008). Empirical Analysis on the Speed of Stock Price Adjustment to firm Specific and Market Wide Announcements. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=1412231.
Lim, Kian-Ping. (2009).The Speed of Stock Price Adjustment to Market-Wide Information. Retrieved from:  http://ssrn.com/abstract=1412231.
Lo, A. W. & Mackinlay, A. C. (1991). When are contrarian profits due to stock market overreaction? Review of Financial Studies, 3(2), 175-205.
Mashayekhi, B., & Mohammadpour, F. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Financial Management Strategy, 2(4), 1-14. (In Persian)
Mensah, L. (2013). The behavior of Beta in the 19th Century. Accounting and Finance Research, 2(4), 34-46.
Mobarek, A. & Keasey, K. (2008). Weak-form market efficiency of an emerging market: Evidence from Dhaka stock market of Bangladesh. Journal of Emerging Market Finance, 7, 17-41.
Mortal, S. & Deng, X. (2016). The real effects of short selling constraints: Cross-country evidence. Journal of Accounting and Economics. 28(6), 1737-1767.
Namazi, M. (2005), A study of applications of agency theory in management accounting, Journal of Accounting Advances, 22(2), 147-164. (In Persian)
Namazi, M., & Shokrollahi, A. (2016). Extended abstract a study of the interaction between free cash flow and performance of companies listed in tehran stock exchange using a three-stage system of simultaneous equations (3SLS). Journal of Accounting Advances, 8(1), 189-223. (In Persian)
Nikoumaram, H., Saeedi, A., Rahnamay Roodposhti, F., & Madanchi Zaj, M. (2015). Speed of adjustment scurities prices, a method for evaluating of investors overreaction & underreaction and financial markets efficiently: approches, models and results. Journal of Investment Knowledge, 4(14), 95-124. (In Persian)
Pantzalis, C. & Park, J. C. (2013). Agency costs and equity mispricing. Retrieved from:  www.ssrn.com, PP1-40.
Posta, V. (2008). Estimating the dynamics of weak efficiency on the Prague stock exchange using the Kalman Filter. Czech Journal of Economics and Finance, 58(6), 248-260.
Pourebrahimi, M. R., Mohammadi, A., & Tabatabai, P. (2015). Investigating the asymmetric reaction of stock price adjustment rate to new information in Tehran Stock Exchange, Tehran Stock Exchange Quarterly, 8(31), 53-70.  (In Persian)
Pourzamani, Z., Ghamari, M. (2014). The relationship between financial reporting quality and stock price adjustment speed, Financial Accounting Research, 8 (21), 91-116. (In Persian)
Saghafi, A., Alavi Tabari, H., & Robatmili, M. (2014). Quality of accounting information and stock price adjustment. Empirical Research in Accounting, 3(4), 21-45. (In Persian)
Sun, P. W. &Yu, B. (2014). Managerial structure and stock price delay in China. Retrieved from:  http://ssrn.com/abstract=2542534.
Watts, R. L. & Jerold, L. Z. (1986). Positive Accounting Theory. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Xiao, S. (2009). How do agency costs affect firm value? Evidence from China. Journal of Financial Economics, 40, 185-212.
Xie, H. (2001). The mispricing of abnormal accruals. The Accounting Review, 76(7), 357-373.
Zamani, A., Anvary Rostamy, A., Badavar Nahandi, Y., & Saeedi, A. (2018). The effect of agency costs on the speed of stock price adjustment: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 5(4), 25-44. (In Persian)