تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر رقابت در بازار حسابرسی، بر حق‌الزحمۀ حسابرسی می‌پردازد؛ همچنین نقش تعدیل‌کنندۀ اندازۀ بازار حسابرسی را بررسی می‌کند. یافته‌های تجربیِ مربوط به بررسی 133 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1386 تا 1394، نشان می‌دهد رقابت در بازار حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر حق‌الزحمۀ حسابرسی دارد. علاوه‌ بر این اندازۀ بازار حسابرسی، تأثیر منفی رقابت در بازار حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی را تشدید می­کند. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود و اندازۀ بازار حسابرسی تأثیری بر رابطۀ مذکور ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Competition in Audit Market on Audit fee: The Role of Audit Market Size

نویسندگان [English]

  • Javad Oradi 1
  • farzaneh nasirzadeh 2
  • Reza Hesarzadeh 3
1 MSc of Auditing, Ferdowsi University of Mashhad, Masshad, Iran.
2 Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Prof, Accounting Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi Uinversity, Mashhad, Iran
چکیده [English]

    Introduction
In recent years in which competition in all economic fields has been intensified and only those who have the competitive power will remain in the market, providing audit services have not been excluded from this issue. In Iran simultaneously with establishment of Association of Certified Public Accountants in 2001, audit market has experienced a significant increase in the number of audit institutes in private sector. Increasing the number of auditors leads to an increase for the client to choose among the auditors leading to an increase in the competition (Oxera, 2006). Since audit fee is one of the most important indicators for measuring of the audit quality (Blankley, Hurtt & Gregor, 2012; Lobo & Zhao, 2013; Public Company Accounting Oversight Board, 2015), there is a general concern that an increase in the competition in audit market leads to a decrease in the audit fee and consequently reduces of the audit quality. Although studies do not support these concerns (Pearson & Trompeter, 1994, Nurman & Willekens, 2012), the idea that sever competition leads to lower pricing and auditing lower than the standard has also many fans. On the other hand, in majority of the researches the size of the audit market has been ignored. Since competing with the market size has a direct relationship, previous studies have not considered an important variable.
 
Hypotheses
This study aims to investigate the effect of competition in audit market on audit fees and the role of audit market' size in mentioned relationship in listed companies of Tehran Stock Exchange. Thus, the research hypotheses are discussed as follow:
H1: Competition in audit market has a significant effect on audit fee.
H2: Audit market's size has a significant effect on the relationship between the competition in audit market and audit fee.
 
Methods
Thepopulation of this study isall listed companiesin Tehran Stock Exchange.133 companies and the period extending from 2007 to 2015 were selected to test the hypotheses. To provide the information of listed companies in Tehran stock exchange different resources such as information site of Tehran stock exchange were used. Concentration index is used for measuring the competition in audit market. Audit market's size is also measured by companies' assets rank in industries level. Data analysis was also performed in Stata14 software, using ordinary least squares regression (OLS).
 
Results
Research findings show that competition in audit market has a significant negative impact on audit fee. In addition, the results showed that audit market's size has a significant negative impact on the relationship between competition in audit market and audit fee. In the following, supplementary analysis results of the study showed that competition in audit market leads to reducing of the audit quality and audit market's size does not have any significant impact on the relationship between the competition in audit market and audit quality.
 
Conclusion
The first hypothesis test results showed that there is a significant negative relationship between the competition in audit market and audit fee. This result shows that when the competition in market is increased, auditors try to determine the lower pricing in order to have a larger share of the market. Examining the second hypothesis, it was observed that audit market's size has negative impact on the relation between the competition in audit market and audit fee. In other words, by increasing the audit market's size, the negative relationship between the market competition and audit fee is reduced. According to the obtained results related to reducing the audit fee and the audit quality due to the competition in audit market, drafters of the audit market regulations including Association of Certified Public Accountants and Audit Organization are recommended to pursue this issue and form the specialized committees to investigate the auditors' performance precisely in order to keep their independence, ethical competition and quality of auditing operations. Furthermore, it is recommended to the Association of Certified Public Accountants and Audit Organization to reduce the breaking rate probability by determining appropriate mechanisms.
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition in Audit Market
  • Audit Market Size
  • Audit fee
  • audit quality
الف. فارسی
اسماعیل‌زاده مقری، علی و ترامشلو، نصرت الله (1391)، تأثیر رقابت بر سر حق‌الزحمۀ حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی، حسابدار رسمی، 3، 79-70.
افلاطونی، عباس (1395)، تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata، چ1، انتشارات ترمه.
افلاطونی، عباس (1397)، اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews. چ1، انتشارات ترمه.
بذرافشان، سعید (1397)، بررسی اثر دورۀ جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق‌الزحمۀ حسابرسی نخستین، دانش حسابداری، 9 (1)، 194-171.
براداران حسن­زاده، رسول، تلخابی، فاطمه، قجربیگی، مهسا. (1395)، مروری بر عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمة حسابرسی صورت‌های مالی، حسابدار رسمی، 32، 100- 89.
بنی مهد، بهمن؛ مرادزاده فرد، مهدی و  زینالی، مهدی. (1392)، رابطة بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهارنظر حسابرسی، دانش حسابداری، 4 (14)، 108-91.
حساس یگانه، یحیی، برزیده، فرخ، تقوی فرد، محمد تقی، فرهمند سیدآبادی، محمد. (1395)، بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‌های حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (3)، 352-333.
حسنی القار، مسعود و سدیدی، مهدی (1396)، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق‌الزحمة حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (24)، 94-79.
رجبی، روح‌‌الله‌ (1389)، چالش‌های رقابت در حرفة حسابرسی مستقل، حسابدار رسمی، 12، 37- 26.
رمضانی، علی اکبر، بنی مهد، بهمن، رویایی، رمضانعلی. (1394)، سهم بازار حسابرسی و اظهار نظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4 (13)، 86-77.
سروش­یار، افسانه، بنی­مهد، بهمن، وکیلی­فرد، حمیدرضا، امیری، هادی. (1393)، تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت صورت‌های مالی، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 7 (27)، 94-77.
فخاری، حسین، کاشانی پور، محمد، رجب بیگی، محمد علی. (1393)، بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 6 (1)، 90-63.
لاری دشت بیاض، محمود و اورادی، جواد (1396)، بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 24 (1)، 102-81.
ملکیان، اسفندیار و نیکروان‌فرد، بیتا (1394)، بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 7 (1)، 166-139.
 
ب. انگلیسی
Abidin, S., Beattie, V. & Goodacre, A. (2010). Audit market structure, fees and choice in a period of structural change: Evidence from the UK—1998-2003. British Accounting Review, 42 (3), 187–206.
Aflatoni, A. (2018), Econometrics in financial and accounting research with eviews software. Vol 1, Termeh Publications. (In Persian)
Aflatoni, A. (2016). Statistical analysis in financial and accounting research with stata software. Vol. 1, Termeh Publications. (In Persian)
Asthana S., Balsam, S. & Kim, S. (2009). The effect of Enron, Andersen, and Sarbanes-Oxley on the US market for audit services. Accounting Research Journal, 22 (1), 4-26.
Bagherpour, M., Monroe, G. & G. Shailer, G. (2014). Government and managerial influence on auditor switching under partial privatization. Journal of Accounting and Public Policy, 33(4), 372–390.
Bani Mahd, B., Moradzadeh Fard, M., Zeinali, M. (2013). Relationship between change of independent auditor and change of audit opinion.Journal of Accounting Knowledge, 4(14), 91-108. (In Persian)
Bazrafshan, S. (2018). Effects of search period for successor auditor on initial audit fees and type of successor auditor. Journal of Accounting Knowledge, 9(1), 171-194. (In Persian)
Beattie, V., & Fearnley, S. (1994). The changing structure of the market for audit services in the UK–A descriptive study. British Accounting Review, 26(4), 301–322.
Blankley A. I., Hurtt, D. N. & MacGregor, J. (2012). Abnormal audit fees and restatements. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 31 (1), 79-96.
Boone J. P., Khurana, I. K. & Raman, K. K. (2012). Audit market concentration and auditor tolerance for earnings management. Contemporary Accounting Research, 29 (4), 1171-1203.
Brothers Hassanzadeh, R., Talkhabi, F., & Qajrbeigi, M. (2016). A review of factors affecting the determination of audit fees for financial statements. Official Accountant, 32, 100-89. (In Persian)
Carson, E., Simnett, R., Soo, B. S. & Wright, A. M. (2012). Changes in audit market competition and the big N Premium. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (3), 47–73.
Chang, H., Guo, Y., & Mo, PH. (2018). Market competition, audit fee stickiness, and audit quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory.  In-Press. https://doi.org/10.2308/ajpt-52173.
Choi M., & Zeghal, D. (1999). The effect of accounting firm mergers on international markets for accounting services. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 8 (1), 1-22.
Dekeyser, S., Gaeremynck, A., Knechel, W. R., & Willekens, M. (2015). Strategic Competition by Audit Firms (Master’s Thesis). Retrieved from http://wp.unil.ch/.
Eshleman, J, D., & Lawson B, (2017). Audit market structure and audit pricing. Accounting Horizons, 31 (1), 57-81.
Eshleman, J. D. (2013). The Effect of audit Market Concentration on Audit Pricing and Audit Quality: The Role of the Size of the Audit Market. PhD Dissertation, Faculty of the Louisiana State University.
Esmaeilzadeh Moghari, A. & Trameshloo, N. (2012). The impact of competition on auditing fees on auditing quality and financial reporting. Official Accountant, 3, 79-70. (In Persian)
Fakhari, H., KashaniPour. M., & Rajabbeyki, M. A. (2014). The monitoring role of ownership structure and debt policy on controlling agency problem of free cash flow of companies listed in the Tehran Stock Exchange (TSE). Journal Of Accounting Advances, 6, 1, , 63-90. (In Persian)
 Feldman E.R., 2006, A Basic Quantification of the Competitive Implications of the Demise of Arthur Andersen. Review of Industrial Organization, 29, 193-212.
Frankel R., M. Johnson, & K. Nelson. (2002). The relation between auditors’ fees for nonaudit services and earnings management. The Accounting Review, 77, 71-105.
Graham J., C. Harvey, & S. Rajgopal. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3): 3-73.
Hamilton J., Y. Li, and D. Stokes. (2008). Is the audit services market competitive following Arthur Andersen’s collapse?. Accounting and Finance, 48 (2), 233-258.
Hasani Alghar, M., & Sadidi, M. (2017). The impact of managerial ability on audit fees in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(24), 79-94. (In Persian)
Hassas Yeganeh, Y., Barzideh, F., Taghavifard, M., & Farahmand Seyed Abadi, M. (2016). Investigating the impact of mandatory audit firm rotation on audit fee and audit market competition. Accounting and Auditing Review, 23(3), 333-352. (In Persian) 
Ho, J. L., & Kang, F. (2013). Auditor choice and audit fees in family firms: Evidence from the S&P 1500. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (4), 71-93.
Huang, T.C., H. Chang, & J, R. Chiou. (2016). Audit Market Concentration, Audit Fees, and Audit Quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35 (2), 121-145.
Jones J. 1991. Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29 (2), 193-228.
Kallapur S., S. Sankaraguruswamy, & Y. Zang. (2010). Audit market concentration and audit quality. Working paper, Indian School of Business, National University of Singapore, and Singapore Management University.
Kallapur, S., Sankaraguruswamy, S. & Zang, Y. (2008). Audit market competition and audit quality. www.ssrn.com.
Kothari, S. P., Leone, A. J. & Wasley, C. E. )2005(. Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 163-197.
Lari Dasht Bayaz, M., & Oradi, J. (2017). The investigation of the association between ceo tenure and financial expertise to audit fee. Accounting and Auditing Review, 24(1), 81-102. (In Persian)
Lobo G., & Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial reporting misstatements: Evidence from quarterly and annual restatements. The Accounting Review, 88 (4), 1385-1412.
Maher M. W., Tiessen, P., Colson, R. & A. J. Broman. (1992). Competition and audit fees. The Accounting Review, 67 (1), 199-211.
Malekian, E., NikravanFard, B. (2015). The impact of institutional and governmental ownership on audit fees (Firms Listed in Tehran Stock Exchange). Journal Of Accounting Advances , 7(1), 127-162.
Markus, S. & Steven, M. (1997). The structure of the Belgian audit market: The effects of clients' concentration and capital market activity.  International Journal of Auditing, 1(2), 151-162.
Mayhew, B., & Wilkins, M. (2003). The impact of audit firm industry specialization on fees charged to firms going public. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(2), 33–52.
McMeeking, K., Peasnell, K. & Pope, P. (2007). The effect of large audit firm mergers on audit pricing in the UK. Accounting and Business Research, 37(4), 301–319.
Mohammad Rezaei, F. & Mohd-Saleh, N. (2016). Audit report lag: The role of auditor type and increased competition in the audit market. Accounting and Finance, doi: 10.1111/acfi.12237.
Mohammad Rezaei, F., Saleh, M. N., Jaffar, R.,  & Hassan, M. S. (2016). The effects of audit market liberalisation and auditor type on audit opinions: The Iranian experience. International Journal of Auditing, 20 (1), 87-100.
Newton, N, J., Persellin, Julie S., Wang, D., & Michael S. W. (2016). Internal control opinion shopping and audit market competition. The Accounting Review, 91 (2), 603-623.
Newton, N., Wang, D. & Wilkins, M. (2012). Does a lack of choice lead to lower quality? Evidence from auditor competition and client restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (3), 1-52.
Numan, W. & Willekens, M. (2012). An empirical test of spatial competition in the audit market. Journal of Accounting and Economics, 53 (1-2), 450-465.
Oxera. (2006). Competition and Choice in the UK Audit Market. The Oxera Report. London: Department of Trade and Industry/Financial Reporting Council.
Pearson T., & Trompeter, G. (1994). Competition in the market for audit services: The effect of supplier concentration on audit fees. Contemporary Accounting Research, 11 (1), 115-135.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2015).  Concept Release on Audit Quality Indicators. PCAOB Release No. 005-2015, July 2015, 1.
Rajabi, R. (2010). Challenges of competition in independent auditing, Official Accountant, 12, 37-26. (In Persian)
Ramezani, A., Banimahd, B., & Royaee, R. (2014). Audit market share and auditor's opinion: evidence from Iranian audit private sector. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 4 (13), 77-86. (In Persian)
Richard M. Baylis & Clatworthy, Mark A. (2014). Competition in the market for audit services. Wiley Encyclopedia of Management, ed. Professor Sir Cary L Cooper.
Sanders, G., Allen, A. & Korte, L. (1995). Municipal audit fees: Has increased competition made a difference?  Auditing: A Journal of Practice and Theory, 14 (1), 105-114.
Schaen, M., & Maijoor, S. (1997). The structure of the belgian audit market: the effects of clients’ concentration and capital market activity. Internal Journal of Auditing, 1(2), 151- 162.
Soroushyar, A., Bani Mahd, B., Vakilifard, H., & Amiri, H. (2014). The effect of competition in the audit market on the independence of the auditor and the quality of financial statements, Tehran Stock Exchange Quarterly, 7(27), 94-77. (In Persian)
Wang, Q., Wong, T. J. & Xia, L. J. (2008). State ownership, institutional environment and auditor choice: Evidence from China. Journal of Accounting and Economics, 46 (1), 112- 134.
Yardley, J. A., Kauffman, N. L., Cairney, T. D. & Albrecht, W. D. (1992). Supplier behavior in the US audit market. Journal of Accounting Literature, 11(1), 151–184.