نویسنده = زینب مهتری
تعداد مقالات: 5
1. الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-142

10.22099/jaa.2019.30063.1725

محمد حسین ستایش؛ زینب مهتری


2. بررسی ساختار و چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 251-282

10.22099/jaa.2018.28730.1683

محمد نمازی؛ محمد محمدیان؛ زینب مهتری


5. کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-63

10.22099/jaa.2012.505

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ محمد محمدیان