بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و واکنش بازار سرمایه ایران نسبت به همه‌گیری ویروس کرونا (رویکرد رویداد پژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22099/jaa.2024.48558.2375

چکیده

چکیده: همه‌گیری ویروس کرونا در چند سال اخیر و پیامدهای اقتصادی منفی متعاقب آن، فرصت مناسبی برای انجام پژوهش‌های تجربی به‌منظور بررسی آثار و پیامدهای این همه‌گیری در شرایط محیطی کشور و ایجاد بینشی به‌منظور احتمال تکرار این تجربه فراهم کرده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و واکنش بازار سرمایه ایران نسبت به همه‌گیری ویروس کرونا با رویکرد رویداد پژوهی است که از داده‌های 204 شرکت پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 8 ماهه از 24 مهرماه 1398 تا 28 خردادماه 1399 و با استفاده از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که احساسات سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا تفاوت معناداری دارد و احساسات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، پس از اعلام همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. همچنین یافته‌ها نشان داده که با اعلام همه‌گیری کرونا تا چهار روز بازده غیرعادی ایجاد شده است. همچنین بازار سرمایه به دلیل آینده نامعلوم جامعه و عدم قطعیت در اقتصاد، دچار نوسان قیمت شده و پس از دو روز تا پنج روز حجم معاملات سهام دچار تغییرات غیرعادی گردیده است، تا پاسخگوی نوسان قیمت باشد. یافته‌های حاضر با بررسی عوامل مؤثر بر تعادل بازار سرمایه و تشویق دولت در دوران همه‌گیری کرونا، می‌تواند از بروز شوک‌های قیمتی و نوسانات غیرعادی سهام در موارد مشابه جلوگیری نموده و رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران در بروز رفتارهای پرریسک را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating investors' feelings and Iran's capital market's reaction to the corona virus epidemic (event research approach)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khorramabadi 1
  • hadis abdi 2
  • Soheila Lashgarara 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Master of Accounting , Razi KermanshahUniversity, Kermanshah , Iran.
3 Instructor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The corona virus epidemic in the last few years and its subsequent negative economic consequences have provided a good opportunity to conduct experimental research in order to investigate the effects and consequences of this epidemic in the environmental conditions of the country and to create an insight for the possibility of repeating this experience. Therefore, the aim of the current research is to investigate the sentiments of investors and the reaction of the Iranian capital market to the epidemic of the Corona virus with the approach of event research, which is based on the data of 204 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 8 months from 16 october 2019 to 17 june 2020 and using pairwise comparison test. The results of this research have shown that there is a significant difference in the sentiments of investors in the Iranian capital market before and after the spread of the corona virus, and the sentiments of investors in the capital market have increased after the announcement of the corona epidemic. Also, the findings have shown that with the announcement of the Corona epidemic, abnormal returns have been created for up to four days. Also, due to the uncertain future of the society and uncertainty in the economy, the capital market has experienced price fluctuations, and after two to five days, the volume of stock transactions has undergone unusual changes, in order to respond to the price fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal stock returns
  • abnormal stock trading volume
  • investor sentiments
  • spread of the corona virus