تحلیل کیفیت تطابق و گزارشگری مالی نادرست طی چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22099/jaa.2024.48199.2363

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی است. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت تطابق (همسبتگی هم‌زمان بین درآمد و هزینه) و احتمال گزارشگری مالی نادرست استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1400 انتخاب‌شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی و رگرسیون لاجیت استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که کیفیت تطابق در مرحله بلوغ از مرحله معرفی و رشد بیشتر است ولی مرحله افول بر کیفیت تطابق تأثیرگذار نیست. علاوه بر این نتایج نشان داد که در مرحله معرفی احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر است. در نهایت یافته‌ها نشان داد که در مرحله رشد و افول احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر نیست. به طور کلی، یافته‌های این مطالعه درک پژوهشگران را از نقش مراحل چرخه عمر در ایجاد تنوع در کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Matching Quality and Misstatement Financial Reporting over the Firm Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Wisam kamil Obsid 1
  • Seyed abbas hashemi 2
  • Narges Hamidian 3
1 Ph.D.Candidate. Department of accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate prof. Department of accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of different stages of the firm life cycle on the quality of financial reporting. To measure the quality of financial reporting, the quality of matching (simultaneous correlation between income and expenses) and the probability of misstatement financial reporting have been used. The statistical the population of this study are all companies listed in Tehran Stock Market, in which 101 companies in the period 2012 to 2022 have been selected by systematic elimination method. For data analysis and hypothesis testing, multivariate regression model based on compound data and probit regression is used. The results of the hypotheses test showed that the quality of the match in the maturity stage is higher than the introduction and growth stage, but the decline stage does not affect the quality of the match. In addition, the results showed that in the introduction stage, the probability of misstatement financial reporting is higher than in the maturity stage. Finally, the findings showed that in the growth and decline stage, the probability of incorrect financial reporting is not higher than in the maturity stage. Overall, the findings of this study increase researchers' understanding of the role of life cycle stages in creating variation in financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Life Cycle
  • Matching Quality
  • Misstatement Financial Reporting