بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22099/jaa.2024.48847.2391

چکیده

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی می‌شود. تئوری نمایندگی بیان می‌کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت‌‌طلبانه مدیر هم‌چون امپراتورسازی منجر می‌شود. تئوری ذی‌نفعان لزوم توجه به تمام ذی‌نفعان را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف از مسئولیت‌پذیری اجتماعی را همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران بیان می‌کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 729 مشاهده (سال-شرکت) از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که اجتناب مالیاتی، فعالیت‌های امپراتورسازی مدیریتی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. به‌ علاوه مشخص شد که مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت، رابطه بین اجتناب مالیاتی و امپراتور سازی مدیریتی را به طور معناداری تضعیف می‌کند. یافته‌های فوق مطابق با مبانی نظری مربوط به ادبیات پژوهشی این حوزه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigating of Relationship Tax Avoidance and Managerial Empire-Building, Considering Corporate Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • kazem shamsaddini 1
  • mansour sadeghi 2
  • **, Alireza Rahim 3
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. a.rahimi@uk.ac.ir
چکیده [English]

Tax avoidance legally creates economic resources. Agency theory states that due to the conflict of interests between the manager and the owner, these resources lead to the manager's opportunistic behavior, such as empire-building. Attending to all the stakeholders is a must in the stakeholder theory and the purpose of social responsibility is to align the interests of managers and shareholders. Thus, the research motives to empirically investigate the relationship between tax avoidance and managerial empire-building by considering corporate social responsibility. The statistical sample of this research is by systematic elimination method and includes 729 firm-year observations obtained from companies admitted to the Tehran Stock Exchange (TSE) from 2011 to 2019. Examining the research hypotheses using multivariable regression showed that tax avoidance significantly increases managerial empire-building activities. In addition, it found that corporate social responsibility weakens the relationship between tax avoidance and managerial empire-building. The above findings are by the theoretical foundations available in the research literature of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Empire-building
  • Tax Avoidance
  • Corporate Social Responsibility