مشغله اعضای هیات مدیره و تصمیم‌های مالی با تأکید بر مراحل چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جهرم

2 دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22099/jaa.2024.49183.2397

چکیده

مشغله اعضای هیأت مدیره به معنای عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها، از جمله ویژگی‌های مدیران در مکانیسم‌های راهبری شرکتی است که در پژوهش‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره و تصمیم‌های مالی و اثر تعدیلی مراحل چرخه عمر بر این رابطه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از داده‌های نمونه‌ای متشکل از 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1401 صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از الگوهای رگرسیونی با برآوردگر حداقل مربعات و روش پانل پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان روش مکمل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد مشغله اعضای هیأت مدیره با متغیرهای نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار، با هزینه‌های فروش، عمومی و اداری نیز ارتباط مثبت و معنادار و با مخارج سرمایه‌ای ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین یافته‌ها بیانگر نقش تعدیل‌گری مراحل چرخه عمر در ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره با نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه‌ای است. آزمون‌های تکمیلی استحکام نتایج اصلی را تایید می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد برای استفاده از اعضای پرمشغله در ساختار هیأت مدیره بایستی احتیاط شود زیرا نسبت بالای اعضای پرمشغله باعث تصمیم‌های ناکارا از جمله کاهش مخارج سرمایه‌ای، افزایش نگهداشت وجه نقد و افزایش هزینه‌های فروش، عمومی و اداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Board Busyness and Financial Decisions with Emphasis on Firm’s Life Cycle Stages

نویسندگان [English]

  • meysam noshadi 1
  • Zeynab Karimi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Jahrom University, Shiraz, Iran
2 Ph. D in Accounting, Shahid Chamran University of Ahwaz, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

The board of director’s busyness in the sense of simultaneously being a member of the board in other companies is one of the manager’s characteristics in the corporate governance mechanisms of a company, which has also been considered in recent studies. The aim of this paper is to investigate the relationship between the busyness of the board members and financial decisions and the moderating effect of life cycle stages on this relationship. Statistical analysis was done using sample data consisting of 174 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2023. To test hypotheses, regression models with least squares estimator and dynamic panel method with generalized moments of moments estimator were used as complementary methods. The results showed that the board of director’s busyness has a positive and significant relationship with the variables of cash holdings, also positive and significant relationship with sales, general and administrative expenses, and a negative and significant relationship with capital expenditures. Also, the findings indicate the moderating role of the stages of the life cycle stages in the relationship between the busyness of the board members with cash holdings and capital expenditures. Supplementary tests confirm the strength of the main results. The results of the research show that caution should be used in recruiting busy members in the structure of the board of directors because a high ratio of busy members causes ineffective decisions such as reducing capital expenditures, increasing cash holdings and increasing sales, general and administrative costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Busyness of Board Members
  • Financial Decisions
  • Corporate Life Cycle
  • Generalized Methods of Moments