بررسی تاثیر قالب بندی و استقلال بر قضاوت حسابرسی با تعدیل گری تردید حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،البرز، ایران

10.22099/jaa.2024.48267.2367

چکیده

بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر قضاوت حسابرسی با تعدیل‌گری تردید حرفه‌ای

چکیده: سوگیری‌ها می‌توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب‌بندی یکی از انواع سوگیری‌های شناختی است که می‌تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب‌بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه‌ای به‌عنوان متغیر تعدیل‌‌گر استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می‌باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به‌صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده‌ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، قالب‌بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه‌ای به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر، می‌تواند ارتباط بین متغیرهای قالب‌بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته‌های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب‌بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می‌یابند.
کلید واژه‌ها: قضاوت حسابرسی، سوگیری، قالب‌بندی، استقلال، تردید حرفه‌ای.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Framing And Independence On Audit Judgment With Professional Skepticism As A Moderating Variable

نویسندگان [English]

  • fatemeh asadi 1
  • Seyyed Hossein Hosseini 2
  • Bahram Hemmati 2
  • Bahman Banimahd 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
3 Associate Professor of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Biases can have destructive effects in audit judgment. Framing bias is one of the types of cognitive biases that can affect the quality of audit judgment. The main purpose of the this research is to investigate the effect of Framing and independence on the quality of audit judgment. Also, Professional skepticism has been used as a moderating variable in this research.The statistical population of this research is auditors working in public and private auditing institutions. This research is a type of behavioral research. From the objective point of view, it is practical And in terms of nature and method, it is descriptive-survey.The random statistical sample is 420 people and related to the year 2021. A questionnaire was used to collect data and structural equation system and SPSS were used to analyze the research data. The results of the research show that Framing has a negative and significant effect on the quality of audit judgment, and the effect of independence on the quality of audit judgment is positive and significant. Also, professional skepticism as a moderating variable can moderate the relationship between variables of framing and independence with audit judgment. The importance of the findings of the present study is that, auditors become aware of the negative and destructive effects of framing bias on audit judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: audit judgment
  • bias
  • framing
  • independence
  • professional skepticism