تبیین اثرتعدیلی راهبردها بر رابطه عوامل پذیرش فناوری‌های نوظهور وکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- استاد گروه آموزشی حسابداری

2 دانشجوی دکترای حسابداری - دانشگاه آزاد

3 استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

10.22099/jaa.2024.48769.2383

چکیده

پژوهش حاضـــر در تلاش اســـت با اســـتفاده از روش کیفی داده بنیان چند وجهی، عوامل پدید آورنده پذیرش فناوری‌های نوظهور، درکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری را شناسایی نموده و اثر ابعاد و مولفه‌های راهبردها را بر این رابطه بسنجد .روش پژوهش از نوع داده بنیان چندوجهی است. که از مرور سیستماتیک مطالعات خارجی و داخلی و با انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های نظری و تجربی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. و در بخش کمی با جمع آوری داده های 114 پرسشنامه از جامعه هدف داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مطالعه عوامل پذیرش فناوری‌، در محورهای ، علی ، زمینه‌ای ، مداخله گر ، راهبردها مرتبط با پدیده اصلی شناسایی شد که از بُعد عوامل پذیرش48 کد مفهومی‌در قالب10مولفه، و از بعد راهبردها 28 کد مفهومی‌در قالب 5 مولفه در این پژوهش شناسایی و ارائه گردید. در بخش کمی‌ نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مولفه‌های راهبردهای پذیرش فناوری‌ها برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری بوده است. در این مدل پذیرش ، فناوری‌های‌نوظهور و راهبردها به ترتیب با بار عاملی(63/0) و(36/0) برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و معناداری داشته‌اند. اما اثرکنش و واکنش (راهبردها) بر این رابطه معناداری نبود. براساس یافته‌های پژوهش اهمیت ابعاد و مولفه‌های پذیرش فناوری‌های نوظهور و راهبردها بر کیفیت سیستم‌های اطلاعات حسابداری تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the modulating effect of strategies on the relationship between the factors of acceptance of emerging technologies and Accounting information system quality

نویسندگان [English]

  • reznan hejazi 1
  • marryam sheikhi 2
  • Msjid Zanjirdar 3
1 Al-Zahra University faculty member- professor of the accounting education department
2 PhD student in accounting - Azad University
3 Assistant professor, faculty member of Arak Islamic Azad University
چکیده [English]

The current research is trying to identify the factors that create the acceptance of emerging technologies in the quality of the accounting information system and measure the effect of the dimensions and components of the strategies on this relationship. The method is multi-grind. which was collected and analyzed from the review of foreign and domestic articles and by conducting 15 semi-structured interviews, theoretical and experimental data, and in the quantitative part by collecting 114 data questionnaires using the method of structural equations and partial least squares with the Smart-PLS software was tested and fitted. Technology acceptance factors including causal, contextual, intervening, strategies were identified and from the dimension of acceptance factors, 48 conceptual codes were identified in the form of 10 components. In the dimension of strategies, 28 conceptual codes were identified in the form of 5 components. The results show the positive effect of the components of technology adoption strategies on the quality of the accounting information system. In this acceptance model, emerging technologies and strategies have had a positive ndsignificant effect on the quality of the accounting information system with factor loadings (0.63) and (0.36), respectively. But the effect and reaction (strategies) did not have a significant effect on this relationship. Based on the findings of the research, it confirms the importance of dimensions and components of acceptance of emerging technologies and strategies on the quality of accounting information systems. But the effect of action and reaction (strategies) did not have a significant effect on this relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • emerging technologies
  • technology acceptance
  • accounting information system quality