مفهوم‌پردازی و ارائه الگوی عوامل قومیتی مؤثر بر کارکرد حسابداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت حسابداری ، واحد صوفیان . دانشگاه آزاد اسلامی .صوفیان، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران

10.22099/jaa.2024.48085.2359

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی عوامل قومیتی مؤثر بر کارکردهای حسابداری در شرایط محیطی ایران می‌باشد. این پژوهش از لحاظ روش‌شناسی جزو پژوهش‌های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب‌نظر در زمینه مبانی تئوریک و عملی حسابداری؛ شامل اساتید حسابداری و مدیریت، حسابداران رسمی می‌باشد که با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 18 مصاحبه نیمه ساختاریافته طی سال‌های 1400- 1401 الگوی مفهومی کارکردهای حسابداری شامل شرایط علّی، بستر و زمینه (ساختار)، مداخله‌گر، پدیده محوری، راهبردها و همچنین پیامدهای آن‌ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین‌شده، از آنجا که حسابداری به عنوان دانشی اجتماعی مطرح است لذا کارکرد اصلی این علم می‌تواند پاسخگویی و پاسخ‌خواهی باشد و در نتیجه با توجه به راهبردهای مطرح شده در مدل مفهومی بایستی آموزش لازم در جامعه شامل محیط دانشگاهی و محیط اجتماعی به عامه مردم در راستای نیازهای عمومی به بهترین کیفیت ممکن ارائه گردد. همچنین شفافیت از طریق سیستم حسابداری می‌تواند به عنوان راهبرد اصلی تحقق پاسخگویی مطرح شود. از طرفی طبق یافته های کمی پژوهش، عوامل فردی مانند؛ عدالت خواهی مطابق با دین و مذهب و ... می تواند عامل اساسی در توجه به قومیت گرایی باشد که پیامدهای عدالت اجتماعی نتیجه این مهم خواهد بود که در این مهم سبقه تاریخی اقوام و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی آنها می تواند بستر و زمینه لازم را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing and Presenting the Model of Eethnic Factors Affecting Accounting Function in Iran

نویسندگان [English]

  • SEYYED JABER MIRNIYA 1
  • Heydar Mohammadzadeh Salteh 2
  • yaghoub aghdam mazraeh 3
  • Rasoul ABDI 4
1 Accounting, Islamic Azad University Marand Iran
2 Departmen of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 assistant professor.department of accounting.sofyan branch.islamic azad university .sofyan.iran
4 Assistant Professor in Accounting, Islamic Azad university of Bonab Branch, Bonab, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to provide a conceptual model of ethnic factors affecting accounting functions in the environmental conditions of Iran. In terms of methodology, this research is one of the qualitative researches with an approach based on foundation data theorizing, the statistical population includes experts in the field of theoretical and practical accounting basics; It includes accounting and management professors, certified accountants, who were selected for the interview according to the purpose of the research, using the snowball sampling method. After obtaining expert opinions through 18 semi-structured interviews during 2021-2022, the conceptual model of accounting functions including causal conditions, background and context , intervener, central phenomenon, strategies and their consequences has been presented. The results of the research showed that according to the set goal, since accounting is considered as a social science, therefore the main function of this science can be accountability and response, and as a result, according to the strategies proposed in the conceptual model, the necessary education in the society, including the academic environment, should be provided. And the social environment should be provided to the general public in the best possible quality in line with public needs. Also, transparency through the accounting system can be proposed as the main strategy to realize accountability. individual factors such as; Seeking justice in accordance with religion and... can be a fundamental factor in paying attention to ethnics, and the consequences of social justice will be the result of this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Functions
  • Ethnic Factors
  • Conceptualization of Ethnicity in Accounting
  • Model of Accounting Functions
  • Grounded Theory