اثر اتخاذ دیدگاه و انگیزه‌ها بر تردید حرفه‌ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22099/jaa.2023.48291.2368

چکیده

سطح مناسبی از تردید حرفه‌ای برای یک حسابرسی با کیفیت بالا ضروری است، برای این منظور، پژوهش حاضر با چشم‌انداز بهبود تردید حرفه‌ای حسابرسان به بررسی اثر اتخاذ دیدگاه و انگیزه‌ها بر تردید حرفه‌ای حسابرسان هنگام حسابرسی برآوردهای پیچیده پرداخته است. این پژوهش روش‌های مختلفی را بررسی می‌کند که اتخاذ دیدگاه (مدیریت و بازرس) و انگیزه‌ها (فاقد انگیزه، پاداش و جریمه) برای تأثیرگذاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان ترکیب می‌شوند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مشارکت 234 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران، از طریق نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری شدند. به منظور بررسی فرضیه‌ها از آزمون تحلیل واریانس و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در غیاب انگیزه، اتخاذ دیدگاه مدیریت، سبب افزایش تردید حرفه‌ای حسابرسان هنگام بررسی مناسب بودن مفروضات مدیریت، می‌شود و اتخاذ دیدگاه بازرس، سبب افزایش تردید حرفه‌ای حسابرسان هنگام بررسی نیاز به جمع‌آوری شواهد اضافی، می‌شود. همچنین شواهدی بدست آمده است مبنی بر اینکه استفاده از انگیزه‌ها همراه با اتخاذ دیدگاه سبب افزایش تردید حرفه‌ای حسابرسان در موقعیت‌های مختلف می‌شود. این پژوهش ادبیات را با تغییر تمرکز از یک دیدگاه واحد به مقایسه دو رویکرد اتخاذ دیدگاه گسترش می‌دهد و در مورد اینکه چگونه هر یک از این رویکردها تردید حرفه‌ای را افزایش می‌دهند، بحث می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perspective-taking and Incentives on Auditors’ Professional Skepticism

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Jafari 1
  • Omid Pourheidari 2
  • Ahmad Khodamipour 2
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Management & Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor of Accounting, Faculty of Management & Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

An appropriate level of professional skepticism is necessary for a high-quality audit, for this purpose, this paper aims to investigate the effect of two interventions, perspective taking and incentives, on auditors’ professional skepticism when auditing complex estimates. Specifically, this paper examines the different ways that perspective taking (management versus inspector) and incentives (absent versus reward versus penalty) combine to impact skepticism. The statistical population of this research includes all auditors working in trusted audit institutions of Tehran Stock Exchange Organization. The sample of the study consisted of 234 auditors working in trusted audit institutions of Tehran Stock Exchange Organization in 2023 who were selected by random sampling. To investigate hypotheses, an analysis of variance and SPSS software were used. Results indicate that in the absence of incentives, adopting a management perspective raises professional skepticism when measuring skepticism as appropriateness of management’s fair value estimate while adopting an inspector perspective raises professional skepticism when measuring skepticism as need for more evidence. Evidence has also been obtained that the use of incentives along with the adopting a perspective raises the auditors' professional skepticism. This paper extends the literature by shifting the focus from a single perspective to a comparison of two perspective-taking approaches and discusses how each of these approaches enhances professional skepticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perspective-taking
  • Incentives
  • Professional skepticism
  • Auditor judgment