بررسی اثر تعدیلگری شرکت‌های رهبر و جوان در صنعت بر رابطه عملکرد شرکت‌های همتا با سرمایه گذاری شرکت بر مبنای تئوری های نقص اطلاعاتی و رقابت پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد گروه حسابداری، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

10.22099/jaa.2024.48344.2369

چکیده

فرآیند سرمایه‌گذاری به توانایی تخصیص و نظارت بر استفاده بهینه از منابع اشاره دارد. اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک شرکتی مانند سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی تمامی عوامل اثرگذار از جمله عوامل صنعت و تصمیم‌های سایر شرکت‌های همتا دارد. بنابراین هدف پژوهش، بررسی اثر تعدیلگری شرکت‌های رهبر و جوان در صنعت بر رابطه عملکرد شرکت‌های همتا با سرمایه‌گذاری شرکت بر مبنای تئوری‌های نقص اطلاعاتی و رقابت‌پذیری است. این پژوهش از نظر نوع مطالعه کاربردی و دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. برای تحلیل فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی استفاده شده است. برای نمونه آماری از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1389 تا 1401 استفاده گردید. نتیجه فرضیه اول مطابق با تئوری مبتنی بر رقابت‌پذیری و تئوری مبتنی بر اطلاعات نشان داد شرکت ها ترجیح می‌دهند برای برآورد راهبرد و میزان سرمایه‌گذاری‌های خود و پیشگیری از هزینه های تکرار عملیات از رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های همتا در صنعت الگوبرداری و تقلید نمایند. نتیجه فرضیه دوم نشان داد در صورت وجود شرکت‌های رهبر در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکت‌های همتا بر سرمایه‌گذاری شرکت، تقویت می‌شود اما نتیجه فرضیه سوم نشان داد وجود شرکت‌های جوان در صنعت؛ تأثیر مثبت عملکرد شرکت‌های همتا بر سرمایه‌گذاری شرکت، را تقویت نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating effect of Leader and Young firms in industry on the relationship between Peer Firms and the Firm's Investment based on the theories of Information Deficit and Competitiveness

نویسندگان [English]

  • Mohammad joodaki 1
  • Yassaman Khalili 2
  • letafat rahmati 3
1 M.A. of Accounting, Amin Institute of Higher Education, Fooladshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 M.A. of Accounting, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The investment process refers to the ability to allocate and monitor the optimal use of resources. Making strategic corporate decisions such as investment requires examining all the influencing factors, including industry factors and decisions of other peer companies. Therefore, the aim of the research is to investigate the moderating effect of leader and young companies in the industry on the relationship between the performance of peer companies and the company's investment based on the theories of information deficit and competitiveness. This research is an applied study and has an inductive comparative approach. Multiple regression based on panel data has been used to analyze the research hypotheses. For the statistical sample, the information of 128 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2023 was used. The result of the first hypothesis, in accordance with the theory based on competitiveness and the theory based on information, showed that companies prefer to model and imitate the investment behavior of peer companies in the industry in order to estimate the strategy and amount of their investments and prevent the costs of repeating operations. The result of the second hypothesis showed that if there are leader companies in the industry, the positive effect of the peer companies' performances on the company's investment are strengthened, but the result of the third hypothesis showed the presence of young companies in the industry does not reinforce the positive effect of peer companies' performance on the firm's investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: investment
  • leading companies in the industry
  • young companies in the industry
  • performance of peer companies
  • idiosyncratic returns