تأثیر نگرانی شغلی مدیر عامل بر لحن خوشبینانه افشای اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22099/jaa.2023.47297.2328

چکیده

لحن افشای گزارش‌ها می‌تواند ارزش سیگنالی برای مدیران اجرایی با‌توانایی بالا داشته باشد و به عنوان ابزاری برای مدیریت اطلاعات استفاده شود. مدیر عامل جدید در سالهای اولیه انتصاب بدلیل عدم شناخت کافی هیات مدیره از توانایی و مهارت مدیریتی بیشتر تحت نظارت قرار دارد؛ لذا نگرانی شغلی مدیرعامل در سالهای اول تصدی بیشتر بوده و بر لحن افشای اطلاعات تاثیرمی گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگرانی‌های شغلی مدیرعامل بر لحن افشای خوش‌بینانه افشای اطلاعات با توجه به توانایی مدیریتی می‌باشد. نمونه‌ مورد بررسی 119 شرکت بورس تهران طی سال-های 1400-1390 است. تحلیل فرضیه‌ها با‌استفاده از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد، در سه سال اول تصدی مدیرعامل و سال آخر فعالیت مدیرعامل که نگرانی شغلی مدیر عامل بیشتر است، استفاده از لحن خوشبینانه در گزارش تفسیری هیات‌مدیره کاهش می‌یابد. مدیرعامل با توانمندی بیشتر برای نشان دادن مهارت‌های برتر خود در سال‌های اولیه‌ تصدی از لحن خوش‌بینانه‌تری استفاده می‌کند و در سال آخر تصدی، توانایی مدیرعامل منجر به حفظ رویکرد بکارگیری لحن خوشبینانه در گزارش‌های مالی می‌شود. بکارگیری لحن خوش‎بینانه افشا با ‌افزایش دوره تصدی مدیرعامل افزایش می‌یابد، زیرا با پیشرفت تصدی، مدیران شهرت و قدرت بیشتری یافته و فشارهای نظارتی کاهش می‌یابد؛ لذا گزارش‌های مالی از لحن خوشیبنانه‌تری برخوردار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Career Concerns on Optimistic Disclosure Tone

نویسندگان [English]

  • nazanin bashirimanesh 1
  • zarifeh hemmati 2
1 Assistant Professor. Faculty of management, economic& accounting, payame noor University, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Accounting, pnu university, tehran, Iran
چکیده [English]

The tone of disclosure of reports can have a signal value for high-powered executives and can be used as a tool for information management. The new CEO is under more supervision in the early years of his appointment due to the lack of sufficient knowledge of the board of directors' ability and management skills; Therefore, the career concerns of the CEO is more in the first years of his tenure and affects the tone of information disclosure. The purpose of this research is to investigate the effect of the CEO's career concerns on the optimistic disclosure tone of information disclosure with regard to managerial ability. The investigated sample is 119 companies of Tehran Stock Exchange during the years 1390-1400. Hypotheses were analyzed using multivariate regression models. The results show that in the first three years of the CEO's tenure and the last year of the CEO's career, when the CEO's career concerns are greater, the use of an optimistic tone in the explanatory report of the board of directors decreases. The CEO with greater ability to show her superior skills in the early years of her tenure uses a more optimistic tone and in the last year of her tenure, the ability of the CEO leads to maintaining the approach of using an optimistic tone in financial reports. The use of the optimistic tone of disclosure increases with the increase of the tenure of the CEO,

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Career Concerns
  • Optimistic disclosure tone
  • reporting
  • CEO Ability