فرهنگ نتیجه گرا و فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

10.22099/jaa.2023.46539.2319

چکیده

چکیده: فرهنگ نتیجه گرا شرط لازم برای افزایش عملکرد شرکت است، اما می توان آن را با فن های حسابداری مدیریت استراتژیک ادغام کرد و شرایط کافی برای عملکرد بهتر و مفیدتر برای شرکت را ایجاد کرد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ نتیجه گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک است. ﭘﮋوﻫﺶ پیش رو از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع پژوهش پیمایشی و همبستگی است. برای دستیابی به این هدف از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای این منظور 212 نفر از مدیران بخش های حسابداری مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. بر اساس آزمون فرضیه ها، یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ نتیجه گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و پیشرفت روزافزون بازارهای سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر فرهنگ سازمانی و آگاهی از پیامدهای کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک، برای تصمیم گیری های راهبردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Result-oriented Culture and Strategic Management Accounting Techniques

نویسندگان [English]

  • hosein sajadi 1
  • hamideh asnaashari 2
  • Akbar Shakeri 3
1 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Msc. Management Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
A culture that prioritizes results is essential for companies to improve their performance. This culture can be combined with strategic management accounting techniques to create optimal conditions for better performance. This research explores the impact of a result-oriented culture on applying strategic management accounting techniques. The study is applied and has used the descriptive analysis method through the survival approach, with data collected through questionnaires from 212 managers working in the management accounting departments of companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2021. The hypotheses were tested using structural equation modelling based on partial least squares. The results indicate that a result-oriented culture significantly and positively impacts the application of strategic management accounting techniques. Given the expansion of economic activities and the increasing progress of capital markets, including the Tehran Stock Exchange, the role of organizational culture and awareness of the consequences of applying strategic management accounting techniques are crucial for making strategic decisions, as explored in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management accounting techniques
  • Organizational culture
  • Result-oriented culture
  • Management accounting